• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

MI?DZYZDROJE 2017

Tradycyjnie ju? jak ka?dego roku  klasy trzecie odby?y wycieczk? do Mi?dzyzdrojw. Od 7 do 13 maja trwa?a wspania?a i ...

DZIE? DZIECKA

1 czerwca 2017 roku w naszym gimnazjum ?wi?towali?my dzie? dziecka.

WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

W Roku Brata Alberta wolontariusze Szkolnego Ko?a Caritas pielgrzymowali do miejsca szczeglnie zwi?zanego z tym wielkim ?w...

 • MI?DZYZDROJE 2017

  piątek, 09 czerwca 2017 00:00
 • DZIE? DZIECKA

  piątek, 02 czerwca 2017 12:00
 • WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

  czwartek, 25 maja 2017 10:11
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:616. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:317. Error 9: Invalid character
Biblioteka

SZKOLNY FESTIWAL POEZJI

Email Drukuj PDF

Szkolny Festiwal Poezji

6 30 listopada 2017 r.

Projekt czytelniczy, realizowany w naszej szkole w ramach

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Poprawiony: poniedziałek, 06 listopada 2017 07:41 Więcej…
 

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

Email Drukuj PDF

Informujemy, ?e nasza szko?a uczestniczy w rz?dowym projekcie pn. "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa".

Poprawiony: wtorek, 17 października 2017 11:10 Więcej…
 

JAK NIE CZYTAM? JAK CZYTAM! PODSUMOWANIE ?WI?TA KSI??KI

Email Drukuj PDF

1 czerwca br. o godz. 10:00 grupa 128 uczniw naszej szko?y zgromadzi?a si? na boisku szkolnym, aby wzi?? udzia? w oglnopolskiej akcji czytelniczej pod has?em Jak nie czytam, jak czytam!. Pomys?odawc? i g?wnym organizatorem przedsi?wzi?cia jest redakcja miesi?cznika Biblioteka w szkole. 

Poprawiony: poniedziałek, 12 czerwca 2017 20:12 Więcej…
 

UMAJONE KSI??KI 2017

Email Drukuj PDF

Umajone ksi??ki 2017

29 MAJA - 2 CZERWCA

Biblioteka zaprasza >>>wi?cej<<<

Poprawiony: środa, 24 maja 2017 19:12
 

UMAJONE KSI??KI 2017 - PROGRAM

Email Drukuj PDF

Program:

1. Poznajemy sylwetki patronw roku 2017.

>>> gazetka w holu szko?y

>>> konkurs wiedzy o patronach (na podstawie materia?w gazetkowych i innych ?rde? dost?pnych w bibliotece)

 • codziennie na gazetce prezentuj?cej sylwetki patronw umieszczony b?dzie zestaw 3 pyta?
 • kartki przeznaczone do udzielania odpowiedzi znajduj? si? na stoliku obok gazetki
 • kartki z odpowiedziami nale?y sk?ada? w bibliotece szkolnej
 • zwyci?zcami konkursu zostan? uczniowie, ktrzy udziel? najwi?cej poprawnych odpowiedzi w czasie trwania ca?ego konkursu

2. Czytamy sumiennie codziennie.

 • ka?d? lekcj? rozpoczynamy kilkuminutowym g?o?nym czytaniem fragmentu ksi??ki
 • ksi??k? wybiera przewodnicz?cy klasy po konsultacji z nauczycielem bibliotekarzem (do 25 maja)

3. 101 i wi?cej korzy?ci wynikaj?cych z czytania - konkurs mi?dzyklasowy

 • ka?da klasa przygotowuje w?asn? list? korzy?ci (na papierze dowolnego formatu)
 • list? nale?y z?o?y? do poniedzia?ku (5 czerwca) w bibliotece szkolnej
 • wygrywa klasa, ktrej lista zawiera? b?dzie najwi?ksz? liczb? korzy?ci

4. Jak nie czytam, jak czytam! - oglnopolska akcja masowego czytania w jednym momencie (prba pobicia rekordu sprzed roku)

 • kiedy: 1 czerwca, g. 10:00
 • gdzie: na boisku szkolnym
 • jak? ka?dy uczestnik akcji przynosi ze sob? dowoln? ksi??k? (z domu lub wypo?yczon? z biblioteki)

5. P?ynie Wis?a, p?ynie - konkurs (pi?tek, 2 czerwca, 2 lekcja, w bibliotece

 • konkurs wiedzy (test) o rzece Wi?le i g?wnych miastach nad ni? le??cych (Krakw, Warszawa, Toru?, Gda?sk); test b?dzie sprawdza? podstawow? wiedz? zaczerpni?t? samodzielnie z oglnodost?pnych ?rde? informacji
 • ka?da klasa wybiera 3-osobow? reprezentacj?

