• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

MI?DZYZDROJE 2017

Tradycyjnie ju? jak ka?dego roku  klasy trzecie odby?y wycieczk? do Mi?dzyzdrojw. Od 7 do 13 maja trwa?a wspania?a i ...

DZIE? DZIECKA

1 czerwca 2017 roku w naszym gimnazjum ?wi?towali?my dzie? dziecka.

WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

W Roku Brata Alberta wolontariusze Szkolnego Ko?a Caritas pielgrzymowali do miejsca szczeglnie zwi?zanego z tym wielkim ?w...

 • MI?DZYZDROJE 2017

  piątek, 09 czerwca 2017 00:00
 • DZIE? DZIECKA

  piątek, 02 czerwca 2017 12:00
 • WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

  czwartek, 25 maja 2017 10:11
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:616. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:317. Error 9: Invalid character
Caritas, SKR

DARY SERCA

Email Drukuj PDF

Od kilku ju? lat Szkolne ko?o Caritas zbiera dary dla potrzebuj?cych z Domu ?w. Karola w K?dzierzynie Ko?lu. Zbieramy: s?odycze, ?rodki czysto?ci, przybory szkolne, ziemniaki i maskotki. Grupa wolontariuszy, w czwartek 12 grudnia, zawozi?a te dary podopiecznym. W styczniu planowane jest wsplne kol?dowanie w naszej szkole. Ju? dzi? zapraszamy wszystkich wolontariuszy.

Więcej…
 

PAMI?TAMY O CHORYCH

Email Drukuj PDF

Wolontariusze Szkolnego Ko?a Caritas, jak zawsze przed ?wi?tami, pami?tali o chorych. Ka?dy z chorych naszej parafii zosta? obdarowany paczk? przygotowan? przez Parafialny Caritas. Cz?onkowie SKC przekazali chorym tak?e ?yczenia ?wi?teczne.


 

 

Z MODLITW? W DRODZE

Email Drukuj PDF

Modlitwa r?a?cowa w Domach Pogodnej Staro?ci w G?ogwku, Otm?cie i Domu ?w. Karola w K?dzierzynie Ko?lu sta?a si? ju? tradycj? naszego Szkolnego Ko?a Caritas.  Wsplnie z mieszka?cami w/w domw ??czymy si? w modlitwie r?a?cowej. Tych, ktrzy nie mog? by? z nami w kaplicy odwiedzamy w pokojach. Wsz?dzie jeste?my wyczekiwani i przyjmowani bardzo ciep?o. Wsplna modlitwa wszystkich ubogaca. Mieszka?cy ze ?zami w oczach ?egnaj? nas i zapraszaj? do kolejnych odwiedzin.

Poprawiony: piątek, 06 listopada 2015 13:13 Więcej…
 

WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ? DO TRZEBNICY

Email Drukuj PDF

Dnia 3 pa?dziernika 2015 roku wolontariusze Szkolnego Ko?a Caritas pielgrzymowali do Trzebnicy. Po uroczystej Mszy ?wi?tej, modlili?my si? przy grobie ?w. Jadwigi. Jest ona patronk? wszystkich k? caritas. Potem by? wsplny posi?ek u sistr boromeuszek. Zanim wyruszyli?my na drog? krzy?ow? do lasku bukowego wolontariusze naszego SKC udzielili wywiadu do Go?cia Niedzielnego. Pe?ni zapa?u i si? wrcili?my do domw, aby z now? energi? podj?? s?u?b? dla potrzebuj?cych i chorych.

Poprawiony: piątek, 06 listopada 2015 13:14 Więcej…
 

ADWENTOWE ZADANIA WOLONTARIUSZY SKC

Email Drukuj PDF

Wolontariusze Szkolnego Ko?a Caritas w okresie przed?wi?tecznym odwiedzaj?  wszystkich chorych naszej parafii. Sk?adaj? im ?wi?teczne ?yczenia i ofiaruj? upominki przygotowane przez Parafialny Zesp? Caritas. Zawsze przed ?wi?tami pami?taj? rwnie? o papie?u, wysy?aj? kartk? ?wi?teczn? z pi?knymi ?yczeniami.


