• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

MI?DZYZDROJE 2017

Tradycyjnie ju? jak ka?dego roku  klasy trzecie odby?y wycieczk? do Mi?dzyzdrojw. Od 7 do 13 maja trwa?a wspania?a i ...

DZIE? DZIECKA

1 czerwca 2017 roku w naszym gimnazjum ?wi?towali?my dzie? dziecka.

WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

W Roku Brata Alberta wolontariusze Szkolnego Ko?a Caritas pielgrzymowali do miejsca szczeglnie zwi?zanego z tym wielkim ?w...

 • MI?DZYZDROJE 2017

  piątek, 09 czerwca 2017 00:00
 • DZIE? DZIECKA

  piątek, 02 czerwca 2017 12:00
 • WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

  czwartek, 25 maja 2017 10:11
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:616. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:317. Error 9: Invalid character
Dyktando 2011

Email Drukuj PDF

Dnia 9 listopada 2011 roku odby?a si? w Gminnym O?rodku Kultury w Walcach gala rozdania nagrd dla laureatw II Wielkiego Wojewdzkiego Dyktanda J?zyka Niemieckiego.Najpierw by?o wielkie pisanie a potem wielka gala

Na wielk? gal? rozdania nagrd II Wielkiego Wojewdzkiego Dyktanda J?zyka Niemieckiego przybyli laureaci wraz z opiekunami, zacni go?cie, przedstawiciele instytucji  sprawuj?cych patronat honorowy oraz uczniowie Publicznego Gimnazjum w Walcach. Jeden z go?ci przemawiaj?cych powiedzia?, ?e nie sztuk? jest zorganizowa? co? jeden raz, ale powtrzy? to, kontynuowa? i to co najmniej na takim samym wysokim poziomie. Te s?owa odnis? do naszego przedsi?wzi?cia, ktre zosta?o zorganizowane po raz drugi, a liczba bior?cych udzia? i trudno?? pisanych tekstw sprawi?a, i? dyktando utrzyma?o wysoki poziom.

17 pa?dziernika 2011r. odby?o si?  w Gminnym O?rodku Kultury w Walcach

II Wielkie Wojewdzkie Dyktando J?zyka Niemieckiego jako kontynuacja inicjatywy zapocz?tkowanej w roku 2010 w Roku J?zyka Niemieckiego, pod has?em Deutsche Sprache Sprache der Ideen / J?zyk Niemiecki J?zykiem pomys?w.

Organizatorami przedsi?wzi?cia jest Publiczne Gimnazjum w Walcach oraz Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli J?zyka Niemieckiego z oddzia?em w Opolu.

Patronat honorowy nad dyktandem obj?li: Pan Pose? na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Ryszard Galla, Marsza?ek Wojewdztwa Pan Jzef Sebesta, Konsul Republiki Federalnej Niemiec w Opolu Pan Peter Eck, Zwi?zek Niemieckich Stowarzysze? Spo?eczno Kulturalnych w Polsce Przewodnicz?cy Pan Bernard Gaida, Instytut Goethego w Krakowie, Starosta Krapkowicki Pan Maciej Sonik i Wjt Gminy Walce Pan Bernard Kubata. Dzi?ki wsparciu finansowemu wielu firm i instytucji z naszej gminy i powiatu oraz wydawnictwu Nowa Era, najlepsi uczestnicy w ka?dej kategorii otrzymali puchary i nagrody rzeczowe, nauczyciele za? podzi?kowania.

Na dyktando przyby?o ??cznie 135 uczniw. W tym: 49 uczniw z 13 szk? podstawowych, 52 uczniw z 13 szk? gimnazjalnych i 34 uczniw z 11 szk? ?rednich wraz z opiekunami z bli?szych i dalszych stron wojewdztwa opolskiego. Podczas kiedy uczniowie pisali dyktando, nauczyciele brali udzia? w warsztatach po?wi?conych dysleksji, ktre mogli?my zorganizowa? dzi?ki ?yczliwo?ci wydawnictwa NOWA ERA.

