• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

MI?DZYZDROJE 2017

Tradycyjnie ju? jak ka?dego roku  klasy trzecie odby?y wycieczk? do Mi?dzyzdrojw. Od 7 do 13 maja trwa?a wspania?a i ...

DZIE? DZIECKA

1 czerwca 2017 roku w naszym gimnazjum ?wi?towali?my dzie? dziecka.

WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

W Roku Brata Alberta wolontariusze Szkolnego Ko?a Caritas pielgrzymowali do miejsca szczeglnie zwi?zanego z tym wielkim ?w...

 • MI?DZYZDROJE 2017

  piątek, 09 czerwca 2017 00:00
 • DZIE? DZIECKA

  piątek, 02 czerwca 2017 12:00
 • WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

  czwartek, 25 maja 2017 10:11
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:616. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:317. Error 9: Invalid character
Projekt gimnazjalny

EDUKACYJNY PROJEKT GIMNAZJALNY

Email Drukuj PDF

W zak?adce "Projekt gimnazjalny"  oraz na gazetce w "zielonym" korytarzu zosta?y opublikowane propozycje tematw Gimnazjalnego Projektu Edukacyjnego na rok szkolny 2017/18.

Poprawiony: wtorek, 17 października 2017 11:34 Więcej…
 

Email Drukuj PDF

PROPOZYCJE TEMATW PROJEKTU GIMNAZJALNEGO ROK SZKOLNY 2016/17 

(Uczniowie zainteresowani konkretnym tematem proszeni s? o zg?oszenie si? do opiekuna projektu w celu ustalenia szczeg?w wsp?pracy) 

Ostatecznego wyboru tematu nale?y dokona? do ko?ca pa?dziernika!

L.p.

Temat projektu

Opiekun

1

 1. Ciekawe do?wiadczenia z fizyki lekcja pokazowa.
 2. Organizacja wycieczki do elektrowni w Koutach.
 3. Pocz?tki motoryzacji w Polsce prezentacja multimedialna.

M. Bonowicz

2

 1. Bitwy, ktre zadecydowa?y o losach wojen prez. multimedialna.
 2. Ciekawa posta? historyczna prezentacja + plakat.
 3. ?o?nierze wykl?ci prezentacja multimedialna.

D. Bnisch

3


 1. Gra ?w. Anny miejsce mojego pielgrzymowania.
 2. ?w. Matka Teresa wzr do na?ladowania.


M. Dresler-Macho?

4

 1. Niemiecka motoryzacja od A do Z. Niemiecka technologia prezentacja multimedialna.
 2. Niemieckie wynalazki zmieniaj? ?wiat. Jak rodzi?y si? wielkie pomys?y? prezentacja multimedialna.

D. Faszynka

5

 1. Redagowanie i aktualizowanie szkolnej gazetki sportowej (aktualno?ci, wa?ne wydarzenia, ciekawostki)
 2. Projekt tabeli rekordw sportowych PG w Walcach
 3. Organizacja szkolnego turnieju pi?ki siatkowej dziewcz?t (trjki siatkarskie) przygotowanie i przeprowadzenie.

J. Kopacz

6

 1. Problemy nastolatkw.
 2. Savoir-vivre gimnazjalisty.
 3. Od czego mo?na si? uzale?ni??
 4. Informator dla trzecioklasisty.
 5. Moje zainteresowania a wybr zawodu.
 6. Lokalny rynek pracy.

D. Kozio?ek

7

 1. Klasycy wiede?scy - audycja/prezentacja.
 2. Muzyka-moja pasja wyst?p/prezentacja.

B. Labisz

8

 1. Oprawa muzyczna V Wielkiego Dyktanda J?zyka Niemieckiego
 2. Oprawa muzyczna jarmarku bo?onarodzeniowego.
 3. Oprawa muzyczna mszy ?w. z udzia?em neoprezbiterw.

B. Liso?

9

 1. Wyj?tkowa planeta - inscenizacja.
 2. Smaczna podr? po Niemczech" - prezentacja.

A. Makiola

10


 1. Matematyka nitk? haftowana haft/gazetka.
 2. Dzie? liczby ? plansze dydaktyczne/rebusy.


D. Richter

11

 1. Badanie ekosystemu, czyli po nitce do k??bka praktyczne badanie zale?no?ci mi?dzy organizmami a ich ?rodowiskiem oraz wp?ywu cz?owieka na ?rodowisko.
 2. Przygotowanie gry dydaktycznej Wy?cig o przetrwanie.

