• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

MI?DZYZDROJE 2017

Tradycyjnie ju? jak ka?dego roku  klasy trzecie odby?y wycieczk? do Mi?dzyzdrojw. Od 7 do 13 maja trwa?a wspania?a i ...

DZIE? DZIECKA

1 czerwca 2017 roku w naszym gimnazjum ?wi?towali?my dzie? dziecka.

WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

W Roku Brata Alberta wolontariusze Szkolnego Ko?a Caritas pielgrzymowali do miejsca szczeglnie zwi?zanego z tym wielkim ?w...

 • MI?DZYZDROJE 2017

  piątek, 09 czerwca 2017 00:00
 • DZIE? DZIECKA

  piątek, 02 czerwca 2017 12:00
 • WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

  czwartek, 25 maja 2017 10:11
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:616. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:317. Error 9: Invalid character
Biblioteka

Email Drukuj PDF

Kogo bronimy podczas Maratonu 2012 ?

WI?CEJ >>>http://amnesty.org.pl/maraton-pisania-listow.html

(ka?da klasa wybiera jedn? pozycj?)

Ale? Bialacki - Bia?oru?

Obro?ca praw cz?owieka na Bia?orusi. Zosta? skazany na cztery i p? roku wi?zienia. Amnesty International uwa?a, ?e uwi?zienie Alesia Bialackiego ma na celu uniemo?liwienie mu dalszej dzia?alno?ci na rzecz obrony praw cz?owieka, a tak?e uznaje Alesia Bialackiego za wi??nia sumienia.

Gao Zhisheng - Chiny

Jeden z najbardziej cenionych chi?skich prawnikw, dzia?aj?cych na rzecz praw cz?owieka. Aktualnie znajduje si? w wi?zieniu i jest nara?ony na tortury. Jego rodzina musia?a opu?ci? Chiny z powodu nieustaj?cych prze?ladowa?.

Juan Almonte Herrera - Dominikana

28 wrze?nia 2009 roku zosta? zatrzymany przez policj? w drodze do swojego biura w Santo Domingo. Trzy lata po zagini?ciu Juana Almonte w?adze nie przeprowadzi?y pe?nego dochodzenia w celu ustalenia losu i miejsca pobytu zaginionego. W konsekwencji nikt nie zosta? poci?gni?ty do odpowiedzialno?ci za jego zagini?cie.

Azza Hilal Ahmad Suleiman - Egipt

Walczy o sprawiedliwo?? po tym, jak zosta?a zaatakowana przez ?o?nierzy armii egipskiej. Okrutny atak spowodowa? u niej z?amanie czaszki, a w konsekwencji k?opoty z pami?ci?. Mimo z?o?enia oficjalnej skargi, w?adze Egiptu nie poci?gn??y winnych pobicia Azzy do odpowiedzialno?ci.

Mara Isabel Franco - Gwatemala

Mia?a 15 lat, gdy zosta?a zgwa?cona i brutalnie zamordowana. Od tragicznej ?mierci dziewczyny w grudniu 2001 roku, jej matka Rosa walczy o sprawiedliwo??, pomimo gr?b, ktre otrzymuje od nieznanych osb. Jej starania i prby dochodzenia sprawiedliwo?ci spotka?y si? z oboj?tno?ci? i bierno?ci? ze strony w?adz Gwatemali.

Narges Mohammadi - Iran

Aktywistka dzia?aj?ca na rzecz praw cz?owieka w Iranie, zosta?a skazana na kar? sze?ciu lat pozbawienia wolno?ci. W 2011 roku Narges Mohammadi zosta?a skazana za "agitacj? i konspiracj? zagra?aj?c? bezpiecze?stwu narodowemu" oraz za "szerzenie propagandy przeciwko systemowi". Oskar?enia te s? zwi?zane z jej dzia?alno?ci? na rzecz praw cz?owieka.

