• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

MI?DZYZDROJE 2017

Tradycyjnie ju? jak ka?dego roku  klasy trzecie odby?y wycieczk? do Mi?dzyzdrojw. Od 7 do 13 maja trwa?a wspania?a i ...

DZIE? DZIECKA

1 czerwca 2017 roku w naszym gimnazjum ?wi?towali?my dzie? dziecka.

WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

W Roku Brata Alberta wolontariusze Szkolnego Ko?a Caritas pielgrzymowali do miejsca szczeglnie zwi?zanego z tym wielkim ?w...

 • MI?DZYZDROJE 2017

  piątek, 09 czerwca 2017 00:00
 • DZIE? DZIECKA

  piątek, 02 czerwca 2017 12:00
 • WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

  czwartek, 25 maja 2017 10:11
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:616. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:317. Error 9: Invalid character
Caritas, SKR

Email Drukuj PDF

Modlitwa za kap?anw to kolejne wielkie zadanie Szkolnego Ko?a Caritas i Szkolnego K?ka R?a?cowego. Ka?dy z wolontariuszy SKC przez ca?y tegoroczny adwent b?dzie modli? si? - tajemnic? r?a?ca za jednego kap?ana. Do modlitwy zaprosi najbli?szych. Ka?dy z kap?anw otrzyma? ju? list z zapewnieniem o modlitwie. Wys?ali?my 63 listy.


Poprawiony: piątek, 29 listopada 2013 17:48
 

NASI WOLONTARIUSZE SKC

Email Drukuj PDF

Wolontariusze Szkolnego Ko?a Caritas w miesi?cu pa?dzierniku szczeglnie zaanga?owani si? w organizowanie nabo?e?stw r?a?cowych. Zorganizowali je z okazji tygodnia misyjnego, w normalnym czasie podczas wieczornych nabo?e?stw w ko?ciele, w Domach Pogodnej Staro?ci w G?ogwku i Otm?cie oraz w Domu ?wi?tego Karola w K?dzierzynie Ko?lu. Spotkanie i modlitwa z osobami starszymi i chorymi dzie?mi by? szczeglnym czasem. Wolontariusze prcz wsplnej modlitwy i ?piewu rozmawiali z mieszka?cami w/w domw, a spotkaniu towarzyszy?a wielka rado??, ?zy i zaproszenie do ponownych odwiedzin.

Poprawiony: sobota, 16 listopada 2013 09:25 Więcej…
 

SZKOLNE KO?O CARITAS NA ZJE?DZIE W TRZEBNICY

Email Drukuj PDF

Tradycj? naszego K?ka jest uczestniczy? co roku w zje?dzie Szkolnych i Parafialnych K? Caritasu. Tegoroczne spotkanie odby?o si? 5 pa?dziernika w Trzebnicy. Nasz? szko?? podstawow? i gimnazjum reprezentowa?o 11 uczniw. Wystartowali?my autokarem o 6.00 rano. Pomimo wczesnej pory dobry humor i ?piew towarzyszy? nam na ca?ej trasie. W Trzebnicy spotkali?my wielu wolontariuszy Caritas z ca?ej diecezji opolskiej.

Poprawiony: sobota, 16 listopada 2013 09:16 Więcej…
 

SPOTKANIE Z S. DOLORES

Email Drukuj PDF

W tygodniu misyjnym  - 21 pa?dziernika go?ci?a w naszym gimnazjum s. Dolores, misjonarka z Afryki. Spotka?a si? z uczniami klas III i II b. Bardzo pi?knie i prosto  opowiada?a o mieszka?cach Afryki, gdzie pracowa?a 20 lat.


Poprawiony: sobota, 16 listopada 2013 08:27 Więcej…
 

NOWI WOLONTARIUSZE CARITAS

Email Drukuj PDF

Pa?dziernik to czas powo?ania nowych wolontariuszy do dzia?alno?ci w Szkolnym Kole Caritas. Ks. Jarek Staniszewski opiekun Szkolnych K? Caritas przyj?? ?lubowanie nowych cz?onkw, ktrym wr?czono legitymacje.

Poprawiony: sobota, 16 listopada 2013 10:10 Więcej…
 

PRZYGODY Z NEOPREZBITERAMI

Email Drukuj PDF

 By?a modlitwa za klerykw, by?y listy, by?o spotkanie, by?a msza odprawiana przez tegorocznych neoprezbiterw i... wsplny mecz, ktry rozegrali ch?opcy z klasy 3a w ubieg?? ?rod? w opolskim seminarium. Reprezentanci z klasy 3a zmierzyli si? z dru?yn?, ktra jest w czo?wce dru?yn seminaryjnych w Polsce.


Przekazali nam, ?e nale?y jednocze?nie dba? o dobr? kondycj? ducha i cia?a. Pani R?y - naszej katechetce dzi?kujemy za zorganizowanie sportowego spotkania.

