• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

MI?DZYZDROJE 2017

Tradycyjnie ju? jak ka?dego roku  klasy trzecie odby?y wycieczk? do Mi?dzyzdrojw. Od 7 do 13 maja trwa?a wspania?a i ...

DZIE? DZIECKA

1 czerwca 2017 roku w naszym gimnazjum ?wi?towali?my dzie? dziecka.

WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

W Roku Brata Alberta wolontariusze Szkolnego Ko?a Caritas pielgrzymowali do miejsca szczeglnie zwi?zanego z tym wielkim ?w...

 • MI?DZYZDROJE 2017

  piątek, 09 czerwca 2017 00:00
 • DZIE? DZIECKA

  piątek, 02 czerwca 2017 12:00
 • WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

  czwartek, 25 maja 2017 10:11
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:616. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:317. Error 9: Invalid character
Dyktando 2014

Email Drukuj PDF

Z najwi?ksz? przyjemno?ci? zapraszamy laureatw
V Wielkiego Wojewdzkiego Dyktanda J?zyka Niemieckiego
wraz z nauczycielami przygotowuj?cymi, dyrekcj?  lub rodzicami
na gal? rozdania nagrd,
ktra odb?dzie si? 18.11.2014r.
w Publicznym Gimnazjum w Walcach, ul. Lipowa 2
o godz. 10.00
Wszystkim laureatom i ich nauczycielom serdecznie gratulujemy!!!
Uwaga! Kolejno?? laureatw nie ?wiadczy o zaj?tych miejscach ?


Szko?y podstawowe

Maximilian Kubik - Zesp? Szkolno-Przedszkolny Stowarzyszenia Pro Liberis Silesia Szko?a Podstawowa w Raszowej

Iga Wawrzyniak - Publiczna Szko?a Podstawowa Nr 2 im. Ksi??nej Jadwigi ?l?skiej w Ole?nie

Sarina Szczepanek - Publiczna Szko?a Podstawowa im. J. Eichendorffa w Walcach

Kathrin Posor - Publiczna Szko?a Podstawowa Nr 2 im. Ksi??nej Jadwigi ?l?skiej w Ole?nie

Antonia Buhl - Publiczna Szko?a Podstawowa w S?awicach

Gimnazja

Dominik Charczenko - Publiczne Gimnazjum im. ?w. Franciszka w Le?nicy

Sophia Frasek - Publiczne Gimnazjum Nr 10 w Opolu

Gregor Przywara - Publiczne Gimnazjum Nr 10 w Opolu

Tomasz Grabowski - Publiczne Gimnazjum Nr 10 w Opolu

Tomasz ?elezik - Publiczne Gimnazjum Nr 10 w Opolu

Szko?y ?rednie

Dennis Piekaru? - Zesp? Szk? ?eglugi ?rdl?dowej

Isabela Przywara - Publiczne Liceum Oglnokszta?c?ce Nr II z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi w Opolu

Marta Gomolla - Publiczne Liceum Oglnokszta?c?ce Nr II z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi w Opolu

Paulina ?wita?a - Publiczne Liceum Oglnokszta?c?ce Nr II z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi w Opolu

Maximilian Mueller - Zesp? Szk? Elektrycznych im. Tadeusza  Ko?ciuszki w Opolu

Marta Tumulka - I Liceum Oglnokszta?c?ce im. H. Sienkiewicza w K?dzierzynie - Ko?lu

Poprawiony: czwartek, 13 listopada 2014 07:51
 

Email Drukuj PDF

Bardzo mi?o nam jest donie?? o wyr?nieniach uczniw szk? podstawowych, gimnazjw i szk? ?rednich, ktrzy brali udzia? w V edycji Wielkiego Wojewdzkiego Dyktanda J?zyka Niemieckiego. Wszystkim uczestnikom dzi?kujemy za podj?cie prby. Laureatw zapraszamy na gal? rozdania nagrd, ktra odb?dzie si? 18 listopada 2014 roku w Publicznym Gimnazjum w Walcach przy ulicy Lipowej 2 o godzinie 10.00
Wi?cej informacji w zak?adce >>>>DYKTANDO<<<<

Wszystkim laureatom i nauczycielom serdecznie gratulujemy, a osobom ktrym nie do ko?ca si? uda?o, ?yczymy powodzenia za rok w kolejnej edycji. :)

Poprawiony: czwartek, 13 listopada 2014 07:49
 

Email Drukuj PDF

Dnia 20 pa?dziernika 2014 roku odby?a si? V edycja Wielkiego Wojewdzkiego Dyktanda J?zyka Niemieckiego. Uczestnicy pisali w trzech kategoriach wiekowych, pisz?c teksty dostosowane do swojego wieku. W tym roku wszystkich uczestnikw by?o 226 z 59 szk? w tym 23 szk? podstawowych, 25 szk? gimnazjalnych i 11 szk? ?rednich. Uczniw przygotowa?o 119 nauczycieli. Porwnuj?c lata ubieg?e w roku 2010 by?o 153 uczestnikw, w roku 2011 pisa?o 137 uczniw, natomiast, w 2012 roku 209 uczestnikw i w ubieg?ym roku 216 uczniw.

