• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

MI?DZYZDROJE 2017

Tradycyjnie ju? jak ka?dego roku  klasy trzecie odby?y wycieczk? do Mi?dzyzdrojw. Od 7 do 13 maja trwa?a wspania?a i ...

DZIE? DZIECKA

1 czerwca 2017 roku w naszym gimnazjum ?wi?towali?my dzie? dziecka.

WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

W Roku Brata Alberta wolontariusze Szkolnego Ko?a Caritas pielgrzymowali do miejsca szczeglnie zwi?zanego z tym wielkim ?w...

 • MI?DZYZDROJE 2017

  piątek, 09 czerwca 2017 00:00
 • DZIE? DZIECKA

  piątek, 02 czerwca 2017 12:00
 • WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

  czwartek, 25 maja 2017 10:11
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:616. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:317. Error 9: Invalid character
Konkursy

Email Drukuj PDF

Dnia 25 stycznia 2016 roku odby? si? etap miejsko/gminny Wojewdzkiego Konkursu Chemicznego. Mi?o nam donie??, ?e uczniowie naszej szko?y zaj?li poszczeglne miejsca:

3. miejsce - Dominik Laksy (IIIb)

6. miejsce - Aleksander Auer (IIIb)

7. miejsce - Pawe? Walczyk (IIIa)

Serdecznie gratulujemy! ?miech

Poprawiony: piątek, 29 stycznia 2016 13:58
 

KONKURSY WYSTARTOWA?Y!

Email Drukuj PDF

Wojewdzkim Konkursem Polonistycznym rozpocz?? si? sezon konkursw przedmiotowych na etapie gminnym. Jak co roku uczniowie zainteresowani danym przedmiotem tradycyjnie b?d? zmaga? si? z nie?atwymi zadaniami konkursowymi wsplnie z uczniami gimnazjum w Strzeleczkach.

W czwartek 14 stycznia 2016 roku go?cili?my u siebie kole?anki z s?siedzkiego gimnazjum. Nasz? szko?? reprezentowa?y uczennice z klasy IIb - Natalia Nowak, Wiktoria Mielczarek, z IIc Magda Grabarczyk oraz z klasy Ia - Julia Konieczny.

To w?a?nie Julka sprawi?a nam wszystkim wielk? niespodziank?. Wygrywaj?c ten etap, pokona?a swoje starsze kole?anki z klas II i III. Cieszymy si? niezmiernie z odkrytego talentu tej miary, maj?c nadziej? na kolejne sukcesy. Tego z ca?ych si? ?yczymy!

Poprawiony: środa, 20 stycznia 2016 20:26 Więcej…
 

KONKURS PLASTYCZNY B+K

Email Drukuj PDF

Jak co roku zostali?my zaproszeni przez firm? B+K do wzi?cia udzia?u w konkursie plastycznym, ktrego celem by?o zaprojektowanie kalendarza firmowego. Tegorocznym tematem by?a ekologia, ochrona i rewitalizacja lasw. Uczestnicy konkursu zostali zaproszeni do siedziby firmy 6 grudnia, gdzie przygotowano dla nich s?odki pocz?stunek, a laureatom i uczniom wyr?nionym wr?czono nagrody rzeczowe.

Poszczeglne miejsca zaj?li:

I miejsce - Daniel Streisel

II miejsce - Daria Nowak (Gadu?a)

III miejsce - Natalia Nowak

?miech Gratulujemy i ?yczymy dalszych sukcesw! ?miech


Poprawiony: środa, 20 stycznia 2016 07:06
 

XIII OLIMPIADA WIEDZY O HIV I AIDS

Email Drukuj PDF

Dnia 27 listopada 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach odby?a si? XIII Powiatowa Olimpiada Wiedzy o HIV i AIDS. Zainteresowani t? tematyk? uczniowie naszego gimnazjum bior? w niej udzia? od samego pocz?tku jej istnienia. W tym roku nasz? szko?? reprezentowa?y 3 uczennice, ktre w eliminacjach szkolnych uzyska?y najwi?ksz? liczb? punktw. Mi?o nam donie??, ?e II miejsce w?rd m?odzie?y gimnazjalnej zaj??a uczennica klasy IIIa Ewelina Cielanga, natomiast Melania Tomeczek z klasy IIc i Daria Gach z klasy IIIa otrzyma?y wyr?nienia.

Wstyd Gratulujemy i ?yczymy dalszych sukcesw! Wstyd


 

KOMIKS DARII NAGRODZONY

Email Drukuj PDF

Daria  Nowak uczennica klasy 3b wzi??a udzia? w konkursie organizowanym przez Dom Wsp?pracy Polsko - Niemieckiej w Opolu pod has?em Moja komiksowa przygoda z j?zykiem niemieckim. Przygotowa?a wspania?? prac? opowiadaj?c? o wycieczce szkolnej do Berlina i zosta?a laureatk?. Jej praca zosta?a wyr?niona w kategorii prac gimnazjalnych i spodoba?a si? jurorom, mimo ogromnej konkurencji, bo wy?oniono j?  spo?rd 1000 prac.

Gratulujemy! ?miech


Poprawiony: poniedziałek, 18 stycznia 2016 20:34 Więcej…
 

POTYCZKI Z TECHNIK?

Email Drukuj PDF

25 listopada uczniowie naszego gimnazjum - Dominik Laksy (IIIb), Martin Schady (IIIb) i Pawe? Walczyk (IIIa) - wzi?li udzia? w VI edycji Konkursu Wiedzy Technicznej "Potyczki z technik?" dla gimnazjalistw, ktra odby?a si? w zespole Szk? Technicznych i Oglnokszta?c?cych w K?dzierzynie - Ko?lu. Uczestnicy konkursu musieli zmierzy? si? z r?nymi zadaniami. Celem konkursu jest rozwijanie w?rd uczniw zainteresowania wiedz? w zakresie techniki, informatyki, elektroniki, elektrotechniki, fizyki, a tak?e co wa?ne umiej?tno?ci wsp?pracy w grupie.

