• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

MI?DZYZDROJE 2017

Tradycyjnie ju? jak ka?dego roku  klasy trzecie odby?y wycieczk? do Mi?dzyzdrojw. Od 7 do 13 maja trwa?a wspania?a i ...

DZIE? DZIECKA

1 czerwca 2017 roku w naszym gimnazjum ?wi?towali?my dzie? dziecka.

WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

W Roku Brata Alberta wolontariusze Szkolnego Ko?a Caritas pielgrzymowali do miejsca szczeglnie zwi?zanego z tym wielkim ?w...

 • MI?DZYZDROJE 2017

  piątek, 09 czerwca 2017 00:00
 • DZIE? DZIECKA

  piątek, 02 czerwca 2017 12:00
 • WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

  czwartek, 25 maja 2017 10:11
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:616. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:317. Error 9: Invalid character
Caritas, SKR

NASZA LAUREATKA

Email Drukuj PDF

18 maja w auli seminaryjno-akademickiej w Opolu na uroczystej gali obecni byli laureaci konkursw wiedzy religijnej r?nych typw szk?, czyli najlepsi z najlepszych. W?rd nich by?a nasza uczennica Ania Nadolska z klasy III b.

Poprawiony: środa, 07 czerwca 2017 16:26 Więcej…
 

NOWI WOLONTARIUSZE

Email Drukuj PDF

Wspaniale, kiedy nasze Szkolne Ko?o Caritas przyjmuje ci?gle nowych wolontariuszy. Cieszy nas obecno?? Andrei z klasy II, Aleksandry i Alana z klasy I w naszych szeregach. Niestety za nied?ugo opuszczaj? nas wolontariusze z klas III gimnazjum. Dzi?kujemy Wam: Aniu, Natalio, Simono, Karolino, Wiktorio, Wiktorio, Marku, Michale i Tomaszu za wasze pi?kne, sze?cioletnie zaanga?owanie w s?u?bie potrzebuj?cym, chorym, starszym i biednym.

Więcej…
 

WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

Email Drukuj PDF

W Roku Brata Alberta wolontariusze Szkolnego Ko?a Caritas pielgrzymowali do miejsca szczeglnie zwi?zanego z tym wielkim ?wi?tym. Ju? wczesnym rankiem 8 maja (godz. 6.00) zacz??a si? nasza podr?. Najpierw zago?cili?my w Czernej u O. Karmelitw.

Więcej…
 

SPOTKANIE Z DIAKONAMI

Email Drukuj PDF

W ?rod? 5 kwietnia go?cili?my w naszej szkole dwch diakonw. Spotkali si? oni z uczniami klas III gimnazjum, ktrzy modl? si? za nich jedn? tajemnic? r?a?ca ca?y Wielki Post.

Więcej…
 

AKCJA BAZIE

Email Drukuj PDF

We wtorek 5 kwietnia w godzinach popo?udniowych korytarz szkolny zape?ni? si? wolontariuszami SKC, ktrzy przygotowywali wi?zanki bazi na Niedziel? Palmow?. Pomaga?y nam, jak zawsze, mamy i babcie. Nawi?zali?my 760 bukietw.Wolontariusze rozprowadzali je przed Mszami ?w. w Niedziel? Palmow?. Uzbierane ofiary przeznaczone s? na edukacj? adoptowanej semki dzieci z Burkina Faso. Wi?zanki bazi ofiarowane zosta?y te? mieszka?com Domw Pogodnej Staro?ci w G?ogwku i Otm?cie.

Więcej…
 

TAK POMAGAM!

Email Drukuj PDF

Ju? po raz drugi wielu wolontariuszy Szkolnego Ko?a Caritas zaanga?owa?o si? w oglnopolsk? akcj? zbierania artyku?w spo?ywczych, s?odyczy i ?rodkw czysto?ci dla biednych i potrzebuj?cych. W marcowy weekend tj. 24 pi?tek i 25 sobot? dy?urowali w sklepach DINO i LEWIATAN. Ka?dej grupie wolontariuszy towarzyszy?a osoba z parafialnego Zespo?u Caritas. Zebrane dary podzielono wed?ug potrzeb na mniejsze paczki i rozdano podopiecznym. Wolontariusze zawsze z wielkim zaanga?owaniem i rado?ci? podejmuj? si? podobnych akcji.