Poniewa? wszystkich organizatorw i cz?onkw Jury obowi?zuje zasada tajno?ci, teksty dyktand, tak jak w roku ubieg?ym, dla ka?dej kategorii wiekowej inny tekst,  zosta?y przygotowane, przywiezione  i odczytywane przez  Pana Martina Cichonia, cz?onka PSNJN w Opolu, przewodnicz?cego  Jury naszego dyktanda - metodyka i kierownika sekcji niemieckiej Regionalnego Centrum Kszta?cenia J?zykw Obcych w Opolu. Zakodowane prace uczniw sprawdza?a dziesi?cioosobowa komisja, sk?adaj?ca si? z cz?onkw PSNJN w Opolu. Po wnikliwej analizie prac uczniowskich, kilkakrotnym sprawdzaniu jednej pracy i liczeniu b??dw, wy?oniono laureatw tegorocznej edycji II Wielkiego Wojewdzkiego Dyktanda J?zyka Niemieckiego .

Dodatkowo Laureaci I, II i III miejsca szk? ?rednich tegorocznej edycji kwalifikuj?  si? do fina?u II Oglnopolskiego Dyktanda J?zyka Niemieckiego - Das Deutsch Diktat, ktre odb?dzie si? w dniach 24.-25.03.2012r. w Siedlcach.

Mamy wi?c nadziej?, ?e w roku ubieg?ym zapocz?tkowali?my cykliczn?  imprez? wojewdzkiej rangi, ktra na sta?e zago?ci w kalendarium konkursw z j?zyka niemieckiego i jednocze?nie b?dzie przedsi?wzi?ciem promuj?cym j?zyk niemiecki, b?d?cym motywacj? dla ucznia i nauczyciela, a przede wszystkim alternatyw? konkursow? dla ucznia, ktrego umiej?tno?ci z zakresu s?uchania i pisania oraz  koncentracji s? dobrze opanowane.

My?l?, ?e ju? teraz mog? wszystkich serdecznie zaprosi? na III edycj? naszego Wielkiego Wojewdzkiego Dyktanda J?zyka Niemieckiego, ktrego cz??? tzw.. robocza, czyli pisanie odb?dzie si? rwnie? w pa?dzierniku, a gala rozdania nagrd w listopadzie.

Koordynator II Wielkiego Wojewdzkiego Dyktanda J?zyka Niemieckiego

Nauczycielka j?zyka niemieckiego w PG w Walcach Agata Makiola

Poprawiony: wtorek, 04 października 2016 17:47
 

Email Drukuj PDF

Z najwi?ksz? przyjemno?ci? informujemy, i? dyktanda zosta?y sprawdzone i laureatami tegorocznej drugiej edycji zostali uczniowie wyr?nieni na czerwono. Laureatw wraz z nauczycielami zapraszamy serdecznie na gal? rozdania nagrd, ktra odb?dzie si? 09.11.2011r. o godz. 10.00 w Gminnym O?rodku Kultury w Walcach ul. Opolska 23a.

U?miech WSZYSTKIM SERDECZNIE GRATULUJEMY U?miech

SZKO?Y PODSTAWOWE:

GIMNAZJA:

SZKO?Y ?REDNIE:

Poprawiony: wtorek, 04 października 2016 17:47
 DZIE? DZIECKA

 • images/foto_mik/1.jpg
 • images/foto_mik/2.jpg
 • images/foto_mik/3.jpg
 • images/foto_mik/4.jpg
 • images/foto_mik/5.jpg
 • images/foto_mik/6.jpg
 • images/foto_mik/7.jpg
 • images/foto_mik/8.jpg
 • images/foto_mik/9.jpg

Do wakacji...

_________________

Pogoda

Pogoda Walce z serwisu

Data