Mi?o nam poinformowa?, ?e Dominik Laksy indywidualnie zaj?? drugie miejsce, a dru?ynowo uczniowie naszego gimnazjum zaj?li czwarte miejsce.

Poprawiony: piątek, 16 grudnia 2016 13:40 Więcej…
 

KONKURS "Z EDUKACJ? GLOBALN? ZA PAN BRAT"

Email Drukuj PDF

Dnia 17 listopada 2015 roku troje uczniw naszej szko?y - Daria Nowak, Aleksander Auer i Bartek Jasik - wzi??o udzia? w pierwszej edycji konkursu wiedzy Z edukacj? globaln? za pan brat. Inicjatywa mia?a na celu podniesienie poziomu ?wiadomo?ci m?odzie?y szkolnej w zakresie globalnych wsp?zale?no?ci. Konkurs przeprowadzony zosta? w formie indywidualnego testu  wiedzy w Publicznym Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kami?skiego w Opolu.

Poprawiony: sobota, 21 listopada 2015 17:36 Więcej…
 

PROFILAKTYKA UZALE?NIE?

Email Drukuj PDF

5 pa?dziernika 2015r. uczniowie klas I spotkali si? z terapeut? uzale?nie?  p. Paw?em Andrzejukiem ze Stowarzyszenia na Rzecz Ludzi Uzale?nionych ,,To Cz?owiek w Opolu. Zaj?cia mia?y charakter informacyjnoedukacyjny, podczas  ktrych poruszono tematy: mechanizm wchodzenia w uzale?nienie oraz negatywne skutki za?ywania substancji psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze). Dodatkowo uczniowie z kl. I III przygotowali klasowe gazetki pt. ,,Dzi?kuj? nie bior?, bo wol?, promuj?ce zdrowy styl ?ycia bez substancji psychoaktywnych.

Poprawiony: piątek, 16 października 2015 13:08 Więcej…
 

Email Drukuj PDF

18 maja 2015 roku w Filharmonii Opolskiej w Opolu odby?o si? uroczyste podsumowanie wojewdzkich konkursw  przedmiotowych z udzia?em opolskiego kuratora o?wiaty  p. H. Bilik. Mi?o nam donie?? ?e uczestnikiem tej uroczysto?ci by? nasz ucze? Kamil Walczyk laureat konkursw z chemii, geografii i matematyki.


Poprawiony: czwartek, 04 czerwca 2015 05:57
 

Email Drukuj PDF

Pierwszym sukcesem Darii Nowak by?o zdobycie g?wnej nagrody w konkursie organizowanym przez Komend? G?wn? Stra?y Po?arnej w Krapkowicach. W ramach XVIII edycji konkursu "Bezpiecze?stwo i rozwaga - tego od ciebie ka?dy wymaga" Promuj?cego prawid?owe postawy w?rd dzieci i m?odzie?y, uczniowie tworzyli prace malarskie ilustruj?ce po??dane zachowania wobec ro?nych zagro?e?.


W kolejnym konkursie organizowanym w ramach XVI wojewdzkiego Festiwalu Artystycznego w D?browie, Daria rwnie? zdoby?a I miejsce za najlepsz? malarsk? interpretacj? utworu muzycznego. Temat konkursu - "Uwolnij emocje... zata?cz" wymaga? od uczestnikw popisania si? niezwyk?? wyobra?ni? i umiej?tno?ciami warsztatowymi. Nasza Daria - jak zwykle - wywi?za?a si? z obu zada? wzorowo. Gratulujemy sukcesw. ?yczymy kolejnych wyr?nie? i nagrd. 

Poprawiony: czwartek, 04 czerwca 2015 05:57
 

VIII KONKURS MATEMATYCZNY IM. T. KNYSZA

Email Drukuj PDF

Dnia 7 maja 2015 roku w Zespole Szk? im. Jana Kili?skiego w Krapkowicach odby? si? konkurs matematyczny. Wzi??o w nim udzia? 69 uczniw z ca?ego powiatu. W klasyfikacji indywidualnej Pawe? Walczyk zaj?? 1 miejsce (w kategorii klas drugich), a Kamil Walczyk 1 miejsce (w kategorii klas trzecich).

W klasyfikacji dru?ynowej:

- Bartek Kalisz, Micha? Boese - 2 miejsce w kategorii klas pierwszych

- Pawe? Walczyk, Dominik Laksy - 1 miejsce w kategorii klas drugich

- Kamil Walczyk, Kewin Kocula - 2 miejsce w kategorii klas trzecich

W klasyfikacji oglnej uczniowie naszego gimnazjum zdobyli najwi?ksz? ilo?? punktw i tym samym otrzymali po raz kolejny Puchar Starosty Krapkowickiego dla najlepszego Gimnazjum.

Wszystkim laureatom konkursu serdecznie gratulujemy i ?yczymy dalszych sukcesw! Puszcza oczko


Poprawiony: czwartek, 14 maja 2015 17:32
 


Strona 3 z 12

DZIE? DZIECKA

 • images/foto_mik/1.jpg
 • images/foto_mik/2.jpg
 • images/foto_mik/3.jpg
 • images/foto_mik/4.jpg
 • images/foto_mik/5.jpg
 • images/foto_mik/6.jpg
 • images/foto_mik/7.jpg
 • images/foto_mik/8.jpg
 • images/foto_mik/9.jpg

Do wakacji...

_________________

Pogoda

Pogoda Walce z serwisu

Data