Poprawiony: czwartek, 18 grudnia 2014 09:54
 

POMOC POTRZEBUJ?CYM

Email Drukuj PDF

Czas adwentu i zbli?aj?ce si? ?wi?ta to w naszym gimnazjum tradycyjnie ju? wielka akcja zbierania s?odyczy, przyborw szkolnych i ?rodkw czysto?ci dla potrzebuj?cych z Domu ?w. Karola w K?dzierzynie Ko?lu. W tym roku zaanga?owani w akcj? wolontariusze ze Szkolnego Ko?a Caritas zebrali wyj?tkowo du?o darw. W poniedzia?ek 15 grudnia zostan? one dostarczone podopiecznym z w/w domu.


Poprawiony: czwartek, 18 grudnia 2014 09:56
 

ADWENT - POSTANOWIENIE

Email Drukuj PDF

Jest ju? tradycj? w adwencie, ?e wolontariusze ze Szkolnego Ko?a Caritas i Szkolnego K?ka R?a?cowego podejmuj? modlitw? za kap?anw. Ka?dy z wolontariuszy modli si? jedn? tajemnic? r?a?ca za wybranego kap?ana. Do modlitwy zaprasza domownikw. Wybrany kap?an otrzymuje list z powiadomieniem o rozpocz?tej misji. Pi?knym podzi?kowaniem dla wolontariuszy jest zawsze list kap?ana z podzi?kowaniem za modlitw?.


Poprawiony: czwartek, 18 grudnia 2014 09:55
 

?LADAMI PAPIE?A

Email Drukuj PDF

Wczesnym rankiem 7 maja wyruszyli?my szlakiem Jana Paw?a II. Pe?ny autokar 50 uczestnikw wybra?o si? w rodzinne strony papie?a. Najpierw przybyli?my do Wadowic, gdzie zwiedzili?my nowo otwarte muzeum, nast?pnie go?cili?my w bazylice mniejszej, gdzie Karol Wojty?a by? ochrzczony. Oczywi?cie potem by?y kremwki.

Kalwaria Zebrzydowska to kolejna miejscowo?? na naszej trasie. By?a modlitwa przed cudownym obrazem Matki Bo?ej Kalwaryjskiej i krtkie przej?cie dr?kami kalwaryjskimi. W ?agiewnikach o godzinie 15.00 modlili?my si? koronk? do Bo?ego Mi?osierdzia. By?o te? spotkanie z siostr? ze Zgromadzenia Matki Bo?ej Mi?osiernej i ?lady papie?a w tym?e sanktuarium. Ubogaceni i pe?ni wra?e? p?nym wieczorem powrcili?my do naszych miejscowo?ci.

Poprawiony: piątek, 06 czerwca 2014 20:02 Więcej…
 

AKCJA BAZIE

Email Drukuj PDF

Czas poprzedzaj?cy Niedziel? Palmow? mobilizuje wszystkich wolontariuszy Szkolnego Ko?a Caritas do akcji Bazie. Jak co roku najpierw zbieramy ga??zki wierzb, aby potem wi?za? je w bukiety i rozprowadza? w Niedziel? Palmow? w parafii Walce, Rozkochw i Stradunia. W tym roku zrobili?my 670 bukietw. Uzbierane ofiary przeznaczone s? dla semki adoptowanych dzieci z Burkina Faso. Obdarowujemy te? ga??zkami wierzb mieszka?cw Pogodnej Staro?ci w G?ogwku i Otm?cie, za co s? nam szczeglnie wdzi?czni.

Więcej…
 

DZIE? CHOREGO

Email Drukuj PDF

W lutym obchodzony by? w naszej parafii Dzie? Chorego. Wolontariusze ze Szkolnego Ko?a Caritas czynnie w??czyli si? w przygotowanie tego dnia. Najpierw uczestniczyli we Mszy ?w. a nast?pnie w okoliczno?ciowym spotkaniu, wsplnym ?piewie i pocz?stunku. Wolontariusze ze SKC przygotowali i przedstawili inscenizacj? "O Pietrku, ktry dosta? si? do nieba". Dzie? ten dostarczy? wszystkim wiele rado?ci i wzajemnego ubogacenia. 