Mieszka?cy miasta Tawarga - Libia

W sierpniu 2011 roku ucierpieli w wyniku ataku opozycyjnych grup zbrojnych z s?siedniej Misraty. 30 000 mieszka?cw i mieszkanek zosta?o zmuszonych do opuszczenia miasta, ktre bojownicy spalili, niszcz?c zarazem ca?? infrastruktur?. Spo?eczno?? Tawarga nigdzie nie czuje si? bezpieczna.

Spo?eczno?? Bodo - Nigeria

?yj? w Delcie Nigru, gdzie od setek lat utrzymywali si? z rybo?wstwa i uprawy ziemi.

To sielskie ?ycie zmieni?o si? w wyniku wyciekw ropy z ruroci?gw firmy Shell, do ktrych dosz?o w 2008 roku. Wycieki spowodowa?y, ?e wiele osb ?yje w ubstwie, a ska?ona ziemia, woda oraz powietrze zagra?aj? ich zdrowiu.

Rodziny z ulicy Coastei - Rumunia

17 grudnia 2010 roku oko?o 76 rodzin przymusowo wysiedlono z centrum Klu?-Napoka, miasta na po?udniowym wschodzie Rumunii. 36 rodzinom nie zaoferowano jakiegokolwiek alternatywnego miejsca zamieszkania. Pozosta?e 29 rodzin zbudowa?o w pobli?u osiedla prowizoryczne domy. Nie maj? dost?pu do wody, sanitariatw ani elektryczno?ci.

Girifna - Sudan

Grupa m?odych aktywistw i aktywistek z Sudanu, ktra nawo?uje do pokojowego oporu wobec rz?du w Sudanie. Od momentu powstania, cz?onkowie i cz?onkinie ruchu s? prze?ladowani przez w?adze Sudanu, padaj? ofiarami nieuzasadnionych aresztowa?

i zatrzyma?, s? poddawani torturom oraz aktom przemocy seksualnej.

Chiou Ho-shun - Tajwan

W 1989 roku zosta? skazany na kar? ?mieci w Tajwanie. Egzekucja mo?e nast?pi? w ka?dej chwili. Dowody ?wiadcz?ce o jego winie zosta?y zdobyte poprzez tortury i wymuszanie zezna?. W 1994 roku dwch prokuratorw i dziesi?ciu oficerw policji zajmuj?cych si? t? spraw? zosta?o oskar?onych i skazanych za stosowania tortur w celu wymuszenia zezna?.

Hussain Salem Mohammed Almerfedi - wi?zie? Guantanamo

Z pochodzenia jest Jeme?czykiem. Od 2003 roku jest przetrzymywany w ameryka?skiej bazie marynarki wojennej Guantnamo na Kubie. Nie postawiono mu ?adnych zarzutw,

ani nie przeprowadzono niezale?nego ?ledztwa.

Pussy Riot - Rosja

Cz?onkinie zespo?u z Rosji, zosta?y skazane 17 sierpnia 2012 roku na dwa lata kolonii karnej za "akt chuliga?stwa motywowany nienawi?ci? religijn?". Rosyjskie w?adze od dawna ograniczaj? wolno?? wypowiedzi poprzez utrudnianie korzystania z prawa do zgromadze?

i aresztowanie wp?ywowych dzia?aczy opozycji.

O Amnesty International (www.amnesty.org.pl)

Amnesty International jest oglno?wiatowym ruchem ludzi dzia?aj?cych na rzecz praw cz?owieka.

Cz?onkowie organizacji dobrowolnie po?wi?caj? swj czas i energi?, solidaryzuj?c si?

z ofiarami przypadkw ?amania praw cz?owieka.

Podstawow? form? dzia?alno?ci Amnesty International jest prowadzenie kampanii.

Amnesty International bada, dokumentuje i publikuje raporty o przypadkach narusze? praw cz?owieka, ale tutaj praca organizacji dopiero si? rozpoczyna. Cz?onkowie i cz?onkinie Amnesty International podejmuj? praktyczne i skuteczne dzia?ania w celu powstrzymania narusze? praw cz?owieka i pomocy ofiarom tych narusze?.