D. Rosenberg

12

 1. Kosmetyki dawniej i dzi? prezentacja multimedialna.
 2. Zwi?zki chemiczne w ?ywieniu model piramidy pokarmowej.

A. Rypel-Chrzan

13

 1. Turniej minipi?ki siatkowej przygotowanie i przeprowadzenie.
 2. Szkolny turniej tenisa sto?owego przygotowanie i przeprowadzenie.
 3. Jak przygotowa? organizm do wysi?ku fizycznego? prezent./pokaz.
 4. Polscy medali?ci olimpijscy Rio 2016 plakat.

M. Sa?ek

14


 1. Lekturowa zgaduj zgadula tworzymy karty edukacyjne do wybranych lektur.
 2. Konkurs wiedzy biblijnej (lub mitologicznej) dla kl. I i II przygotowanie i przeprowadzenie.
 3. W kr?gu naszych literackich zainteresowa? sylwetka i twrczo?? A. E. Poe


M-a Su?ek

15


 1. Uwalniamy ksi??ki przygotowanie i przeprowadzenie akcji bookcrossing?u w naszej miejscowo?ci.
 2. Poka?, co potrafisz przygotowanie i przeprowadzenie Szkolnego dnia talentw.


M-w Su?ek

16

 1. Zlajkowa? na fejsie. Nowomowa portali spo?eczno?ciowych? prezentacja multimedialna.
 2. Ponglish-nowy j?zyk polskich emigrantw? prezentacja multimedialna/s?ownik.
 3. British sport stars uncovered! Gwiazdy brytyjskiego sportu prezentacja multimedialna/plakat.
 4. Czy gry komputerowe pomagaj? w nauce j. angielskiego? prezentacja multimedialna.
 5. Discovering unknown places around our city prezentacja multimedialna/plakat.

I. T?uczykont

17

 1. Czy liczby mog? by? interesuj?ce? prezentacja multim./gazetka
 2. Czy matematyka mo?e by? ciekawa? Ciekawe zadania, gry, rebusy, ciekawostki matematyczne, anegdoty opracowanie w?asnych pomys?w.
 3. Bry?y geometryczne wok? nas. Bry? plato?skie prezentacja/ wykonanie modeli.

H. Tomczak

18


 1. Famous Poles abroad. S?ynni Polacy za granic?.
 2. Mwi?, pisz?, s?ucham, czytam po co ucz? si? j. angielskiego?
 3. Brytyjska rodzina krlewska kto jest kim?
 4. Jak si? nie nudzi? w Stanach Zjednoczonych album najciekawszych miejsc do odwiedzenia w USA.
 5. Tradycje bo?onarodzeniowe i wielkanocne w Polsce i Wielkiej Brytanii (r?nice i podobie?stwa).


K. Trochim

19

Plastyka

 1. Mam talent organizacja wystawy prac plastycznych.
 2. Przygotowanie oprawy plastycznej do uroczysto?ci szkolnej-Jase?ka

Geografia


 1. Ciekawe procesy kszta?tuj?ce powierzchni? ziemi w Polsce lekcja pokazowa.
 2. Wybrane atrakcje turystyczne w Polsce gra planszowa.


B. Wieczorek

20

 1. Polscy ?wi?ci XX wieku.
 2. Or?dzie papie?a Franciszka ze ?wiatowych Dni M?odzie?y.

R. Wilczek


Poprawiony: piątek, 21 października 2016 12:52
 

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU GIMNAZJALNEGO

Email Drukuj PDF

I. Zasady oglne

1.  Projekt edukacyjny jest zespo?owym, planowym dzia?aniem uczniw, maj?cym na celu rozwi?zanie konkretnego problemu.

2. Uczniowie szko?y maj? obowi?zek realizowania projektw edukacyjnych na podstawie Rozporz?dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniaj?cego rozporz?dzenie z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunkw i sposobu oceniania, klasyfikowania  i promowania uczniw i s?uchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianw i egzaminw w szko?ach publicznych (Dz. U. nr 156, poz.1046).

3. Gimnazjum stwarza, w miar? posiadanych ?rodkw, warunki do realizacji uczniowskich projektw edukacyjnych, udost?pniaj?c pomieszczenia szkolne oraz wyposa?enie klasopracowni.

