• ZwiÄ™ksz rozmiar czcionki
 • DomyĹ›lny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

MI?DZYZDROJE 2017

Tradycyjnie ju? jak ka?dego roku  klasy trzecie odby?y wycieczk? do Mi?dzyzdrojów. Od 7 do 13 maja trwa?a wspania?a i ...

DZIE? DZIECKA

1 czerwca 2017 roku w naszym gimnazjum ?wi?towali?my dzie? dziecka.

WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

W Roku Brata Alberta wolontariusze Szkolnego Ko?a Caritas pielgrzymowali do miejsca szczególnie zwi?zanego z tym wielkim ?w...

 • MI?DZYZDROJE 2017

  piÄ…tek, 09 czerwca 2017 00:00
 • DZIE? DZIECKA

  piÄ…tek, 02 czerwca 2017 12:00
 • WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

  czwartek, 25 maja 2017 10:11
BĹ‚Ä…d
 • XML Parsing Error at 1:616. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:317. Error 9: Invalid character

Email Drukuj PDF

Rada Rodziców przy Publicznym Gimnazjum w Walcach

Corocznie w trybie g?osowania z grona rodziców uczniów Publicznego Gimnazjum w Walcach wybierana jest Rada Rodziców w sk?adzie: przewodnicz?cy, zast?pca przewodnicz?cego, protokolant i skarbnik. Wybory do Rad Oddzia?owych przeprowadza si? na pierwszym zebraniu rodziców w ka?dym roku szkolnym. Jednego ucznia mo?e reprezentowa? tylko jeden rodzic. Rada Rodziców jest spo?ecznym organem reprezentuj?cym wszystkich rodziców szko?y, a jej kadencja trwa jeden rok szkolny. Rada wspó?pracuje z dyrektorem szko?y, rad? pedagogiczn?, samorz?dem uczniowskim oraz innymi organizacjami dzia?aj?cymi w szkole.

Do kompetencji Rady Rodziców nale?y:

 • wyst?powanie do dyrektora i innych organów szko?y z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szko?y;
 • uchwalanie programu wychowawczego i profilaktycznego szko?y;
 • opiniowanie projektu finansowego przygotowywanego przez dyrektora szko?y;
 • wyra?anie opinii o pracy szko?y, dyrektora i nauczycieli;
 • uczestniczenie w komisjach konkursowych wybieraj?cych dyrektora szko?y.

Rada Rodziców reprezentuje ogó? rodziców  oraz podejmuje dzia?ania zmierzaj?ce do doskonalenia  statutowej dzia?alno?ci  szko?y. Zajmuje si? równie? gromadzeniem funduszy z dobrowolnych sk?adek rodziców dla wspierania dzia?alno?ci szko?y, a tak?e ustala zasady ich wydatkowania.

Rada Rodziców corocznie wydaje fundusze na:

 • nagrody dla m?odzie?y bior?cej udzia? w konkursach i zawodach;
 • pomoce dydaktyczne i wyposa?enie pracowni przedmiotowych i  biblioteki;
 • nagrody dla najlepszych uczniów;
 • organizacj? imprez dla uczniów.

Dzi?ki wsparciu finansowemu i pomocy wszystkich rodziców istnieje mo?liwo?? doskonalenia i uatrakcyjniania procesu nauczania uczniów naszej szko?y, dlatego zach?camy i z góry dzi?kujemy za wp?acanie sk?adek na rzecz Rady Rodziców.

Wp?aty prosimy przekazywa? na konto Rady Rodziców Publicznego Gimnazjum w Walcach.

Numer konta: 51 8884 1014 2002 0012 8097 0001.

W tytule przelewu prosz? poda?  imi? i nazwisko dziecka oraz klas?, do której ucz?szcza.

U?miech Za ka?d? wp?at? serdecznie dzi?kujemy. U?miech

 

DZIE? DZIECKA

 • images/foto_mik/1.jpg
 • images/foto_mik/2.jpg
 • images/foto_mik/3.jpg
 • images/foto_mik/4.jpg
 • images/foto_mik/5.jpg
 • images/foto_mik/6.jpg
 • images/foto_mik/7.jpg
 • images/foto_mik/8.jpg
 • images/foto_mik/9.jpg

Do wakacji...

_________________

Pogoda

Pogoda Walce z serwisu

Data