Amnesty International umo?liwia zwyk?ym ludziom dzia?anie na rzecz osb zagro?onych naruszeniem praw cz?owieka.

Podstaw? dzia?alno?ci Amnesty International jest mi?dzynarodowa solidarno??. Cz?onkowie organizacji pochodz? z wielu r?nych kultur i maj? r?ne pogl?dy, jednak jednoczy ich ch?? dzia?ania na rzecz ?wiata, w ktrym przestrzegane b?d? prawa ka?dego cz?owieka.

Organizacja jest zaanga?owana w obron? praw cz?owieka na ca?ym ?wiecie. Podejmuje dzia?ania w sprawie r?norodnych przypadkw narusze? praw cz?owieka, dokonywanych przez wszystkie w?adze, bez wzgl?du na to, czy ofiary aktualnie znajduj? si? w centrum zainteresowania mediw, czy te? ich cierpienia s? ignorowane.

Cz?onkowie Amnesty International wierz? w skuteczn? dzia?alno?? na rzecz konkretnych osb.

Nawet przy zbrodniach o charakterze masowym, Amnesty stara si? przytacza? w swoich raportach przypadki indywidualnych ofiar i powo?ywa? si? na ich do?wiadczenia. Ofiary to co? wi?cej ni? statystyka. Ofiary maj? nazwiska. Maj? daty urodzenia. Maj? swoje historie.

I ka?da z nich ma prawo do sprawiedliwo?ci.


Amnesty International jest organizacj? niezale?n? od wszelkich rz?dw, ideologii politycznych, religii czy ekonomicznych grup interesu.


Stowarzyszenie Amnesty International Polska powsta?o w 1989 r., a w czerwcu 1990 r. zosta?o zarejestrowane w S?dzie Wojewdzkim w Gda?sku.

Organizacja za swoj? dzia?alno?? zosta?a nagrodzona w 1977 r. Pokojow? Nagrod? Nobla.

Poprawiony: środa, 09 stycznia 2013 16:56
 

MI?DZYNARODOWY MIESI?C BIBLIOTEK SZKOLNYCH

Email Drukuj PDF

Relacja fotograficzna w galerii ----> KLIKNIJ

 

MI?DZYNARODOWY MIESI?C BIBLIOTEK SZKOLNYCH

Email Drukuj PDF

Po raz kolejny obchodzimy w naszej szkole Mi?dzynarodowy Miesi?c Bibliotek Szkolnych.

?wi?to to zosta?o ustanowione przez Mi?dzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego (International Asocciation of School Librarianship) w 1999r. Najpierw by? to jeden dzie?, a od 2008r. ca?y pa?dziernik.

Oto program obchodw tegorocznego ?wi?ta w naszej szkole:

Mi?dzynarodowy Miesi?c Bibliotek Szkolnych

22 26 pa?dziernika 2012

Plan obchodw:

1. Maraton g?o?nego czytania w bibliotece szkolnej (doro?li

czytaj? fragmenty ksi??ek dla m?odzie?y).

2. Wiem, bo czytam wystawa ksi??ek popularnonaukowych

w bibliotece szkolnej.

3. Moje hobby, moja pasja wystawa kolekcji uczniowskich

i nauczycielskich (w sali przy pokoju nauczycielskim)

4. Lepieje konkurs na dwuwersow? rymowank? o tematyce

szkolnej opart? na konstrukcji: Lepiej , ni? , np.

Lepiej ksi??ki czyta? m?dre,

Ni? w A4 traci? form?.

(kupony konkursowe b?d? do pobrania w bibliotece szkolnej)

5. Pos?uchaj, jak pi?knie czytam konkurs g?o?nego czytania

fragmentu ulubionej ksi??ki (ok. 5 minut).

Ch?tni uczniowie zg?aszaj? si? u nauczycielek j. polskiego

lub u nauczyciela bibliotekarza do dnia 20 pa?dziernika.

