• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

MI?DZYZDROJE 2017

Tradycyjnie ju? jak ka?dego roku  klasy trzecie odby?y wycieczk? do Mi?dzyzdrojw. Od 7 do 13 maja trwa?a wspania?a i ...

DZIE? DZIECKA

1 czerwca 2017 roku w naszym gimnazjum ?wi?towali?my dzie? dziecka.

WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

W Roku Brata Alberta wolontariusze Szkolnego Ko?a Caritas pielgrzymowali do miejsca szczeglnie zwi?zanego z tym wielkim ?w...

 • MI?DZYZDROJE 2017

  piątek, 09 czerwca 2017 00:00
 • DZIE? DZIECKA

  piątek, 02 czerwca 2017 12:00
 • WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

  czwartek, 25 maja 2017 10:11
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:616. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:317. Error 9: Invalid character
Biblioteka

Email Drukuj PDF

MARATON PISANIA LISTW

AMNESTY INTERNATIONAL 2015

Po raz czwarty w naszej szkole i po raz szesnasty na ca?ym ?wiecie b?dziemy pisali listy w obronie osb, wobec ktrych ?amane s? prawa cz?owieka. Przez ponad tydzie? b?dziemy r?cznie (!) pisa? listy w obronie konkretnych osb. W tym roku upomnimy si? o popraw? sytuacji m?odych dziewcz?t z Burkina Faso nara?onych na wczesne i przymusowe ma??e?stwa. Im wi?cej listw napiszemy, tym wi?ksza szansa, ?e uda nam si? poprawi? ich los. Maraton Pisania Listw jest mi?dzynarodowym wydarzeniem, ktrego idea narodzi?a si? w Polsce w 2001 r. i odbywa si? co roku w weekend w okolicach Mi?dzynarodowego Dnia Praw Cz?owieka (10 grudnia). W Polsce piszemy w ponad 500. miejscach - w szko?ach, klubach, kawiarniach, instytucjach kultury. W 2014 roku napisali?my 268 703 listy w ponad 500. miejscach w kraju, a na ca?ym ?wiecie zosta?o podj?tych ponad 3,2 mln akcji. W ubieg?ym roku w  naszej szkole napisali?my 220 listw.

Nasz g?os zosta? us?yszany! To naprawd? dzia?a!

Koordynatorem Maratonu w naszej szkole jest p. Miros?aw Su?ek.

Wi?cej informacji na www.amnesty.org.pl

NAPISZ LIST! ZMIE? ?YCIE!

Do??cz do nas 4-13 grudnia 2015

U?miech


Poprawiony: niedziela, 13 grudnia 2015 12:36
 

MI?DZYNARODOWY MIESI?C BIBLIOTEK SZKOLNYCH 2015

Email Drukuj PDF

Pa?dziernik

Mi?dzynarodowy Miesi?c Bibliotek Szkolnych

26 - 30 pa?dziernika

Z okazji swojego ?wi?ta biblioteka szkolna zaprasza

wszystkich uczniw PG w Walcach do udzia?u w konkursach i imprezach,

ktre zostan? przeprowadzone w ostatnim tygodniu pa?dziernika.

Poprawiony: środa, 21 października 2015 12:43 Więcej…
 

UMAJONE KSI??KI 2015

Email Drukuj PDF

BIBLIOTEKA ZAPRASZA NA SZKOLNE ?WI?TO KSI??KI

U?miech UMAJONE KSI??KI 2015 U?miech

18 22 MAJA

Poprawiony: poniedziałek, 11 maja 2015 08:32 Więcej…
 

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Email Drukuj PDF

PONIEDZIA?EK

745 - 1400

WTOREK

745 - 1400

?RODA

745 - 1400

CZWARTEK

745 - 1400

PI?TEK

745 - 1245


Poprawiony: piątek, 20 lutego 2015 13:53
 

NOWO?CI KSI??KOWE :)

Email Drukuj PDF

NOWO?CI KSI??KOWE NA NASZYCH P?KACH

 Zapraszamy do zapoznania si? z nowo?ciami wydawniczymi dost?pnych w naszej bibliotece Puszcza oczko

Poprawiony: piątek, 20 lutego 2015 14:12 Więcej…
 

Email Drukuj PDF

Maraton z roku na rok ro?nie!

W dniach 6 - 16 grudnia 2014 r. po raz kolejny przeprowadzono najwi?ksz? akcj?  w obronie praw cz?owieka na ?wiecie. Powsta?o w sumie 268 703 r?cznie pisanych listw i innych apeli. W ca?ej Polsce listy pisano w rekordowej liczbie ponad 500 miejsc.

U?miech W naszej szkole napisali?my ??cznie 220 listw! U?miech

Poprawiony: wtorek, 17 lutego 2015 12:30 Więcej…
 

Email Drukuj PDF


MARATON PISANIA LISTW 2014

Czym jest Maraton Pisania Listw?

Po raz pierwszy zosta? zorganizowany w Polsce w 2001 roku. Co roku odbywa si? w okolicach Mi?dzynarodowego Dnia Praw Cz?owieka (10 grudnia) w tym roku piszemy mi?dzy 6 a 16 grudnia. Podczas Maratonu wysy?amy apele do w?adz oraz listy solidarno?ci do osb, ktrych prawa s? ?amane.

