• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

III POWIATOWY KONKURS GWARY ŚLĄSKIEJ

„My godomy, godej tyż” Zmiana terminu konkursu z czerwcowego na lutowy ładnie się zbiegła z obchodami Dnia Języka Ojczy...

SZKOLNY FESTIWAL POEZJI

30 listopada br. w bibliotece szkolnej nastąpiło podsumowanie projektu czytelniczego pn. Szkolny Festiwal Poezji.Wi...

GALA VIII WIELKIEGO WOJEWÓDZKIEGO DYKTANDA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

16 listopada 2017 roku zgromadził w waleckim Gminnym Ośrodku Kultury wielu gości.  O godzinie 9.00 rozpoczęła się u...

 • III POWIATOWY KONKURS GWARY ŚLĄSKIEJ

  środa, 07 marca 2018 13:29
 • SZKOLNY FESTIWAL POEZJI

  czwartek, 14 grudnia 2017 11:39
 • GALA VIII WIELKIEGO WOJEWÓDZKIEGO DYKTANDA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

  środa, 06 grudnia 2017 12:59

REKRUTACJA 2016/2017

Email Drukuj PDF

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W WALCACH

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 20 lutego 2004r. w sprawie warunków   i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004r. Nr 26, poz. 232)

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad z dn. 29 stycznia 2002r. (Dz. U. nr 13, poz. 125)

4. Rozporządzenie MEN z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględniających w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczególnych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z dnia 24 listopada 2015 poz. 1942).

5. Zarządzenie nr 6 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie terminów  postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów dla kandydatów gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły podstawowej dla dorosłych, gimnazjum dla dorosłych i liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz szkół policealnych na rok szkolny 2016/2017 w województwie opolskim.

6. Zarządzenie nr 15 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 18 kwietnia 2016r. zmieniające zarządzenie nr 6 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie terminów  postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów dla kandydatów gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły podstawowej dla dorosłych, gimnazjum dla dorosłych i liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz szkół policealnych na rok szkolny 2016/2017 w województwie opolskim.

7. Uchwała 98/2015 Rady Gminy Walce z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjum, prowadzonych przez gminę Walce oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

8.Statut Publicznego Gimnazjum w Walcach.

I. Zasady postępowania

1. Do klasy pierwszej  Publicznego Gimnazjum w Walcach przyjmuje się kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców, świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu.

2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem Publicznego Gimnazjum w Walcach mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponować będzie wolnymi miejscami na podstawie kryteriów zawartych w statucie gimnazjum.

3. Laureaci i finaliści ogólnopolskich i wojewódzkich konkursów przedmiotowych są przyjmowani w pierwszej kolejności.  Dokument potwierdzający: Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty.

4. O  trybie przyjęcia do klasy pierwszej  ucznia powracającego z zagranicy lub innej miejscowości w Polsce decyduje dyrektor   szkoły.

5. Dyrektor powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, w skład której wchodzi co najmniej trzech  nauczycieli szkoły.

6. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,  a także terminy składania dokumentów  do gimnazjum określa Opolski Kurator Oświaty.

II. Proces postępowania rekrutacyjnego 

O przyjęciu kandydata spoza obwodu szkoły  decyduje suma punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym. Jej składniki to:

1. Liczba punktów uzyskanych za oceny na świadectwie ukończenia  szkoły podstawowej z języka polskiego i matematyki  –    maksymalnie 12 pkt.

2. Liczba punktów uzyskanych za sprawdzian szóstoklasisty - maksymalnie 40 pkt.; wynik z zaświadczenia z obu części sprawdzianu, przedstawiony procentowo,  mnoży się przez 0,2.

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i  języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu - celującym - przyznaje się 20 punktów, bardzo dobrym - przyznaje się 16 punktów, dobrym - 12 punktów, dostatecznym - 8 punktów, dopuszczającym - 2 punkty oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2.

Z języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:  - celującym - przyznaje się 20 punktów, bardzo dobrym - przyznaje się 16 punktów, dobrym - 12 punktów, dostatecznym - 8 punktów, dopuszczającym - 2 punkty

3. Liczba punktów przyznanych przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną wg  kryteriów wynikających ze statutu gimnazjum  określonych w p. III  –  maksymalnie 15 pkt.

III. Szkolna Komisja rekrutacyjna przyznaje:

1. Za oceny na świadectwie ukończenia szkoły z języka polskiego i matematyki  wg zasady:

celujący – 6 pkt.

bardzo dobry – 5 pkt.

dobry – 4 pkt.

dostateczny – 2 pkt.

dopuszczający – 0 pkt.

2. Za liczbę punktów uzyskaną za sprawdzian szóstoklasisty - max. 40 pkt.

3. Za spełnienie kryteriów wynikających ze statutu gimnazjum:

a) niepełnosprawność kandydata - 5 pkt.

b) w szkole obowiązek szkolny spełnia/spełniało rodzeństwo kandydata – 5 pkt.

c) miejsce pracy rodziców (opiekunów prawnych) znajduje się na terenie Gminy Walce – 3 pkt.

d) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zaspakajaniu mu należytej opieki – 2 pkt.

4. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie w/w kryteriów zawartych w punktach:

1. - świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;

2. - zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu;

3 a. – kopia orzeczenia o niepełnosprawności kandydata;

3 b. - oświadczenie rodzica;

3 c. - oświadczenie  o miejscu zatrudnienia rodziców;

3 d. – oświadczenie o miejscu zamieszkania krewnych dziecka.

Łączna maksymalna liczba punktów,  jaką kandydat może uzyskać  w postępowaniu rekrutacyjnym, to 67.

ETAPY REKRUTACJI:

1. Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego.

2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

3. Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

4. W terminie do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do gimnazjum sporządza na prośbę rodzica kandydata uzasadnienie odmowy przyjęcia do szkoły.

5. W terminie 7 dni od dnia uzyskania uzasadnienia odmowy przyjęcia do szkoły rodzic kandydata może wnieść odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej  do dyrektora gimnazjum.

6. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie do 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora gimnazjum służy skarga do sądu administracyjnego.

7. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkołą nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor do końca sierpnia przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno się zakończyć do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do gimnazjum, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 25 maja 2016r.

do 23 czerwca 2016r.

od 25 lipca 2016r.

do 26 lipca 2016r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do gimnazjum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach sprawdzianu.

od 24 czerwca 2016r.

do 28 czerwca 2016r.


Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do gimnazjum i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 29 czerwca 2016r.

do 1 lipca 2016r.

do 1 sierpnia 2016r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

18 lipca 2016r.

do godz. 12.00

do 24 sierpnia 2016r.

do godz. 12.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, o ile nie zostały wcześniej złożone.

od 18 lipca 2016r.

do 20 lipca 2016r.

od 25 sierpnia 2016r.

do 26 sierpnia 2016r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

21 lipca 2016r.

godz. 12.00

29 sierpnia 2016 r.

godz. 12:00

Do pobrania: 

>>> Rekrutacja_wniosek.pdf <<<

Poprawiony: piątek, 06 maja 2016 07:21  

DZIEŃ DZIECKA

 • images/foto_mik/1.jpg
 • images/foto_mik/2.jpg
 • images/foto_mik/3.jpg
 • images/foto_mik/4.jpg
 • images/foto_mik/5.jpg
 • images/foto_mik/6.jpg
 • images/foto_mik/7.jpg
 • images/foto_mik/8.jpg
 • images/foto_mik/9.jpg

Do wakacji...

_________________

Pogoda

Pogoda Walce z serwisu

Data