6. Uroczyste otwarcie Strefy czytacza (22 pa?dziernika, du?a

przerwa, korytarz szkolny).

7. Bookcrossing, czyli uwalniamy ksi??ki je?li masz w domu

ksi??ki, ktrych ju? nikt nie czyta, przynie? je do biblioteki

szkolnej. Niech s?u?? innym, bo ksi??ki nie lubi? by? wi?zione,

ksi??ki lubi? by? czytane.

Ta akcja trwa do ko?ca ?wiata i o jeden dzie? d?u?ej

Zapraszam wszystkich do aktywnego udzia?u w obchodach.

Poprawiony: piątek, 19 października 2012 19:44
 

SPOTKANIE AUTORSKIE

Email Drukuj PDF

6 wrze?nia br. grupa uczniw naszej szko?y uczestniczy?a w spotkaniu autorskim z p. Barbar? Kosmowsk?. Pisarka jest uznan? autork? powie?ci zarwno dla doros?ych (G?odna kotka, Teren prywatny, Prowincja, Gobelin, W gr? rzeki, Niebieski autobus, , Herma?ce), jak i dla m?odszych czytelnikw (Buba, Buba. Sezon ogrkowy, Poz?acana rybka, Puszka, My?linki, Samotni.pl). Kilka jej powie?ci zdoby?o presti?owe wyr?nienia: Buba w 2002 r. zdoby?a nagrod? g?wn? w oglnopolskim konkursie na powie?? dla dzieci i m?odzie?y pod has?em Uwierz w si?? wyobra?ni. Ksi??ka Poz?acana rybka zdoby?a nagrod? literack? Ksi??ka Roku 2007 przyznawan? przez Polsk? Sekcj? IBBY (International Board on Books for Young People) oraz zosta?a nagrodzona w Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren, zorganizowanym przez Fundacj? ABCXXI Ca?a Polska czyta dzieciom pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Barbara Kosmowska jest tak?e autork? s?uchowisk dla dzieci i m?odzie?y. W trakcie spotkania autorka bardzo du?o opowiada?a o swoim ?yciu osobistym. Mwi?a.o warto?ciach wa?nych dla niej, o rodzinie, pracy i o mi?o?ci, ktra nadaje ?yciu sens. Us?yszeli?my rwnie? o drodze autorki do pisarstwa oraz o problematyce i bohaterach jej powie?ci. Barbara Kosmowska to ?ywy przyk?ad pracowito?ci, wytrwa?o?ci i cierpliwo?ci w d??eniu do celu. Jak sama powiedzia?a chwil trudnych by?o du?o, ale teraz spotykaj?c si? z czytelnikami przekona?a si?, ?e by?o warto. Jej powie?ci Buba", kontynuacja - Buba. Sezon ogrkowy" a tak?e Puszka" i Samotni.pl" to hity w?rd m?odzie?y i doros?ych. S?k w tym jak mwi autorka - by bohaterom swych ksi??ek da? takie ?ycie, by okaza?o si? ono albo niewyobra?alnie atrakcyjne, albo wr?cz przeciwnie takie jak przeci?tnego czytelnika. Trzeba da? nadziej? i poczucie, ?e nawet zwyczajne ?ycie ma sens i mo?e przynie?? wiele niespodzianek". Zdj?cia ze spotkania mo?ecie zobaczy? w galerii

Poprawiony: piątek, 14 września 2012 12:07
 

SZKOLNE

Email Drukuj PDF

Oto g?wne punkty programu "Umajone ksi??ki"

 1. Szkolna skrzynka podzi?kowa? i przeprosin

Id?c za wzorem zwyczaju obowi?zuj?cego w Domu Sierot J. Korczaka uczniowie oraz nauczyciele wysy?ali sobie wzajemnie krtkie listy z przeprosinami, podzi?kowaniami czy te? pochwa?ami.