Im wi?cej listw napiszemy, tym wi?ksza szansa, ?e uda nam si? poprawi? los danego bohatera lub bohaterki.


Co to s? prawa cz?owieka?

Prawa cz?owieka to podstawowe normy przys?uguj?ce ka?demu z nas wynikaj?ce z samego faktu bycia cz?owiekiem np.: prawo do ?ycia, wolno?? s?owa, wolno?? zrzeszania si?, czy prawo do edukacji.

Prawa cz?owieka s? takie same dla wszystkich ludzi bez wzgl?du na ras?, p?e?, orientacj? seksualn?, wyznanie, pochodzenie etniczne, spo?eczne, narodowe czy przekonania polityczne.

?rd?em wszystkich praw i wolno?ci jest przyrodzona i niezbywalna godno?? ka?dego cz?owieka.

Prawa cz?owieka mog? by? ograniczane, ale tylko w bardzo ?ci?le okre?lonych sytuacjach (np.: ze wzgl?du na ochron? przez pa?stwo okre?lonych warto?ci, albo ze wzgl?du na zagro?enia - wojn? lub bezpiecze?stwo publiczne).

Istniej? jednak prawa, ktre s? prawami absolutnymi i nie mo?na ich ograniczy? w ?adnym przypadku. Jest to wolno?? od tortur i wolno?? od niewolnictwa. Jednak sama mo?liwo?? ograniczenia praw cz?owieka nie likwiduje w ?adnym  przypadku ich istoty.

Poprawiony: sobota, 06 grudnia 2014 13:05 Więcej…
 

Email Drukuj PDF

Ju? po raz 15. w Polsce i wielu krajach ?wiata odb?dzie si? mi?dzynarodowa akcja pn. Maraton Pisania Listw, ktrej inicjatorem jest organizacja Amnesty International. W dniach 6-16 grudnia w ponad 400. miejscach w ca?ej Polsce b?dzie mo?na napisa? list w obronie konkretnej osoby, wobec ktrej s? ?amane podstawowe prawa cz?owieka. O tym, ?e s?owa maj? si??, przekonuj? nas co roku Bohaterowie i Bohaterki Maratonu Pisania Listw, ktrym udaje si? pomc.

Ty te? mo?esz zmieni? ?ycie innych ludzi!
Nasz szkolny maraton odb?dzie si?

w dniach 8 15 grudnia.

Wszystkie niezb?dne informacje na temat Amnesty International, Maratonu Pisania Listw i naszej szkolnej akcji mo?na znale?? na www.amnesty.org.pl, na stronie internetowej gimnazjum (w zak?adce >>>biblioteka<<<) oraz na gazetce znajduj?cej si? na korytarzu szkolnym.

"Nigdy nie jeste?my tak biedni, aby nie sta? nas by?o na udzielenie pomocy bli?niemu."

Poprawiony: wtorek, 02 grudnia 2014 19:02
 

MI?DZYNARODOWY MIESI?C BIBLIOTEK SZKOLNYCH 2014

Email Drukuj PDF

PROGRAM:

Czytamy po naszymu.

 • Od wtorku do czwartku o godz. 7:45 w bibliotece szkolnej mo?na pos?ucha? tekstw pisanych gwar? ?l?sk? (teksty oparte s? na znanych utworach literackich i przypowie?ciach biblijnych. Nie zabraknie te? ?l?skiego humoru.)

Cudze chwalicie, swego nie znacie. Konkurs wiedzy o naszej gminie (zespo?owy) pi?tek, 2 lekcja, biblioteka szkolna.

 • Klasy wyznaczaj? 3-osobowe zespo?y (wskazane, aby cz?onkowie zespo?u reprezentowali ro?ne miejscowo?ci)

T-shirt na ludowo. Malujemy ludowe motywy dekoracyjne na swoich t-shirtach ?roda, 4 lekcja, pracownia geograficzna.

 • Wszyscy ch?tni proszeni s? o przyniesienie bia?ego t-shirta.
 • Materia?y plastyczne zapewnia organizator.

Konkurs fotograficzny pn. Tu mieszkam, tu ?yj?.

W??cz my?lenie konkurs.

 • Codziennie w bibliotece  b?d? wy?o?one zestawy zawieraj?ce krzy?wki, rebusy i zagadki. Zebrane w ci?gu tygodnia punkty wy?oni? zwyci?zc?).

Przerwa z folkiem (wszystkie du?e przerwy w bibliotece szkolnej sp?dzamy przy polskiej muzyce folkowej).

BIBLIOTEKA SZKOLNA ZAPRASZA

Na zwyci?zcw konkursw czekaj? nagrody !!!

(Og?oszenie wynikw i wr?czenie nagrd na apelu w listopadzie)

Poprawiony: niedziela, 26 października 2014 21:14
 


Strona 2 z 5

DZIE? DZIECKA

 • images/foto_mik/1.jpg
 • images/foto_mik/2.jpg
 • images/foto_mik/3.jpg
 • images/foto_mik/4.jpg
 • images/foto_mik/5.jpg
 • images/foto_mik/6.jpg
 • images/foto_mik/7.jpg
 • images/foto_mik/8.jpg
 • images/foto_mik/9.jpg

Do wakacji...

_________________

Pogoda

Pogoda Walce z serwisu

Data