• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

MI?DZYZDROJE 2017

Tradycyjnie ju? jak ka?dego roku  klasy trzecie odby?y wycieczk? do Mi?dzyzdrojw. Od 7 do 13 maja trwa?a wspania?a i ...

DZIE? DZIECKA

1 czerwca 2017 roku w naszym gimnazjum ?wi?towali?my dzie? dziecka.

WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

W Roku Brata Alberta wolontariusze Szkolnego Ko?a Caritas pielgrzymowali do miejsca szczeglnie zwi?zanego z tym wielkim ?w...

 • MI?DZYZDROJE 2017

  piątek, 09 czerwca 2017 00:00
 • DZIE? DZIECKA

  piątek, 02 czerwca 2017 12:00
 • WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

  czwartek, 25 maja 2017 10:11
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:616. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:317. Error 9: Invalid character

REKRUTACJA 2016/2017

Email Drukuj PDF

ZASADY REKRUTACJI UCZNIW DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W WALCACH

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 7 wrze?nia 1991r. o systemie o?wiaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

2. Rozporz?dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 20 lutego 2004r. w sprawie warunkw   i trybu przyjmowania uczniw do publicznych przedszkoli i szk? oraz przechodzenia z jednych typw szk? do innych (Dz. U. z 2004r. Nr 26, poz. 232)

3. Rozporz?dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursw, turniejw i olimpiad z dn. 29 stycznia 2002r. (Dz. U. nr 13, poz. 125)

4. Rozporz?dzenie MEN z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie przeliczania na punkty poszczeglnych kryteriw uwzgl?dniaj?cych w post?powaniu rekrutacyjnym, sk?adu i szczeglnych zada? komisji rekrutacyjnej, szczeg?owego trybu i terminw przeprowadzania post?powania rekrutacyjnego oraz post?powania uzupe?niaj?cego (Dz. U. z dnia 24 listopada 2015 poz. 1942).

5. Zarz?dzenie nr 6 Opolskiego Kuratora O?wiaty z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie terminw  post?powania rekrutacyjnego oraz post?powania uzupe?niaj?cego, a tak?e terminw sk?adania dokumentw dla kandydatw gimnazjum, szko?y ponadgimnazjalnej, szko?y podstawowej dla doros?ych, gimnazjum dla doros?ych i liceum oglnokszta?c?cego dla doros?ych oraz szk? policealnych na rok szkolny 2016/2017 w wojewdztwie opolskim.

6. Zarz?dzenie nr 15 Opolskiego Kuratora O?wiaty z dnia 18 kwietnia 2016r. zmieniaj?ce zarz?dzenie nr 6 Opolskiego Kuratora O?wiaty z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie terminw  post?powania rekrutacyjnego oraz post?powania uzupe?niaj?cego, a tak?e terminw sk?adania dokumentw dla kandydatw gimnazjum, szko?y ponadgimnazjalnej, szko?y podstawowej dla doros?ych, gimnazjum dla doros?ych i liceum oglnokszta?c?cego dla doros?ych oraz szk? policealnych na rok szkolny 2016/2017 w wojewdztwie opolskim.

7. Uchwa?a 98/2015 Rady Gminy Walce z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie okre?lenia kryteriw branych pod uwag? w post?powaniu rekrutacyjnym do szk? podstawowych i gimnazjum, prowadzonych przez gmin? Walce oraz okre?lenia dokumentw niezb?dnych do potwierdzenia tych kryteriw.

8.Statut Publicznego Gimnazjum w Walcach.

I. Zasady post?powania

1. Do klasy pierwszej  Publicznego Gimnazjum w Walcach przyjmuje si? kandydatw zamieszka?ych w obwodzie szko?y na podstawie zg?oszenia rodzicw, ?wiadectwa uko?czenia szko?y podstawowej oraz za?wiadczenia o szczeg?owych wynikach sprawdzianu.

2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem Publicznego Gimnazjum w Walcach mog? by? przyj?ci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu post?powania rekrutacyjnego, je?eli szko?a dysponowa? b?dzie wolnymi miejscami na podstawie kryteriw zawartych w statucie gimnazjum.

