• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

MI?DZYZDROJE 2017

Tradycyjnie ju? jak ka?dego roku  klasy trzecie odby?y wycieczk? do Mi?dzyzdrojw. Od 7 do 13 maja trwa?a wspania?a i ...

DZIE? DZIECKA

1 czerwca 2017 roku w naszym gimnazjum ?wi?towali?my dzie? dziecka.

WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

W Roku Brata Alberta wolontariusze Szkolnego Ko?a Caritas pielgrzymowali do miejsca szczeglnie zwi?zanego z tym wielkim ?w...

 • MI?DZYZDROJE 2017

  piątek, 09 czerwca 2017 00:00
 • DZIE? DZIECKA

  piątek, 02 czerwca 2017 12:00
 • WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

  czwartek, 25 maja 2017 10:11
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:616. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:317. Error 9: Invalid character
Konkursy

POTYCZKI Z TECHNIK?

Email Drukuj PDF

26 Listopada uczniowie naszego gimnazjum z klas III Maciej Czudek, Rafa? Ignacy i Kamil Walczyk pojechali na IV edycj? konkursu ,,Potyczki z Technik?, ktra odby?a si? w ZSTiO w K?dzierzynie-Ko?lu. Uczestnicy tego konkursu musieli si? zmierzy? z sze?cioma trudnymi zadaniami - od zada? technicznych przez informatyczne, a? po j?zykowe. Naszym zawodnikom posz?o znakomicie - zaj?li dru?ynowo II miejsce i wygrali super nagrody. Na pocz?tku rozwi?zywali test, a potem kolejno wykonywali zadania w grupach. Ucze? z klasy IIIa Rafa? Ignacy w konkursie indywidulanym zaj?? po dogrywce III miejsce. Zach?camy m?odszych uczniw naszej szko?y do udzia?u w tego typu konkursach i ?yczymy kolejnych sukcesw. 

Poprawiony: sobota, 06 grudnia 2014 13:32 Więcej…
 

PREZENTACJE PODSUMOWUJ?CE DYKTANDA

Email Drukuj PDF

Zapraszamy do zapoznania si? z prezentacjami b?d?cymi podsumowaniem dyktand z ubieg?ych lat:

Poprawiony: wtorek, 25 listopada 2014 23:55
 

NAGRODA W KONKURSIE EKOLOGICZNYM

Email Drukuj PDF

Dnia 14 listopada 2014 roku czwrka uczniw naszego gimnazjum (Sandra Gabor, Daria Nowak, Milena Gabor i B?a?ej Szulc) w ramach nagrody za wzi?cie udzia?u w konkursie ekologicznym pojecha?a na wycieczk? do zoo we Wroc?awiu. Brali w nim udzia? uczniowie szk? podstawowych, gimnazjw i szk? ?rednich powiatu krapkowickiego. W planie by?o zwiedzanie zoo, ogrodu botanicznego i chi?skiego, ale niestety z powodu niekorzystnych warunkw atmosferycznych nie uda?o si? zwiedzi? nic wi?cej oprcz zoo.

Poprawiony: piątek, 05 grudnia 2014 13:32
 

Email Drukuj PDF

 

26 wrze?nia jak co roku b?dziemy obchodzi? w naszej szkole Europejski Dzie? J?zykw. W tym dniu na korytarzu szkolnym, podobnie jak w zesz?ym roku, ka?da z klas na specjalnie przygotowanym stoisku b?dzie mog?a zaprezentowa? swoj? wiedz? i materia?y przygotowane na temat wylosowanego kraju oraz  j?zykw. W jaki sposb mo?na to zrobi?? ------>zapraszam do zak?adki "wi?cej" 


Poprawiony: czwartek, 09 października 2014 13:41 Więcej…
 

XX KONKURS RECYTATORSKI W J?ZYKU NIEMIECKIM

Email Drukuj PDF

Anna Herud, Daria Nowak i Sandra Klemenz to uczennice, ktre reprezentowa?y nasz? szko?? w p?finale jubileuszowego konkursu recytatorskiego, ktry odby? si? 14 maja w Bia?ej. Dziewczyny zaprezentowa?y swoje utwory bardzo profesjonalnie zachwycaj?c publiczno??, co zosta?o narodzone gromkimi brawami.  Utwory reprezentowane przez Sandr? spodoba?y si? Jury, ktre przyzna?o Sandrze IV miejsce i zakwalifikowa?o j? do fina?u wojewdzkiego, ktry odb?dzie si? 5 czerwca, tradycyjnie ju? w poewangelickim ko?ci?ku w Prszkowie.

Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za Sandr?!

Więcej…
 

VII KONKURS MATEMATYCZNY IM. TADEUSZA KNYSZA

Email Drukuj PDF

8 maja 2014 roku w Zespole Szk? im. Jana Kili?skiego w Krapkowicach odby? si? VII Konkurs Matematyczny im. Tadeusza Knysza. Mi?o nam donie??, ?e nasi uczniowie zdobyli Puchar Starosty Krapkowickiego dla Najlepszego Gimnazjum.

Poprawiony: sobota, 24 maja 2014 11:44 Więcej…
 

DYKTANDO ZAMKOWE

Email Drukuj PDF

Tu? przed przerw? ?wi?teczn?, 16 maja 2014 roku w Zespole Szk? Zawodowych w Krapkowicach odby?o si? ju? XXI Dyktando Zamkowe. Jak co roku tekst dyktanda by? wr?cz naszpikowany pu?apkami ortograficznymi. O tym, jak trudne s? to testy ?wiadczy fakt, i? nikt jeszcze w historii imprezy nie napisa? go bezb??dnie. Nasi uczniowie od kilku lat zajmuj? zaszczytne premiowane miejsca (1-4). Sam udzia? to ju? sukces. W tym roku by?o podobnie. 
Pierwsze miejsce zdoby? Kamil Walczyk (IIb), a trzecie Aneta Kaltbach (IIIb).
Nasz? szko?? reprezentowali rwnie?: Sandra Klemenz (IIIa), Magdalena Kubata (IIIa), Kinga Richter (IIIb).

Poprawiony: piątek, 16 maja 2014 12:08 Więcej…
 

Email Drukuj PDF

Ju? po raz dziewi?ty Zesp? Szk? w Krzanowicach organizowa? mi?dzynarodowy konkurs plastyczny, ktrego tym razem g?wnym celem by?a malarska inspiracja wiersza ,,Przemine?o Josepha von Eichendorfa. Mi?o nam donie?? ?e Daria Nowak z klasy Ib zosta?a wyr?niona w tym?e konkursie. Rysunek Darii, inspirowany pracami M. Chagalla , zosta? nagrodzony w kategorii szk? gimnazjalnych. W konkursie bior? udzia? uczniowie z Polski, Niemiec, Czech, S?owacji i Ukrainy. W tym roku sp?yn??o 594 prac.

Serdecznie gratulujemy.

Poprawiony: sobota, 24 maja 2014 11:39 Więcej…
 

PUCHAR PRZYJECHA? Z NAMI!

Email Drukuj PDF

15 kwietnia nasi uczniowie uczestniczyli w finale IV Konkursu J?zyka Niemieckiego o Puchar Dyrektora Zespo?u Szk? im. Kardyna?a Wyszy?skiego w Opolu. Do fina?u zakwalifikowa?o si? 15 uczniw naszego gimnazjum na 50 wszystkich finalistw. Uczniowie przez 90 minut pisali test fina?owy sk?adaj?cy si? z rozumienia tekstu s?uchanego, zada? zwi?zanych z leksyk?, gramatyk? oraz realioznastwem krajw niemieckoj?zycznych. Nasi uczniowie kolejny raz udowodnili, ?e umiej?tno?ci j?zykowe naszych gimnazjalistw s? na bardzo wysokim poziomie. Ania Herud z klasy 3b zdoby?a pierwsze miejsce i otrzyma?a nagrod? g?wn?, czyli puchar, a David Makiola zaj?? trzecie miejsce.

Serdecznie gratulujemy wspania?ych wynikw!

