• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

MI?DZYZDROJE 2017

Tradycyjnie ju? jak ka?dego roku  klasy trzecie odby?y wycieczk? do Mi?dzyzdrojw. Od 7 do 13 maja trwa?a wspania?a i ...

DZIE? DZIECKA

1 czerwca 2017 roku w naszym gimnazjum ?wi?towali?my dzie? dziecka.

WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

W Roku Brata Alberta wolontariusze Szkolnego Ko?a Caritas pielgrzymowali do miejsca szczeglnie zwi?zanego z tym wielkim ?w...

 • MI?DZYZDROJE 2017

  piątek, 09 czerwca 2017 00:00
 • DZIE? DZIECKA

  piątek, 02 czerwca 2017 12:00
 • WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

  czwartek, 25 maja 2017 10:11
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:616. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:317. Error 9: Invalid character
Pedagog szkolny

Email Drukuj PDF

Uczniowie klas trzecich spotkali si? z przedstawicielami szk? ponadgimnazjalnych, ktrzy zapoznali uczestnikw z kierunkami kszta?cenia w danej szkole oraz zasadami rekrutacji. M?odzie? otrzyma?a rwnie? ulotki informacyjne o szko?ach.

- Zesp? Szk? w Komornie (25.02.2016r.)

- Zesp? Szk? Nr 1 im. Powsta?cw ?l?skich w K?dzierzynie - Ko?lu (29.02.2016r.)

- Zesp? Szk? Technicznych i Oglnokszta?c?cych w K?dzierzynie - Ko?lu (03.03.2016r.)

- Zesp? Szk? Zawodowych im. Piastw Opolskich w Krapkowicach (07.03.2016r.)

- Zesp? Szk? w G?ogwku (23.03.2016r.)


 

 

STOP UZALE?NIENIOM BEHAWIORALNYM

Email Drukuj PDF

Uczniowie klas drugich wzi?li udzia? w projekcie ,,UZALE?NIENIOM BEHAWIORALNYM MWI? STOP!, ktrego celem by?o u?wiadomienie m?odzie?y, ?e uzale?ni? mo?na si? rwnie? poprzez na?ogowe wykonywanie okre?lonych czynno?ci, takich jak korzystanie z internetu, kompulsywne zakupy, uczestnictwo w grach hazardowych oraz granie w gry video. Uczniowie przygotowali tak?e plakaty dotycz?ce omawianej tematyki.

Więcej…
 

SPOTKANIE Z DORADC? ZAWODOWYM

Email Drukuj PDF

Dnia 15 marca 2016 roku uczniowie klas trzecich spotkali si? z p. Iwon? Poce?ujko -  doradc? zawodowym  z  Powiatowego Urz?du  Pracy w Krapkowicach.  Podczas spotkania m?odzie? dowiedzia?a si? jakie s? cechy wsp?czesnego rynku pracy, jak wygl?da rynek pracy w powiecie krapkowickim (najwi?ksi pracodawcy w regionie), jak obecnie wygl?da ,,Barometr zawodw (zawody deficytowe, zrwnowa?one, nadwy?kowe) oraz na jakich stronach  internetowych  mo?na znale?? informacje o zawodach i ofertach pracy.


 

PROFILAKTYKA UZALE?NIE?

Email Drukuj PDF

Dnia 22 oraz 28 pa?dziernika 2015 roku przeprowadzone zosta?y w klasach II oraz III zaj?cia profilaktyczno-edukacyjne z zakresu problematyki uzale?nie? behawioralnych oraz od substancji psychoaktywnych, ktre poprowadzi? pan Pawe? Andrzejuk ze Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi Uzale?nionych ,,To Cz?owiek w Opolu.

Poprawiony: piątek, 13 listopada 2015 13:43 Więcej…
 

SPOTKANIE ZAWODOZNAWCZE

Email Drukuj PDF

26 pa?dziernika 2015 roku uczniowie klas trzecich spotkali si? z przedstawicielami firmy MULTiSERWIS Krapkowice. Zapoznali si? ze specyfik? zawodw: monter izolacji przemys?owych oraz blacharz izolacji przemys?owych. S? to zawody ?ci?le powi?zane z nowoczesnym budownictwem przemys?owym, a tak?e z rozwijaj?cym przemys?em energetycznym. Uczniowie uzyskali rwnie? informacje na temat praktycznej nauki zawodu, zasad rekrutacji oraz mo?liwo?ci otrzymania stypendium za dobre wyniki w nauce i dobr? znajomo?? j?zykw obcych.