Biblioteka szkolna zaprasza :)

 

PROGRAM MI?DZYNARODOWEGO MIESI?CA BIBLIOTEK SZKOLNYCH 2016

Email Drukuj PDF

Mi?dzynarodowy Miesi?c Bibliotek Szkolnych

24 28 pa?dziernikaCzytam sumiennie codziennie akcja czytelnicza

 • start: 24 pa?dziernika
 • ka?d? lekcj? rozpoczynamy g?o?nym czytaniem wybranej ksi??ki (5-10 minut)
 • czyta nauczyciel lub wybrani uczniowie; do akcji ch?tnie w??czy si? rwnie? nauczyciel bibliotekarz i p. piel?gniarka (po wcze?niejszym zawiadomieniu przez klas?)
 • po zako?czeniu czytania, wybrany przez klas? zesp? przygotowuje prezentacj? multimedialn? nt. przeczytanej ksi??ki
 • najlepsze prezentacje zostan? nagrodzone
 • termin przygotowania prezentacji ka?da klasa ustala indywidualnie z nauczycielem bibliotekarzem


Szkolna apteka literacka

Na kilku p?kach naszej biblioteki znajdziesz ksi??ki lekarstwa na wszelkie dolegliwo?ci:

 • na nud?
 • na smutek
 • na sercowe rozterki
 • na trudn? przyja??
 • na rodzinne k?opoty
 • na ka?dy inny bl

Przyjd? do biblioteki i sam lub z pomoc? bibliotekarza  - aptekarza wybierz sobie cudowny eliksir na swoj? dolegliwo??.


Z ksi??k? wychodzi si? dobrze rwnie? na zdj?ciu    sesja fotograficzna w bibliotece szkolnej (27 pa?dziernika, wszystkie przerwy)

Je?eli masz ciekawy pomys? na zdj?cie z ksi??k? w roli g?wnej, przyjd? do biblioteki ze swoj? komrk? lub aparatem fotograficznym i zrb sobie (lub swoim kolegom/kole?ankom) fotk?, na ktrej pierwszoplanowym elementem b?dzie ksi??ka (ksi??ki).

Najciekawsze zdj?cia zostan? nagrodzone.

Zdj?cia nale?y przes?a? jako za??cznik pod adresem: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. wpisuj?c w temacie maila: Konkurs fotograficzny (do 5 listopada).


Ka?dy pisa? mo?e! wsplne pisanie ba?ni w bibliotece szkolnej.

W dniach 24-28 pa?dziernika przyjd? do biblioteki i dopisz kolejne zdanie ba?ni, ktrej tre?? oraz zako?czenie b?d? nie do przewidzenia a? do samego ko?ca.

Do wsplnej zabawy zapraszamy rwnie? nauczycieli i innych pracownikw szko?y.


Nie wiesz? Poszukaj odpowiedzi codzienny konkurs wiedzy z r?nych dziedzin.

Codziennie (w dniach 24-28 pa?dziernika) znajdziesz w bibliotece kupon konkursowy z pytaniami i zadaniami z r?nych dziedzin wiedzy.

Wype?nij go i wrzu? do przygotowanej urny.

Odpowiedzi szukaj w dost?pnych w bibliotece ?rd?ach informacji (encyklopedie, s?owniki, atlasy, ksi??ki popularnonaukowe, Internet).

Uczniowie, ktrzy uzyskaj? najwi?ksz? ilo?? punktw za rozwi?zania zada? z ca?ego tygodnia, zostan? zwyci?zcami konkursu.


Inne atrakcje niespodzianki.

Biblioteka szkolna zaprasza!!!