Więcej…
 

Email Drukuj PDF

Nasi gimnazjali?ci wzi?li udzia? w finale XII Oglnopolskiego Konkursu J?zyka Niemieckiego dla Gimnazjalistw - Warszawa/kwiecie? 2014. A? pi?ciu naszych gimnazjalistw: Anna Herud, Wiktoria Mruga?a, Jessika Heinz, Damian Kurpiela i Fabian Frohs znalaz?o si? w tym roku w?rd 100 najlepszych z ca?ej Polski je?eli chodzi o umiej?tno?ci j?zykowe. Po etapie szkolnym i regionalnym oraz m?cz?cej podr?y, ktra trwa?a ca?? noc, zmierzyli si? z testem fina?owym oraz cz??ci? ustn? konkursu otrzymuj?c tytu? finalisty.

Anna Herud uzyska?a najwi?ksz? ilo?? punktw z grupy naszych finalistw i uzyska?a tytu? laureatki konkursu, dlatego jeszcze raz w maju pojedzie na uroczyste wr?czenie nagrd, ktre odb?dzie si? 23 maja w Ambasadzie RFN w Warszawie. Ania jest rwnie? laureatk? Wojewdzkiego Konkursu J?zyka Niemieckiego i dlatego zwolniona jest z cz??ci j?zykowej egzaminu gimnazjalnego. W finale uzyska?a 97,10% wymaganej punktacji.

Wszystkim serdecznie GRATULUJEMY sukcesu!

Poprawiony: środa, 16 kwietnia 2014 12:22 Więcej…
 

Email Drukuj PDF

Sukcesy uczniw PG Walce w Konkursach Przedmiotowych na szczeblu wojewdzkim w roku szkolnym 2012/2013

LAUREACI:

Wojewdzki Konkurs J?zyka Niemieckiego:

          laureatka - Anna Herud -IIIb - opiekun - mgr A.Makiola

Wojewdzki Konkurs Geograficzny :

          laureatka - Anna Herud - IIIb - opiekun - mgr B.Wieczorek

Wojewdzki Konkurs Matematyczny:

          laureat  - Kamil Walczyk -IIb - opiekun -  mgr H.Tomczak

Wojewdzki Konkurs Religijny "Gimnazjalista":

          laureat - Kamil Walczyk IIb

          laureatka - Aleksandra Bana? IIIb

          laureatka - Kinga Richter IIIb - opiekun - dr R.Wilczek

FINALI?CI:

Wojewdzki  Konkurs Religijny "Gimnazjalista:

          finalistka -Aneta Kaltbach  IIIb - opiekun -dr. R.Wilczek

Wojewdzki   Konkurs Chemiczny:

          finalista - Tomasz Norek  IIIb -opiekun mgr A. Rypel- Chrzan

Wojewdzki Konkurs J?zyka Polskiego:

          finalistka - Wiktoria Kocula  IIIc -opiekun - mgr M. Su?ek

Wojewdzki Konkurs Biologiczny:

          finalistka -Sandra Klemenz  IIIa - opiekun - mgr D.Rosenberg

Tytu? laureata uzyskuje ucze?, ktry w finale zawodw uzyska? niemniej ni? 85% punktw mo?liwych do zdobycia. Uzyskanie tytu?u laureata Wojewdzkiego Konkursu premiowane jest celuj?c? ocen? z danego przedmiotu  na ?wiadectwie i zwalnia z odpowiedniej cz??ci egzaminu, za ktr? uczniowie otrzymuj?  maksymaln? liczb? punktw.

Wszystkim laureatom i finalistom SERDECZNIE GRATULUJEMY !!!

Poprawiony: piątek, 11 kwietnia 2014 15:28
 


Strona 5 z 12

DZIE? DZIECKA

 • images/foto_mik/1.jpg
 • images/foto_mik/2.jpg
 • images/foto_mik/3.jpg
 • images/foto_mik/4.jpg
 • images/foto_mik/5.jpg
 • images/foto_mik/6.jpg
 • images/foto_mik/7.jpg
 • images/foto_mik/8.jpg
 • images/foto_mik/9.jpg

Do wakacji...

_________________

Pogoda

Pogoda Walce z serwisu

Data