Poprawiony: piątek, 30 października 2015 15:15
 

DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE

Email Drukuj PDF

W ramach Oglnopolskiego Tygodnia Kariery (19 - 25 pa?dziernika 2015r.) zapraszam uczniw kl. II - III na

,,Filmowe Poranki"

Godzina: 7.15

Miejsce: pracownia historyczna

 Zobacz:

 • Na czym polega praca w danym zawodzie?
 • Jakich predyspozycji zawd ten wymaga?
 • Jakie s? jego plusy i minusy?
 • Gdzie zdoby? potrzebne wykszta?cenie?
Poprawiony: poniedziałek, 19 października 2015 20:00 Więcej…
 

GODZINY PRACY PEDAGOGA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Email Drukuj PDF

PONIEDZIA?EK

915 - 1515

WTOREK

800 - 1300

?RODA

800 - 1300

CZWARTEK

800 - 1300

PI?TEK

800 - 1200

Poprawiony: czwartek, 01 października 2015 14:53
 

Email Drukuj PDF

Uwaga uczniowie klas trzecich! 18 maja 2015r. rozpocz?? si? proces rekrutacji uczniw do szk? ponadgimnazjalnych. Zapoznaj si? z zasadami rekrutacji w systemie elektronicznym. Najwa?niejsze informacje znajduj? si? w ulotce. W razie dodatkowych pyta? zg?o? si? do pedagoga szkolnego.

Poni?ej ulotka z informacjami o rekrutacji 2015:

Ulotka_rekrutacja_2015

Poni?ej link do rejestracji w systemie elektronicznej rekrutacji:

https://opolskie.edu.com.pl/kandydat/app/index.html

Poprawiony: środa, 20 maja 2015 22:32
 

EUROPEJSKI KODEKS WALKI Z RAKIEM

Email Drukuj PDF

,,EUROPEJSKI  KODEKS  WALKI  Z  RAKIEM

Podejmowane dzia?ania w ramach projektu ,,Szko?a promuj?ca zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem
marzec 2014r. przyst?pienie do projektu;
kwiecie? 2014r. materia?y edukacyjne na stronie internetowej szko?y;
30 maja 2014r. przedstawienie profilaktyczne pt. ,,S?d nad papierosem;

Dzie? Dziecka na sportowo;

10 pa?dziernika 2014r. spotkanie koordynatora projektu z przewodnicz?cymi klas I III przedstawienie za?o?e? szkolnego konkursu dot. ,,Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem losowanie punktu  kodeksu;
28 pa?dziernika 2014r. klasy prezentowa?y wylosowany punkt kodeksu;
5 listopada 2014r. przyst?pienie uczniw oraz nauczycieli do testu ,,Znam Europejski Kodeks Walki z Rakiem;
12 listopada 2014r. oddanie indywidualnych prac plastycznych dot. kodeksu; ocena prac;
12 listopada 2014r. podsumowanie szkolnego konkursu ,,Europejski Kodeks Walki z Rakiem.

 Wyniki:

I miejsce klasa 2 a
II miejsce klasa 1 b; 2 b; 3 b; 3 c
III miejsce klasa 1 a

Najwy?szy wynik testu: Daria Gach kl. 2 a
Najlepsza praca plastyczna: Tomasz Sado kl. 1 b


Poprawiony: sobota, 22 listopada 2014 10:11 Więcej…
 
Więcej artykułów…


Strona 2 z 3

DZIE? DZIECKA

 • images/foto_mik/1.jpg
 • images/foto_mik/2.jpg
 • images/foto_mik/3.jpg
 • images/foto_mik/4.jpg
 • images/foto_mik/5.jpg
 • images/foto_mik/6.jpg
 • images/foto_mik/7.jpg
 • images/foto_mik/8.jpg
 • images/foto_mik/9.jpg

Do wakacji...

_________________

Pogoda

Pogoda Walce z serwisu

Data