Poprawiony: sobota, 16 listopada 2013 09:09
 

ZJAZD W GNIE?NIE

Email Drukuj PDF


W dniach 15-16 czerwca nasi cz?onkowie Szkolnego Caritas uczestniczyli o oglnopolskim zje?dzie wolontariuszy w Gnie?nie. Uczestniczyli w "marszu ?wi?tych" ulicami Gniezna. Bawili si? podczas koncertu Arki Noego. Dzielili si? ogromnym tortem, ktry zosta? upieczony specjalnie na tg okazj?. By?o te? wiele dla ducha. W sobot? wsplna msza ?w., wieczorem adoracja w ciszy i ?wiadectwo niektrych wolontariuszy. W niedzielnej Mszy ?w. przewodniczy? prymas Polski ks. abp Jzef Kowalczyk. Na jego r?ce odnowili?my przyrzeczenia chrzcielne. Ka?dy z nas otrzyma? te? woreczek z sol?, jako ?e mamy by? sol? ziemi. Zjazdowi towarzyszy?o motto: "wierz? i ucz? si? kocha?".

Z pi?knie przeprowadzonej uroczysto?ci wrcili?my pe?ni zapa?u do dalszej s?u?by bli?niemu.


alt

Poprawiony: sobota, 16 listopada 2013 09:02
 

SPOTKANIE Z NEOPREZBITERAMI

Email Drukuj PDF

Przed  rozpocz?ciem Wielkiego Postu, podobnie jak w poprzednich latach, uczniowie klas trzecich, postanowili, ?e b?d? modli? si? a? do ?wi?t Wielkanocnych w intencji diakonw Diecezji  Opolskiej, jedn? cz?stk? r?a?ca.  Wszyscy dobrali si? w grupy i napisali list do swojego przysz?ego ksi?dza. Ksi??a odpisali na otrzymane listy i zadeklarowali swoje odwiedziny w naszej parafii.


18 maja diakoni przyj?li ?wi?cenia kap?a?skie i 23 maja odprawili msz? prymicyjn? w naszym Ko?ciele. Msza mia?a bardzo uroczysty przebieg. Neoprezbiterzy udzielili wszystkim b?ogos?awie?stwa, a po mszy spotkali si? z trzecioklasistami. Ka?da grupa mog?a bli?ej pozna? swojego ksi?dza i sp?dzi? z nim czas. Towarzyszy?a temu rwnie? dobra zabawa, ta?ce, wsplne ?piewy i ?arty. Zarwno uczniowie jak i ksi??a obdarowali si? wzajemnie podarunkami. Po d?ugich rozmowach, trudno by?o si? rozsta?. Na go?ci czeka? pocz?stunek. Dla wszystkich by?o to niezwyk?e prze?ycie, ktre zapewne zostanie ka?demu na d?ugo w pami?ci.

Poprawiony: sobota, 16 listopada 2013 09:23 Więcej…
 

WIZYTA OJCA OTTO

Email Drukuj PDF

Dnia 10 pa?dziernika 2012 r. do naszego gimnazjum przyby? z Lublina ojciec Otto pochodz?cy z dalekiej Afryki. Przyjecha? specjalnie dla klas III, aby przeprowadzi? z nimi lekcje religii. Przygotowa? r?ne zabawy oraz opowiada? o codziennym ?yciu w Afryce. Uczy? ?piewa?, gra? na instrumentach afryka?skich, wita? si? po afryka?sku. Ze sob? przywiz? r?ne przedmioty z Afryki u?ywane na co dzie? w kraju, a tak?e zabawki wykonane w?asnor?cznie. Do zabawy ka?dy ucze? musia? za?o?y? na siebie ubranie z Afryki, ktre ojciec przywiz? ze sob?. Wszyscy uczniowie byli zachwyceni wizyt? ojca Otto, a w szczeglno?ci jego opowie?ciami o Afryce.

Poprawiony: sobota, 16 listopada 2013 09:24 Więcej…
 

MSZA ?WI?TA

Email Drukuj PDF

Uczniowie klas trzecich kontynuowali w tym roku tradycyjnie ju? modlitw? za naszych opolskich diakonw. Gimnazjali?ci ??czyli si? z nimi duchowo, ale cz?sto rwnie? korespondowali. Diakoni zaraz po swoich ?wi?ceniach 31 maja przyjechali do Walc, aby ju? jako neoprezbiterzy odprawi? za uczniw klas trzecich msz? ?w. i udzieli? im prymicyjnego b?ogos?awie?stwa.

Poprawiony: sobota, 16 listopada 2013 09:24 Więcej…
 


Strona 4 z 4

DZIE? DZIECKA

 • images/foto_mik/1.jpg
 • images/foto_mik/2.jpg
 • images/foto_mik/3.jpg
 • images/foto_mik/4.jpg
 • images/foto_mik/5.jpg
 • images/foto_mik/6.jpg
 • images/foto_mik/7.jpg
 • images/foto_mik/8.jpg
 • images/foto_mik/9.jpg

Do wakacji...

_________________

Pogoda

Pogoda Walce z serwisu

Data