Poprawiony: czwartek, 20 października 2016 10:10
 

MI?DZYNARODOWY MIESI?C BIBLIOTEK SZKOLNYCH 2016

Email Drukuj PDF

24 - 28 PA?DZIERNIKA

Biblioteka szkolna zaprasza wszystkich uczniw do aktywnego udzia?u w imprezach przygotowanych z okazji swojego ?wi?ta.
Dok?adny program obchodw znajduje si? na stronie internetowej naszego gimnazjum (w zak?adce Biblioteka) oraz na gazetce szkolnej.

>>>BIBLIOTEKA<<<

Poprawiony: czwartek, 20 października 2016 09:54
 

UMAJONE KSI??I 2016

Email Drukuj PDF

Umajone ksi??ki 2016

Szkolne ?wi?to Ksi??ki 23 25 maja

Program:

1. Uprawiam neurofitness.

Codziennie w bibliotece szkolnej znajdziesz zestaw zada?, ktrych wykonanie poprawi kondycj? twojego umys?u (?amig?wki, krzy?wki, rebusy, zagadki j?zykowe).
W dniach 23-25 maja przyjd? do biblioteki i wype?nij kupon konkursowy. Codziennie inny zestaw zada?.

2. Podaruj drugie ?ycie swojej ksi??ce.

Je?eli masz w domu ksi??ki, ktre stoj? zapomniane na p?ce i nikomu ju? nie s?u??, przynie? je do biblioteki szkolnej i w?? do przygotowanej skrzynki.
Szczeglnie mile widziane ksi??ki dla dzieci i m?odzie?y.

3. Drugie ?niadanie z ksi??k?.

Na wszystkich przerwach w dniach 23-25 maja mo?esz zje?? swoje drugie ?niadanie w towarzystwie przyniesionej ze sob? (lub wypo?yczonej na miejscu) ksi??ki w s?siaduj?cym z bibliotek? pomieszczeniu.

4. Ubierz si? w ksi??k?, czyli sleevface w bibliotece szkolnej - konkurs fotograficzny.

Zadaniem uczestnikw konkursu jest wykonanie zdj?cia (sobie, kole?ance, koledze), ktrego elementem jest ok?adka ksi??ki wmontowana jako cz??? postaci (np. twarzy). Sesja zdj?ciowa odb?dzie si? we wtorek (24 maja) w bibliotece szkolnej.
Szczeg?owe informacje i zg?oszenie uczestnikw u nauczyciela bibliotekarza do 23 maja.

5. Podchody biblioteczne konkurs dru?ynowy (?roda, 25 maja).

Ka?da klasa wystawia jeden dwuosobowy zesp?.
Zg?oszenie zespo?w i omwienie zasad konkursu odb?dzie si? w poniedzia?ek na drugiej lekcji. Zadaniem dru?yn jest przej?cie trasy zgodnie z umieszczonymi w r?nych miejscach szko?y wskazwkami i dotarcie do ukrytego skarbu.

 

Email Drukuj PDF

Maraton Pisania Listw

Amnesty International 2015

Mamy rekord!

Napisali?my 270 235 listw w ca?ej Polsce!


Od 4 grudnia w 675 miejscach w ca?ej Polsce pisali?my listy
w obronie osb, ktrych prawa zosta?y z?amane.
W szko?ach, kawiarniach, bibliotekach, na uczelniach razem powiedzieli?my NIE ?amaniu praw cz?owieka!
Napisali?my 270 235 listw, a ka?dy z nich ma ogromne znaczenie, bo mo?e sta? si? kluczem do wolno?ci dla wi??niw sumienia, wsparciem dla walcz?cych z niesprawiedliwo?ci? czy te? zaowocowa? popraw? losu konkretnych osb.

W naszej szkole napisali?my 207 listw

w obronie m?odych dziewcz?t z Burkina Faso nara?onych na wczesne i wymuszone ma??e?stwa.

Wszystkim uczestnikom bardzo dzi?kujemy :)

Poprawiony: piątek, 18 grudnia 2015 16:03
 


Strona 1 z 5

DZIE? DZIECKA

 • images/foto_mik/1.jpg
 • images/foto_mik/2.jpg
 • images/foto_mik/3.jpg
 • images/foto_mik/4.jpg
 • images/foto_mik/5.jpg
 • images/foto_mik/6.jpg
 • images/foto_mik/7.jpg
 • images/foto_mik/8.jpg
 • images/foto_mik/9.jpg

Do wakacji...

_________________

Pogoda

Pogoda Walce z serwisu

Data