2. Projekcja filmu pt. Korczak w re?. A. Wajdy

3. "Kiedy ?mieje si? dziecko, ?mieje si? ca?y ?wiat

Ten zaczerpni?ty z Korczaka cytat pos?u?y? jako motto do wykonania graffiti na murku przylegaj?cym do biblioteki szkolnej. Graffiti wykonali bracia Marcel i Fabian Burczykowie. (Burczyk Graffiti Brothers).

4. Promocja ksi??ek o Januszu Korczaku

W bibliotece szkolnej prezentowane by?y dwie najnowsze pozycje po?wi?cone ?yciu i dzia?alno?ci starego doktora :

Jest taka historia. Opowie?? o Januszu Korczaku- Beata Ostrowicka

Pami?tnik Blumki- Joanna Chmielewska

5. ?wi?to latawca

Zaplanowane na 1 czerwca wsplne puszczanie latawcw nie odby?o si? z powodu z?ej pogody. Ten punkt programu zostanie zrealizowany w najbli?szych dniach, przy sprzyjaj?cych warunkach pogodowych.

Na szkolnym korytarzu prezentowane by?y materia?y ilustruj?ce ?ycie i dzia?alno?? Janusza Korczaka ze szczeglnym uwzgl?dnieniem praw dziecka, ktrych by? prekursorem w Polsce oraz miejsc po?wi?conych jego pami?ci.

zob. Galeria

Poprawiony: poniedziałek, 18 czerwca 2012 08:14
 

PROJEKT

Email Drukuj PDF

PROJEKT GIMNAZJALNY

5 czerwca 2012r. w Publicznym Przedszkolu w Walcach odby?a si? prezentacja projektu gimnazjalnego pn. W zaczarowanym ?wiecie ba?ni braci Grimm. Na spotkaniu z przedszkolakami zesp? projektowy w sk?adzie: Klaudia Szramowska, Nadia Malkowska, Isabella Pluta, Simona Solga i Steven Solga zaprezentowa? program, w ramach ktrego przybli?y? dzieciom twrczo?? znakomitych niemieckich ba?niopisarzy.

zob. Galeria

Poprawiony: poniedziałek, 18 czerwca 2012 08:02
 

PODSUMOWANIE SZKOLNEGO ?WI?TA KSI??KI

Email Drukuj PDF

1. Konkurs fotograficzny pn. "Przy?apani na czytaniu".

I nagrod? w konkursie zdoby?o zdj?cie, ktrego autork? jest Natalia Kopitza.

2. Krzy?wki i zabawy j?zykowe.

W ci?gu 5 dni trwania konkursu wp?yn??o 61 kuponw, z czego 46 zawiera?o prawid?owe rozwi?zania. Drog? losowania wy?oniono troje zwyci?zcw:Nadia Malkowska, Klaudia Szramowska i Rafa? Cicho?.

3. Zabawa pn. "Podaruj? Ci ksi??k?".

Pomys? zabawy by? wzorowany na tradycyjnym ?wi?cie katalo?skim San Jordi, przypadaj?cym w dniu ?wi?tego Jerzego - patrona Katalonii. Hiszpanie obdarowuj? si? wwczas ksi??kami i kwiatami. W naszej wersji zabawy by?y to ksi??ki i drobne przybory szkolne.

4. W dniu 14 czerwca odwiedzililismy przedszkolakw z Przedszkola nr 1 w Walcach. Przygotowali?my dla nich g?o?ne czytanie pi?knych wierszy Jana Brzechwy i Juliana Tuwima. Czytaj?cy uczniowie (Bernadeta Kowalsky, Paulina Zwior, Patrycja Ciupek, Diana Kremzer, Romina Jasik, Klaudia Szramowska, Nadia Malkowska,Natalia Kopitza, Daniela Giza i Daniel Stok?osa) byli fantastycznie ucharakteryzowani przez p.Beat? Wieczorek i jej crk? - Jagod?.W rol? wr?ki z powodzeniem wcieli?a si? Klaudia Szramowska, a w rol? podr?nika - Daniel Stok?osa.