4. Projekty mog? mie? charakter przedmiotowy lub mi?dzyprzedmiotowy, a czas ich realizacji mo?e wynosi? od 3 tygodni do 6 miesi?cy, w zale?no?ci od problematyki i z?o?ono?ci projektu.

5. Zespo?y projektowe mog? by? klasowe lub mi?dzyoddzia?owe i liczy? od 3 do 6 uczniw. W uzasadnionych przypadkach opiekun projektu mo?e zdecydowa? o zwi?kszeniu liczby cz?onkw zespo?u.

6. Projekty realizowane s? przez uczniw na dowolnym etapie nauki, jednak nie p?niej ni? do polowy maja roku szkolnego, w ktrym ucze? ko?czy gimnazjum.

7. Elementami oceny projektu s?: cz?stkowa ocena z zachowania (obowi?zkowo) i cz?stkowa ocena z przedmiotu, ktrego dotyczy?a tematyka projektu (fakultatywnie).

8. Ka?dy nauczyciel zobowi?zany jest do zaproponowania 2-5 tematw projektw. Tematyka projektw powinna uwzgl?dnia? sugestie i propozycje uczniw.

9. Jeden nauczyciel mo?e by? opiekunem co najwy?ej 2 zespo?w projektowych w danym roku szkolnym; mog? to by? zespo?y realizuj?ce ten sam temat.

10. Nauczyciele nieb?d?cy opiekunami projektw s? zobowi?zani, we wsp?pracy z opiekunem, do pomocy uczniom.

11. Ucze? mo?e bra? udzia? w realizacji wi?cej ni? jednego projektu. W takim przypadku ucze? lub jego rodzice wskazuj? projekt, ktrego temat zostanie wpisany na ?wiadectwie uko?czenia szko?y (w terminie nie p?niej ni? do 31 maja roku szkolnego, w ktrym ucze? przyst?puje do egzaminu gimnazjalnego).

12. W przypadku gdy ucze?:

a) nie zdecyduje o wyborze tematu,

b) nie okre?li zespo?u, z ktrym b?dzie realizowa? projekt,

c) nie z?o?y deklaracji z powodw niezale?nych od siebie (np. z powodu choroby),

wychowawca w??cza go do okre?lonego zespo?u, uwzgl?dniaj?c zainteresowania i mo?liwo?ci ucznia.

13. Obowi?zkow? dokumentacj? projektu stanowi? Karta projektu oraz Karta oceny udzia?u ucznia w projekcie (wzory w za??czniku), ktra s? przechowywane do ko?ca roku szkolnego, w ktrym ucze? uko?czy? gimnazjum.

14. Realizacja zada? projektowym mo?e odbywa? si? w trakcie obowi?zkowych zaj?? edukacyjnych, pod warunkiem, ?e nie zaburza to trybu realizacji programu nauczania.

15. Podsumowaniem wszystkich projektw jest ich prezentacja na forum szko?y w trakcie Dnia projektw. Forma prezentacji jest uzale?niona od tematyki realizowanego projektu (prezentacja multimedialna, wystawka, pokaz i inne). Dzie? projektw odbywa si? w czerwcu.

16. Dyrektor szko?y:

- powo?uje szkolnego koordynatora projektw edukacyjnych (koordynator jest zwolniony z funkcji opiekuna grupy projektowej)

- w uzasadnionych przypadkach, na udokumentowany wniosek rodzicw, decyduje o zwolnieniu ucznia

z realizacji projektu

- podejmuje decyzj? o umo?liwieniu uczniowi realizowania projektu edukacyjnego na jego pro?b? w sytuacjach uniemo?liwiaj?cych jego obecno?? w szkole (np. nauczanie indywidualne, inne sytuacje losowe).

- rozstrzyga sytuacje problemowe mog?ce si? pojawi? podczas realizacji projektu.

- w porozumieniu z rad? pedagogiczn? mo?e zmieni? zapisy niniejszego regulaminu, dostosowuj?c je do realiw i mo?liwo?ci organizacyjnych szko?y.

II. Zadania uczestnikw projektu

1. Uczniowie:

a) wybieraj? temat projektu poprzez z?o?enie pisemnego zobowi?zania na Karcie projektu,

b) wsplnie z opiekunem projektu omawiaj? i ustalaj? zasady wsp?pracy w realizacji projektu,

c) pod opiek? nauczyciela planuj? etapy realizacji projektu

d) czynnie uczestnicz? w realizacji projektu i wywi?zuj? si? z podj?tych zada?,

e) dokonuj? publicznej prezentacji projektu po zako?czeniu jego realizacji w terminie uzgodnionym

z opiekunem projektu.,

f) przedstawiaj? swj projekt w trakcie Dnia projektw.