Poprawiony: środa, 26 marca 2014 09:44 Więcej…
 

WOLONTARIUSZE CARITAS PAMI?TAJ? O CHORYCH

Email Drukuj PDF

Sta?o si? ju? tradycj?, ?e przed ?wi?tami Bo?ego Narodzenia wolontariusze Szkolnego Ko?a Caritas odwiedzaj? chorych w Walcach, Zabierzowie i Grocholubiu. Odwiedzaj?c, podarowali chorym paczki przygotowane przez parafialny Zesp? Caritas. Kartki ?wi?teczne wykonali sami wolontariusze. Wa?ne jest, aby w tym szczeglnym ?wi?tecznym czasie chorzy odczuli nasz? trosk? i pami??.

Poprawiony: sobota, 21 grudnia 2013 18:07 Więcej…
 

POMOC BLI?NIEMU

Email Drukuj PDF

Adwent to czas, ktry pomaga nam by? bardziej dla bli?niego. W poniedzia?ek 9 grudnia 46 wolontariuszy ze Szkolnego Ko?a Caritas wraz z Miko?ajem odwiedzili dzieci i m?odzie? z Domu Dziecka w G?ogwku.  Przedstawili histori? Szkolnego Ko?a Caritas, ?piewali kol?dy, opowiadali legendy o ?w. Miko?aju, zaprezentowali przedstawienie ?wi?teczne, a Miko?aj wraz z anio?ami rozdawa? prezenty dla ka?dego z wychowankw. Rwnie? dzieci i m?odzie? z Domu Dziecka przygotowali dla nas ?wi?teczne jase?ka. I tak obdarowuj?c sami zostali?my obdarowani.

Poprawiony: sobota, 21 grudnia 2013 17:49 Więcej…
 

KONKURS WIEDZY RELIGIJNEJ

Email Drukuj PDF

Czwrka naszych gimnazjalistw zakwalifikowa?a si? do diecezjalnego (wojewdzkiego) konkursu wiedzy religijnej GIMNAZJALISTA. Bior?c udzia?  w konkursie rejonowym w K?dzierzynie Ko?lu ca?a czwrka otrzyma?a wystarczaj?c? do dalszego etapu ilo?? punktw. Jest to pi?kny sukces naszej szko?y. Teraz nadszed? czas na dalsze przygotowanie. A ju? dzi? gratulujemy Oli, Anecie, Kindze i Kamilowi.


Poprawiony: sobota, 21 grudnia 2013 17:24
 

SPOTKANIE Z KS. JARKIEM I MALWIN?

Email Drukuj PDF

Ko?cz?cy si? Rok Wiary by? okazj?, aby zastanowi? si? nad znaczeniem Pisma ?wi?tego w ?yciu m?odego chrze?cijanina. Go??mi na poszczeglnych lekcjach religii w klasie II b oraz w klasach III byli ks. Jarek Staniszewski Diecezjalny Duszpasterz M?odzie?y i Malwina studentka IV roku Nauk o Rodzinie na UO. S?owo Bo?e jest ci?gle ?ywe i zdolne przemienia? ludzkie serca, tego w ?wiadectwach go?ci mogli us?ysze? uczniowie. ?wiadectwa przeplatane by?y pi?knymi i g??bokimi w tre?ci prezentacjami.

Więcej…
 


Strona 3 z 4

DZIE? DZIECKA

 • images/foto_mik/1.jpg
 • images/foto_mik/2.jpg
 • images/foto_mik/3.jpg
 • images/foto_mik/4.jpg
 • images/foto_mik/5.jpg
 • images/foto_mik/6.jpg
 • images/foto_mik/7.jpg
 • images/foto_mik/8.jpg
 • images/foto_mik/9.jpg

Do wakacji...

_________________

Pogoda

Pogoda Walce z serwisu

Data