Poprawiony: czwartek, 15 grudnia 2011 12:40
 

Szkolne ?wi?to ksi??ki 6 - 10 czerwca

Email Drukuj PDF

SZKOLNE ?WI?TO KSI??KI 6 -10 CZERWCA 2011

Szczego?y w zak?adce "Biblioteka".

ZAJRZYJ I WE? UDZIA? !!!

Poprawiony: czwartek, 15 grudnia 2011 12:41
 

SZKOLNE ?WI?TO KSI??KI

Email Drukuj PDF

W programie:

 • ciekawostki z ?ycia ksi??ki (wystawa)
 • zabawa pn. Podaruj? Ci ksi??k?
 • loteria niespodzianka
 • g?o?ne czytanie ksi??ek dzieciom ze szko?y podstawowej
 • konkurs fotograficzny pn. Przy?apani na czytaniu
 • Bookcrossing, czyli ksi??ki na wolno?ci

Szczeg?y programu znajdziecie w gablocie bibliotecznej na korytarzu szkolnym i na www.pgwalce.pl w zak?adce biblioteka

?WI?TUJ Z NAMI !!!

Loteria niespodzianka

Przyjd? w dniach 6-9 czerwca do biblioteki szkolnej (na du?ej przerwie) i rozwi?? krzy?wk? lub rebus. Je?li zrobisz to poprawnie, czeka Ci? nagroda niespodzianka.

Zabawa pn. Podaruj? Ci ksi??k?

Je?li w dniach 6 9 czerwca przyjdziesz do biblioteki szkolnej i jako pierwszy podasz prawid?owo has?o dnia, otrzymasz od nauczyciela bibliotekarza ksi??k?. Je?eli nast?pnie podarujesz t? ksi??k? osobie , ktr? darzysz szczegln? sympati?, osoba ta w zamian sprawi Ci mi?? niespodziank?. Has?o dnia b?dzie ukazywa? si? codziennie w gablocie bibliotecznej na korytarzu szkolnym (o r?nych porach dnia).

Konkurs fotograficzny pn. Przy?apani na czytaniu

Zrb zdj?cie, ktre b?dzie w ciekawy sposb przedstawia?o dowoln? osob? czytaj?c? ksi??k?, a nast?pnie przynie? je do biblioteki szkolnej lub prze?lij jako za??cznik do maila na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. W temacie maila wpisz s?owo konkurs oraz swoje imi? i nazwisko.

Zdj?cia mo?na przesy?a? lub przynosi? w dniach 6-10 czerwca

UWAGA !!!

 • Przed wykonaniem zdj?cia musicie najpierw uzyska? zgod? osoby fotografowanej
 • Zdj?cia nie mog? by? wykonane na terenie szko?y

Bookcrossing czyliksi??ki na wolno?ci

Uwolnij ze swojej domowej biblioteczki ksi??ki, ktre ju? dawno zosta?y przeczytane i od d?u?szego czasu nikt do nich nie zagl?da. Daj szans? innym, aby te? mogli je przeczyta?. Przynie? je do szko?y i po?? na specjalnie przygotowanej p?ce w bibliotece szkolnej (napisz o?wkiem swoje imi? i nazwisko na wewn?trznej stronie ok?adki).Wszystkie zebrane w ten sposb ksi??ki trafi? do naszej szkolnej biblioteki.

W??cz si? do akcji! Ksi??ki nie lubi? by? wi?zione

 


Strona 4 z 5

DZIE? DZIECKA

 • images/foto_mik/1.jpg
 • images/foto_mik/2.jpg
 • images/foto_mik/3.jpg
 • images/foto_mik/4.jpg
 • images/foto_mik/5.jpg
 • images/foto_mik/6.jpg
 • images/foto_mik/7.jpg
 • images/foto_mik/8.jpg
 • images/foto_mik/9.jpg

Do wakacji...

_________________

Pogoda

Pogoda Walce z serwisu

Data