• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

MI?DZYZDROJE 2017

Tradycyjnie ju? jak ka?dego roku  klasy trzecie odby?y wycieczk? do Mi?dzyzdrojw. Od 7 do 13 maja trwa?a wspania?a i ...

DZIE? DZIECKA

1 czerwca 2017 roku w naszym gimnazjum ?wi?towali?my dzie? dziecka.

WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

W Roku Brata Alberta wolontariusze Szkolnego Ko?a Caritas pielgrzymowali do miejsca szczeglnie zwi?zanego z tym wielkim ?w...

 • MI?DZYZDROJE 2017

  piątek, 09 czerwca 2017 00:00
 • DZIE? DZIECKA

  piątek, 02 czerwca 2017 12:00
 • WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

  czwartek, 25 maja 2017 10:11
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:616. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:317. Error 9: Invalid character
Caritas, SKR

ADWENTOWY DAR

Email Drukuj PDF

Czas przed adwentem szczeglnie mobilizuje wolontariuszy Szkolnego Ko?a Caritas, ktrzy jednocze?nie nale?? te? do Szkolnego K?ka R?a?cowego. Pisz? oni bowiem wtedy listy do kap?anw z zapewnieniem o modlitwie.

Więcej…
 

WYJ?TKOWY DZIE? CHOREGO

Email Drukuj PDF

W czasie wizytacji naszej parafii wolontariusze ze Szkolnego Ko?a Caritas uczestniczyli w specjalnym spotkaniu chorych z bp Andrzejem Czaj?. Uczniowie przygotowali program s?owno-muzyczny o Bo?ym Mi?osierdziu i zaprezentowali swoje zdolno?ci muzyczne graj?c na r?nych instrumentach.

Poprawiony: wtorek, 08 listopada 2016 10:32 Więcej…
 

Email Drukuj PDF

Tradycj? sta? si? ju? wyjazd wolontariuszy Szkolnego Ko?a Caritas na modlitw? r?a?cow? do podopiecznych Domu ?w. Karola w K?dzierzynie Ko?lu. Wolontariusze czytaj? rozwa?ania do poszczeglnych tajemnic r?a?cowych i razem z mieszka?cami domu odmawiaj? r?aniec.

Poprawiony: wtorek, 08 listopada 2016 10:23 Więcej…
 

PIELGRZYMKA WOLONTARIUSZY DO TRZEBNICY

Email Drukuj PDF

Tradycyjnie ju? pierwsz? sobot? pa?dziernika wolontariusze K? Caritas pielgrzymuj? do Trzebnicy.

Poprawiony: środa, 12 października 2016 06:46 Więcej…
 

GO?? NA KATECHEZIE

Email Drukuj PDF

W ?rod? 28 wrze?nia na lekcji religii w klasach trzecich gimnazjum go?ci? ks. Jaros?aw Staniszewski (diecezjalny opiekun SCK, duszpasterz m?odzie?y, kapelan wi?zienny) .

Poprawiony: środa, 12 października 2016 06:47 Więcej…
 

Email Drukuj PDF

W ?rod? 28 wrze?nia by? wa?nym dniem dla nowych wolontariuszy SKC.

Poprawiony: środa, 12 października 2016 06:48 Więcej…
 

DZIECI Z BURKINA FASO

Email Drukuj PDF

W sobot? 24 wrze?nia wolontariusze Szkolnego Ko?a Caritas wraz z opiekunk? ko?a p. R?? Wilczek uczestniczyli w spotkaniu programu edukacyjnego Da? im nadziej? na Grze ?w. Anny. Program obejmuje duchow? adopcj? dzieci z Burkina Faso. W naszej szkole mamy ju? od dziewi?ciu lat adoptowan? duchowo semk? dzieci.

Poprawiony: środa, 12 października 2016 06:48 Więcej…
 

SPOTKANIE Z MISJONARZEM

Email Drukuj PDF

Ju? po raz kolejny go?cili?my Ojca Krystiana Pieczk?, aby przekaza? mu ofiary na duchow? adopcj? dzieci z Burkina Faso. Podobnie jak w latach ubieg?ych uzbierali?my z rozprowadzonych wi?zanek bazi kwot?, ktra z nawi?zk? wystarczy na pokrycie edukacji adoptowanych semki uczniw. Wszyscy wolontariusze Szkolnego Ko?a Caritas z naszego gimnazjum uczestniczyli w tej uroczysto?ci. Spotkaniu towarzyszy? tak?e pokaz prezentacji i wiadomo?ci z Czarnego L?du opowiedziane przez Ojca Krystiana.