Poprawiony: sobota, 22 listopada 2014 10:08 Więcej…
 

Email Drukuj PDF

V WIELKIE WOJEWDZKIE DYKTANDO J?ZYKA NIEMIECKIEGO

20 pa?dziernika 2014 roku

Harmonogram pisania

SZKO?Y PODSTAWOWE

I Tura Godzina pisania  9.00 -9.30

 1. PSP Bro?ec /5 uczniw/
 2. Zesp? Szkolno-Przedszkolny im. Pisarzy ?l?skich w Z?otnikach /4uczniw/
 3. PSP Chrz?stowice /4uczniw/
 4. Zesp? Szk? w D?browie PSP w D?browie /1 ucze?/
 5. PSP im. J.P. II w Osowcu /2 uczniw/
 6. PSP Nr 28 w Opolu /4 uczniw/
 7. PSP im. Marka Prawego w Jemielnicy /5 uczniw/
 8. PSP im. Powsta?cw ?l?skich w Dobrodzieniu /4uczniw/
 9. Zesp? Szkolno-Przedszkolny im. J.P.II w Boguszycach /5 uczniw/
 10.  PSP Walce /5uczestnikw/

II Tura  Godzina pisania  9.45 -10.15

 1. Szko?a Podstawowa w Dobrej /2 uczniw/
 2. PSP w Turzy /1 uczennica/
 3. Niepubczliczna Szko?a Publiczna w Dytmarowie /3 uczniw/
 4. Zesp? Szkolno-Przedszkolny w ??czniku /4 uczniw/
 5. PSP z punktem przedszkolnym w Da?cu /3 uczniw/
 6. Zesp? Szkolno-Przedszkolny w Pokrzywnicy /2 uczniw/
 7. PSP z Oddz. Przedszkolnymi w D?biu /5 uczniw/
 8. PSP w S?awicach /4 uczniw/
 9. Zesp? Szk? nr 2 im. Ksi??nej Jadwigi ?l?skiej w Ole?nie /3 uczniw/
 10. PSP Krnica /3 uczniw/
 11. Zesp? Gimnazjalno-Szkolny w Uje?dzie PSP im. A. Mickiewicza /3 uczniw/

GIMNAZJA

I Tura   Godzina pisania   10.30 - 11.00

 1. PG Katolickie SPSK /3 uczniw/
 2. PG w Komprachcicach /5 uczniw/
 3. Zesp? Gimnazjalno-Przedszkolny w D?ugomi?owicach /3 uczniw/
 4. PG w Cisku /5 uczniw/
 5. PG im. H. Kwiotka w Prszkowie /4 uczniw/
 6. PG im. J.P. II w Dobrodzieniu /6 uczniw/
 7. PG Nr 5 w Opolu /2 uczennice/
 8. PG Bia?a /5 uczniw/
 9. Gimnazjum w Strzeleczkach /5 uczniw/
 10. Zesp? Szkolno-Przedszkolny w  ??czniku PG im. J. Kochanowskiego /3u./
 11. Zesp? Szk? nr 2 im. Ksi??nej Jadwigi ?l?skiej w Ole?nie /3 uczniw/
 12. Zesp? Gimnazjalno-Szkolny w Uje?dzie PG im. ?w. Anny w Uje?dzie /3u./

Gimnazja  II tura  Godzina pisania  11.15 -11.45

 1. PG Nr 10 w Opolu/5 uczniw/
 2. Zesp? Szkolno-Przedszkolny w Baborowie /5 uczniw/
 3. PG nr 1 w Zawadzkiem /2 uczennice/
 4. PG nr 1 w Zespole Szk? w Komornie /3 uczniw/
 5. Zesp? Sz? w D?browie PG w D?browie /5 uczniw/
 6. PG nr 1 im. Orl?t Lwowskich w K-Ko?lu /4 uczniw/
 7. Zesp? Szkolno-Przedszkolny w Paw?owiczkach /4 uczniw/
 8. PG im. ?w. Franciszka z Asy?u w Le?nicy /5 uczniw/
 9. PG Nr 3 im. J.P.II w Kluczborku /5 uczniw/
 10. PG im. Jacka Odrow??a w Lasocicach Wielkich /3uczniw/
 11. PG w Walcach /5 uczniw/
 12. PG Nr 1 w Kluczborku /3 uczniw/
 13. Publiczne Gimnazjum nr 4 w Brzegu /1 uczennica/