2. Opiekunowie projektw:

a) proponuj? tematy projektw z uwzgl?dnieniem zainteresowa? uczniw i tre?ci podstawy programowej, wa?nych wydarze? rocznicowych, uwarunkowa? ?rodowiska lokalnego i potrzeb szko?y,

b) omawiaj? z uczniami zakres tematyczny, cele projektu oraz sposb jego realizacji,

c) prowadz? konsultacje dla uczniw realizuj?cych projekt,

d) monitoruj? realizacj? zada? projektowych,

e) oceniaj? projekt we wsp?pracy z nauczycielami, ktrzy wspomagali jego realizacj?,

f) ustalaj? cz?stkow? ocen? z przedmiotu, ktrego dotyczy tematyka projektu (fakultatywnie)

g) ustalaj? z uczniami sposb prezentacji i podsumowania projektu

3. Wychowawcy:

a) informuj? uczniw i ich rodzicw (opiekunw prawnych) o warunkach realizacji projektu

b) zbieraj? od swoich uczniw o?wiadczenia woli przyst?pienia do projektu i przekazuj? je opiekunom projektw

c) wsp?dzia?aj? z opiekunem (opiekunami) projektu w ustalaniu zespo?w projektowych,

d) monitoruj? udzia? uczniw w pracach zespo?w poprzez kontakt z opiekunem (opiekunami) projektu,

e) przekazuj? informacje rodzicom nt. realizacji zada? projektowych przez uczniw

f) ustalaj? dla ka?dego ucznia, po konsultacji z opiekunem projektu, cz?stkow? ocen? z zachowania,

g) dokonuj? zapisw dotycz?cych realizacji przez ucznia projektu edukacyjnego w dokumentacji szkolnej (arkusze ocen, ?wiadectwa, inne ustalone przez szko??),

4. Szkolny koordynator projektw:

a) zbiera od zespo?w przedmiotowych b?d? poszczeglnych nauczycieli propozycje tematw projektw

na dany rok szkolny, sporz?dza ich listy zbiorowe, przedstawia je dyrektorowi i radzie pedagogicznej

oraz upowszechnia w sposb przyj?ty w szkole,

b) sporz?dza list? grup projektowych

c) monitoruje stan realizacji projektw,

d) upowszechnia informacje na temat projektw,

e) organizuje Dzie? projektw,

f) podsumowuje realizacj? projektw i przedstawia radzie pedagogicznej sprawozdanie zbiorcze

na koniec roku szkolnego.

III. Terminarz realizacji projektu

1. Do 20 wrze?nia wychowawcy przekazuj? uczniom i rodzicom informacje o zasadach realizacji projektu edukacyjnego.

2. Do 30 wrze?nia nauczyciele przedstawiaj? koordynatorowi projektw  list? 2-5 tematw wraz z celami projektu.

3. Do 15 pa?dziernika - dyrektor szko?y zatwierdza list? tematw projektw edukacyjnych, a koordynator og?asza j?  na stronie internetowej gimnazjum oraz na tablicy og?osze?.

4. Do 20 pa?dziernika - opiekunowie projektw przeprowadzaj? spotkania  z uczniami, udzielaj?c wskazwek i odpowiadaj?c na pytania.

5. Do 31 pa?dziernika - uczniowie dokonuj? wyboru okre?lonego tematu, sk?adaj?c u wychowawcy klasy pisemn? deklaracj? woli przyst?pienia do projektu (na Karcie projektu).

6. Do 15 maja realizacja zada? projektowych.

7. Do 15 czerwca prezentacja dokona? projektowych w trakcie Dnia projektw.

Poprawiony: środa, 17 września 2014 08:48
 DZIE? DZIECKA

 • images/foto_mik/1.jpg
 • images/foto_mik/2.jpg
 • images/foto_mik/3.jpg
 • images/foto_mik/4.jpg
 • images/foto_mik/5.jpg
 • images/foto_mik/6.jpg
 • images/foto_mik/7.jpg
 • images/foto_mik/8.jpg
 • images/foto_mik/9.jpg

Do wakacji...

_________________

Pogoda

Pogoda Walce z serwisu

Data