Poprawiony: czwartek, 06 kwietnia 2017 07:51 Więcej…
 

ROK ?WI?TEGO BRATA ALBERTA

Email Drukuj PDF

W Roku ?w. Brata Alberta wolontariusze ze Szkolnego Ko?a Caritas w monta?u s?owno-muzycznym prezentuj? ca?e jego ?ycie i s?u?b?. 

Poprawiony: środa, 15 marca 2017 11:23 Więcej…
 

M?ODZI W KO?CIELE

Email Drukuj PDF

Temat o zaanga?owaniu m?odych w Ko?ciele jest szczeglnie aktualny. Uczniowie klas III gimnazjum na lekcjach religii spotkali si? z wolontariuszk?, ?wieck? misjonark?, ktra przez ponad rok pracowa?a w Zambii.

Więcej…
 

NASZA S?U?BA CHORYM

Email Drukuj PDF

Luty to szczeglny dzie? w kalendarzu Szkolnego Ko?a Caritas w tym miesi?cu bowiem pami?tamy o chorych. Tak by?o i w tym roku.

Więcej…
 

Email Drukuj PDF

W ramach cyklu lekcji o ludzkim powo?aniu, o powo?aniu do s?u?by Bogu go?cili?my w naszym gimnazjum siostry zakonne.

Poprawiony: czwartek, 02 lutego 2017 15:35 Więcej…
 

KONKURS WIEDZY RELIGIJNEJ

Email Drukuj PDF

Uczennica Anna Nadolska z klasy III b zakwalifikowa?a si? do fina?u Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej GIMNAZJALISTA 2017. Etap fina?owy odb?dzie si? w Opolu w dniu 17 marca 2017 roku. Serdecznie gratulujemy i ?yczymy powodzenia.

dr R?a Wilczek

 

 

MIKO?AJKOWE DARY

Email Drukuj PDF

Wolontariusze Szkolnego Ko?a Caritas od lat ju? organizuj? zbirk? s?odyczy, przyborw szkolnych, ?rodkw czysto?ci i artyku?w spo?ywczych dla podopiecznych Domu ?w. Karola w K?dzierzynie Ko?lu. Rwnie? w tym roku uczniowie naszej szko?y zebrali ogromn? ilo?? darw, ktre 8 grudnia zawie?li?my do naszych podopiecznych.


Więcej…
 

WOLONTARIUSZE SKC Z ?YCZENIAMI DLA CHORYCH

Email Drukuj PDF

Przed ?wi?tami Bo?ego Narodzenia wolontariusze SKC odwiedzili wszystkich chorych w parafii. Ka?dy z podopiecznych wraz z ?yczeniami otrzyma? paczk? ?wi?teczn?.

Poprawiony: środa, 21 grudnia 2016 11:14 Więcej…
 

WOLONTARIUSZE DLA AKCJI - TAK POMAGAM

Email Drukuj PDF

Po raz pierwszy wolontariusze Szkolnego Ko?a Caritas brali udzia? w diecezjalnej akcji organizowanej przez opolski Caritas TAK - POMAGAM.

Więcej…
 


Strona 1 z 4

DZIE? DZIECKA

 • images/foto_mik/1.jpg
 • images/foto_mik/2.jpg
 • images/foto_mik/3.jpg
 • images/foto_mik/4.jpg
 • images/foto_mik/5.jpg
 • images/foto_mik/6.jpg
 • images/foto_mik/7.jpg
 • images/foto_mik/8.jpg
 • images/foto_mik/9.jpg

Do wakacji...

_________________

Pogoda

Pogoda Walce z serwisu

Data