SZKO?Y ?REDNIE

Godziny pisania dyktanda: 12.00 -12.30


 1. I LO w Kluczborku /5 uczniw/
 2. Zesp? Szk? Elektrycznych w Opolu /5 uczniw/
 3. I LO im. Lotnikw Polskich w Ole?nie /5 uczniw/
 4. Publiczne Liceum Oglnokszta?c?ce Nr II z Oddz. Dwuj?zycznymi w Opolu /5 u./
 5. I LO im. H. Sienkiewicza w K-Ko?lu /4 uczniw/
 6. Zespl Szk? w G?ogwku /5 uczniw/
 7. Zesp? Szk? Zawodowych im. J. Lompy w Ole?nie /4 uczniw/
 8. Zesp? Szk? ?eglugi ?rdl?dowej w K-Ko?lu /5 uczniw/
 9. Zesp? Szk? w Gorzowie ?l?skim /4 uczniw/
 10. Zespo?u Szk? Budowlanych im. Papie?a Jana Paw?a II w Opolu /5 uczniw/
 11. Zesp? Szk? Zawodowych w Brzegu /2 osoby/
Poprawiony: piątek, 17 października 2014 06:40
 

Email Drukuj PDF

Szanowni Dyrektorzy

Drodzy Nauczyciele j?zyka niemieckiego

W roku 2010 obchodzili?my Rok J?zyka Niemieckiego pod has?em

Deutsche Sprache Sprache der Ideen

J?zyk Niemiecki J?zykiem pomys?w.

Nawi?zuj?c do has?a zainaugurowali?my

Wielkie Wojewdzkie Dyktando J?zyka Niemieckiego,

ktre cyklicznie odbywa si? ju? od czterech lat ka?dego roku

dla wszystkich etapw nauczania w naszym wojewdztwie.

Tegoroczne JUBILEUSZOWE  
V Wielkie Wojewdzkie

Dyktando J?zyka Niemieckiego,

odb?dzie si? 20.10.2014 roku w PG w Walcach. 

Miejmy nadziej?, ?e dzi?ki WASZEMU uczestnictwu

B?dzie to najwi?ksze DYKTANDO! 

Patronat honorowy nad dyktandem obj?li:

Pose? na Sejm RP Pan Ryszard Galla,
Marsza?ek Wojewdztwa Opolskiego Pan Andrzej Bu?a,
Opolski Kurator O?wiaty Pani Halina Bilik,
Konsul RFN w Opolu Pani Sabine Haake,

Instytut Goethego w Krakowie,

Przewodnicz?cy VDG Pan Bernard Gaida,
Starosta Krapkowicki Pan Maciej Sonik 
oraz Wjt Gminy Walce Pan Bernard Kubata.
 

Liczby uczniw oraz szk? bior?cych udzia? w poprzednich edycjach s? dowodem, i? warto podejmowa? trud organizacji tak du?ego przedsi?wzi?cia na skal? wojewdzk?, aby umo?liwi? wykazanie si? umiej?tno?ci? pisania dyktanda w j?zyku niemieckim oraz zmotywowa? do dalszej pracy nad poprawnym pisaniem. 

Dyrektorw prosimy o umo?liwienie wzi?cia udzia?u
w naszym jubileuszowym dyktandzie
a nauczycieli serdecznie zapraszamy
do przygotowania i zach?cenia swoich uczniw
do nowej przygody z j?zykiem niemieckim.

Wszelkie dokumenty i wskazwki znajduj? si? w za??czniku.

Z powa?aniem Organizatorzy:

Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Walcach
mgr Anna Morawiec

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli J?zyka Niemieckiego
Oddzia? w Opolu
mgr Agata Makiola

Za??czniki do pobrania:


Poprawiony: niedziela, 05 października 2014 06:03
 DZIE? DZIECKA

 • images/foto_mik/1.jpg
 • images/foto_mik/2.jpg
 • images/foto_mik/3.jpg
 • images/foto_mik/4.jpg
 • images/foto_mik/5.jpg
 • images/foto_mik/6.jpg
 • images/foto_mik/7.jpg
 • images/foto_mik/8.jpg
 • images/foto_mik/9.jpg

Do wakacji...

_________________

Pogoda

Pogoda Walce z serwisu

Data