3. Laureaci i finali?ci oglnopolskich i wojewdzkich konkursw przedmiotowych s? przyjmowani w pierwszej kolejno?ci.  Dokument potwierdzaj?cy: Za?wiadczenie o uzyskaniu tytu?u laureata lub finalisty.

4. O  trybie przyj?cia do klasy pierwszej  ucznia powracaj?cego z zagranicy lub innej miejscowo?ci w Polsce decyduje dyrektor   szko?y.

5. Dyrektor powo?uje Szkoln? Komisj? Rekrutacyjn?, w sk?ad ktrej wchodzi co najmniej trzech  nauczycieli szko?y.

6. Terminy post?powania rekrutacyjnego oraz post?powania uzupe?niaj?cego,  a tak?e terminy sk?adania dokumentw  do gimnazjum okre?la Opolski Kurator O?wiaty.

II. Proces post?powania rekrutacyjnego 

O przyj?ciu kandydata spoza obwodu szko?y  decyduje suma punktw uzyskanych w post?powaniu kwalifikacyjnym. Jej sk?adniki to:

1. Liczba punktw uzyskanych za oceny na ?wiadectwie uko?czenia  szko?y podstawowej z j?zyka polskiego i matematyki      maksymalnie 12 pkt.

2. Liczba punktw uzyskanych za sprawdzian szstoklasisty - maksymalnie 40 pkt.; wynik z za?wiadczenia z obu cz??ci sprawdzianu, przedstawiony procentowo,  mno?y si? przez 0,2.

W przypadku osb zwolnionych z obowi?zku przyst?pienia do sprawdzianu przelicza si? na punkty oceny z j?zyka polskiego, matematyki i  j?zyka obcego nowo?ytnego, wymienione na ?wiadectwie uko?czenia szko?y podstawowej, przy czym za uzyskanie z j?zyka polskiego i matematyki oceny wyra?onej w stopniu - celuj?cym - przyznaje si? 20 punktw, bardzo dobrym - przyznaje si? 16 punktw, dobrym - 12 punktw, dostatecznym - 8 punktw, dopuszczaj?cym - 2 punkty oraz liczb? punktw uzyskan? po zsumowaniu punktw z tych zaj?? edukacyjnych dzieli si? przez 2.

Z j?zyka obcego nowo?ytnego oceny wyra?onej w stopniu:  - celuj?cym - przyznaje si? 20 punktw, bardzo dobrym - przyznaje si? 16 punktw, dobrym - 12 punktw, dostatecznym - 8 punktw, dopuszczaj?cym - 2 punkty

3. Liczba punktw przyznanych przez Szkoln? Komisj? Rekrutacyjn? wg  kryteriw wynikaj?cych ze statutu gimnazjum  okre?lonych w p. III    maksymalnie 15 pkt.

III. Szkolna Komisja rekrutacyjna przyznaje:

1. Za oceny na ?wiadectwie uko?czenia szko?y z j?zyka polskiego i matematyki  wg zasady:

celuj?cy 6 pkt.

bardzo dobry 5 pkt.

dobry 4 pkt.

dostateczny 2 pkt.

dopuszczaj?cy 0 pkt.

2. Za liczb? punktw uzyskan? za sprawdzian szstoklasisty - max. 40 pkt.

3. Za spe?nienie kryteriw wynikaj?cych ze statutu gimnazjum:

a) niepe?nosprawno?? kandydata - 5 pkt.

b) w szkole obowi?zek szkolny spe?nia/spe?nia?o rodze?stwo kandydata 5 pkt.

c) miejsce pracy rodzicw (opiekunw prawnych) znajduje si? na terenie Gminy Walce 3 pkt.

d) w obwodzie szko?y zamieszkuj? krewni dziecka wspieraj?cy rodzicw (opiekunw prawnych) w zaspakajaniu mu nale?ytej opieki 2 pkt.

4. Wymagane dokumenty potwierdzaj?ce spe?nienie w/w kryteriw zawartych w punktach:

1. - ?wiadectwo uko?czenia szko?y podstawowej;

2. - za?wiadczenie o szczeg?owych wynikach sprawdzianu;

3 a. kopia orzeczenia o niepe?nosprawno?ci kandydata;

3 b. - o?wiadczenie rodzica;

3 c. - o?wiadczenie  o miejscu zatrudnienia rodzicw;

3 d. o?wiadczenie o miejscu zamieszkania krewnych dziecka.