Poprawiony: środa, 22 czerwca 2016 20:06
 

PIELGRZYMKA SZKOLNEGO KO?A CARITAS

Email Drukuj PDF

Z okazji Jubileuszowego Roku Mi?osierdzia wolontariusze Szkolnego Ko?a Caritas z pielgrzymowali do Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej i ?agiewnik. Wcze?niej zapoznali si? ze s?u?b? dla drugich w ?yciu Jana Paw?a II i Faustyny Kowalskiej. Mogli?my jeszcze raz do?wiadczy? wielkiej wiary i mi?o?ci do bli?niego. W ?agiewnikach spotkali?my si? z jedn? z sistr, ktra przybli?y?a nam ?ycie ?wi?tej Faustyny. W pielgrzymowaniu towarzyszy?a nam modlitwa i ?piew. Wrcili?my pe?ni wra?e?, wewn?trznej rado?ci i zadowolenia.

Więcej…
 

NIEDZIELA PALMOWA

Email Drukuj PDF

W Palmow? Niedziel? tradycyjnie ju? wolontariusze ze Szkolnego Ko?a Caritas rozprowadzali wi?zanki bazi w Straduni, Rozkochowie i Walcach. Uzyskane w ten sposb ofiary przeznaczone s? dla adoptowanych dzieci z Burkina Faso. Za ka?d? ofiar? serdecznie dzi?kujemy.

Poprawiony: niedziela, 10 kwietnia 2016 13:06 Więcej…
 

Email Drukuj PDF

W ?rod? przed Niedziel? Palmow? w naszej szkole znw by?a wielka akcja bazie. Nasze mamy tradycyjnie ju? pomaga?y nam w wi?zaniu 650 bukietw. Baziami obdarowali?my mieszka?cw Pogodnej Staro?ci w Otm?cie i G?ogwku. Ze ?zami w oczach dzi?kowali nam za ten drobny gest w Roku Mi?osierdzia. Od o?miu lat wolontariusze podejmuj? si? tej pi?knej misji i zawsze z wielkim zaanga?owaniem i rado?ci? w sercu.

Poprawiony: niedziela, 10 kwietnia 2016 13:03 Więcej…
 

DZIE? CHOREGO

Email Drukuj PDF

W przygotowanie parafialnego Dnia Chorego od kilku ju? lat w??cza si? Szkolne Ko?o Caritas. Na uroczystej Mszy ?w. ?piew psalmu i modlitwa wiernych to zadanie wolontariuszy. Na spotkaniu chorych przy kawie pomagali rwnie? cz?onkowie SKC. Wdowi grosz to przedstawienie, ktre w tym roku przygotowali i przedstawili. Gor?ce brawa i s?owa podzi?kowania zako?czy?y inscenizacj?. Z rado?ci? w sercu wolontariusze po?egnali si? z chorymi, by spotka? sie znw za rok.

Poprawiony: sobota, 12 marca 2016 08:13 Więcej…
 

KOL?DOWANIE Z PODOPIECZNYMI DOMU ?WI?TEGO KAROLA W K?DZIERZYNIE-KO?LU

Email Drukuj PDF

W styczniu wolontariusze Szkolnego Ko?a Caritas zorganizowali wsplne kol?dowanie z podopiecznymi z Domu ?w. Karola w K?dzierzynie-Ko?lu. Najpierw obejrzeli?my jase?ka przedstawione przez uczniw klas trzecich, nast?pnie kol?dowali?my, a wszystkim udzieli?a si? ?wi?teczna atmosfera. Nasi wolontariusze upiekli rwnie? pyszne ciasto. Spotkanie przebieg?o w mi?ej atmosferze, uradowa?o podopiecznych Domu ?w. Karola oraz wolontariuszy, ktrzy wzbogaceni o nowe wspomnienia wrcili do szko?y.


Poprawiony: piątek, 29 stycznia 2016 14:45 Więcej…
 

ADWENTOWA MODLITWA

Email Drukuj PDF

Adwentowa modlitwa za kap?anw sta?a sie ju? tradycj? w naszej szkole. Ka?dy z wolontariuszy Szkolnego Ko?a Caritas listownie zapewni? wybranego kap?ana o codziennej modlitwie r?a?cowej. W tym roku wys?ali?my 54 listy. Wiele nieopisanej rado?ci daje wolontariuszom list zwrotny z podzi?kowaniem za ten cenny dar.


 


Strona 2 z 4

DZIE? DZIECKA

 • images/foto_mik/1.jpg
 • images/foto_mik/2.jpg
 • images/foto_mik/3.jpg
 • images/foto_mik/4.jpg
 • images/foto_mik/5.jpg
 • images/foto_mik/6.jpg
 • images/foto_mik/7.jpg
 • images/foto_mik/8.jpg
 • images/foto_mik/9.jpg

Do wakacji...

_________________

Pogoda

Pogoda Walce z serwisu

Data