??czna maksymalna liczba punktw,  jak? kandydat mo?e uzyska?  w post?powaniu rekrutacyjnym, to 67.

ETAPY REKRUTACJI:

1. Ustalenie wynikw post?powania rekrutacyjnego.

2. Podanie do publicznej wiadomo?ci listy kandydatw przyj?tych i kandydatw nieprzyj?tych.

3. Sporz?dzenie protoko?u post?powania rekrutacyjnego.

4. W terminie do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomo?ci listy kandydatw przyj?tych i nieprzyj?tych do gimnazjum sporz?dza na pro?b? rodzica kandydata uzasadnienie odmowy przyj?cia do szko?y.

5. W terminie 7 dni od dnia uzyskania uzasadnienia odmowy przyj?cia do szko?y rodzic kandydata mo?e wnie?? odwo?anie od rozstrzygni?cia komisji rekrutacyjnej  do dyrektora gimnazjum.

6. Dyrektor szko?y rozpatruje odwo?anie od rozstrzygni?cia komisji rekrutacyjnej w terminie do 7 dni od dnia otrzymania odwo?ania. Na rozstrzygni?cie dyrektora gimnazjum s?u?y skarga do s?du administracyjnego.

7. Je?eli po przeprowadzeniu post?powania rekrutacyjnego szko?? nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor do ko?ca sierpnia przeprowadza post?powanie uzupe?niaj?ce, ktre powinno si? zako?czy? do ko?ca sierpnia roku szkolnego poprzedzaj?cego rok szkolny, na ktry przeprowadzane jest post?powanie rekrutacyjne.

Rodzaj czynno?ci

Terminy w post?powaniu rekrutacyjnym

Terminy w post?powaniu uzupe?niaj?cym

Z?o?enie wniosku o przyj?cie do gimnazjum, wraz z dokumentami potwierdzaj?cymi spe?nianie przez kandydata kryteriw branych pod uwag? w post?powaniu rekrutacyjnym.

od 25 maja 2016r.

do 23 czerwca 2016r.

od 25 lipca 2016r.

do 26 lipca 2016r.

Uzupe?nienie wniosku o przyj?cie do gimnazjum o ?wiadectwo uko?czenia szko?y podstawowej oraz o za?wiadczenie o wynikach sprawdzianu.

od 24 czerwca 2016r.

do 28 czerwca 2016r.


Weryfikacja przez komisj? rekrutacyjn? wnioskw o przyj?cie do gimnazjum i dokumentw potwierdzaj?cych spe?nianie przez kandydata kryteriw branych pod uwag? w post?powaniu rekrutacyjnym.

od 29 czerwca 2016r.

do 1 lipca 2016r.

do 1 sierpnia 2016r.

Podanie do publicznej wiadomo?ci przez komisj? rekrutacyjn? listy kandydatw zakwalifikowanych i kandydatw niezakwalifikowanych.

18 lipca 2016r.

do godz. 12.00

do 24 sierpnia 2016r.

do godz. 12.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyj?cia w postaci przed?o?enia orygina?u ?wiadectwa uko?czenia szko?y podstawowej i orygina?u za?wiadczenia o wynikach sprawdzianu, o ile nie zosta?y wcze?niej z?o?one.

od 18 lipca 2016r.

do 20 lipca 2016r.

od 25 sierpnia 2016r.

do 26 sierpnia 2016r.

Podanie do publicznej wiadomo?ci przez komisj? rekrutacyjn? listy kandydatw przyj?tych i kandydatw nieprzyj?tych.

21 lipca 2016r.

godz. 12.00

29 sierpnia 2016 r.

godz. 12:00

Do pobrania: 

>>> Rekrutacja_wniosek.pdf <<<

Poprawiony: piątek, 06 maja 2016 07:21  

DZIE? DZIECKA

 • images/foto_mik/1.jpg
 • images/foto_mik/2.jpg
 • images/foto_mik/3.jpg
 • images/foto_mik/4.jpg
 • images/foto_mik/5.jpg
 • images/foto_mik/6.jpg
 • images/foto_mik/7.jpg
 • images/foto_mik/8.jpg
 • images/foto_mik/9.jpg

Do wakacji...

_________________

Pogoda

Pogoda Walce z serwisu

Data