• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

MI?DZYZDROJE 2017

Tradycyjnie ju? jak ka?dego roku  klasy trzecie odby?y wycieczk? do Mi?dzyzdrojw. Od 7 do 13 maja trwa?a wspania?a i ...

DZIE? DZIECKA

1 czerwca 2017 roku w naszym gimnazjum ?wi?towali?my dzie? dziecka.

WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

W Roku Brata Alberta wolontariusze Szkolnego Ko?a Caritas pielgrzymowali do miejsca szczeglnie zwi?zanego z tym wielkim ?w...

 • MI?DZYZDROJE 2017

  piątek, 09 czerwca 2017 00:00
 • DZIE? DZIECKA

  piątek, 02 czerwca 2017 12:00
 • WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

  czwartek, 25 maja 2017 10:11
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:616. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:317. Error 9: Invalid character

SPOTKANIE AUTORSKIE

Email Drukuj PDF

Dnia 15 czerwca go?cili?my w naszym gimnazjum wyj?tkowych go?ci. Uczniowie wszystkich klas brali udzia? w spotkaniach autorskich z  Anette Weber, niemieck? pisark? literatury dzieci?cej i m?odzie?owej. Pani Weber towarzyszy? pan Roland Schmidt - dyrektor Instytutu Goethego w Krakowie, ktry pomg? zorganizowa? przyjazd pisarki do nas. Pani Weber jest znana naszym uczniom, poniewa? od 2013 roku czytamy jej ksi??ki na lekcjach j?zyka niemieckiego i korespondujemy pisz?c tradycyjne listy. Dzi? odwiedzi?a nasz? szko??, czyta?a fragmenty swoich ksi??ek i odpowiada?a na liczne pytania uczniw. To jej pierwsza podr? do Polski, a nasi uczniowie s? jedynymi w Polsce, ktrzy z ni? koresponduj?. Spotkanie by?o wyj?tkowe dla klas trzecich, poniewa? to oni w tym roku do niej pisali, a dzi? mogli j? osobi?cie pozna? i z ni? porozmawia?.

Poprawiony: poniedziałek, 20 czerwca 2016 09:48 Więcej…
 

WYCIECZKA KLAS DRUGICH

Email Drukuj PDF

W dniach 1-3 czerwca klasy drugie sp?dzi?y trzy intensywne dni w Zakopanem, na S?owacji i w Pieninach. W pierwszym dniu zdobyli?my Guba?wk? podchodz?c i schodz?c pieszo, co by?o dla niektrych uczestnikw pierwszym nie lada wyzwaniem. Wieczorem ch?tni mogli si? zregenerowa? i zrelaksowa? w termach w Bukowinie Tatrza?skiej. Drugi, bardzo intensywny dzie? rozpocz?? si? wczesnym ?niadaniem i przejazdem na S?owacj?, gdzie zwiedzali?my Demanowsk? Jaskini?, a p?niej korzystali?my z atrakcji Aquaparku Tatralandia zaczynaj?c od filmu w kinie 5D. Drugi dzie? wycieczki min?? bardzo szybko, a zako?czy? si? jedzeniem grillowanych kie?basek.W trzecim, ostatnim dniu pojechali?my do Kro?cienka, sk?d wraz z przewodnikiem wyruszyli?my na Trzy Korony. Po zdobyciu szczytu  i z du?? porcj? ciekawostek opowiadanych przez przewodnika, zeszli?my do miejscowo?ci Sromowce Ni?ne, sk?d pop?yn?li?my na czterech tratwach wraz z weso?ymi flisakami do Szczawnicy, gdzie czeka? na nas autokar, aby wyruszy? w drog? powrotn? . Wszyscy wrcili?my zadowoleni i czekamy na kolejn? wypraw?.

Poprawiony: piątek, 17 czerwca 2016 11:30 Więcej…
 

WZYWAJ Z G?OW?

Email Drukuj PDF

Dnia 3 czerwca 2016 roku w naszej szkole odby?o si? spotkanie uczniw klas trzecich z ratownikiem medycznym p. Mari? Bieniek. Jego celem by?o przybli?enie m?odzie?y funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego w Polsce, zapoznanie z za?o?eniami kampanii ,,Wzywaj z g?ow?" oraz przypomnienie g?wnych zasad udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagra?aj?cych ?yciu i zdrowiu cz?owieka. Podzi?kowania nale?? si? Martinowi Suchanowi z klasy IIIa za zaproszenie Marysi do naszej szko?y. Puszcza oczko

Pami?taj!

Ka?dy z nas mo?e by? osob? ratuj?c? komu? zdrowie lub ?ycie! U?miech

Poprawiony: środa, 22 czerwca 2016 19:49 Więcej…
 

PUCHAR JEST NASZ!

Email Drukuj PDF

Dnia 9 maja 2016 roku w Zespole Szk? im. Jana Kili?skiego w Krapkowicach odby? si? IX Konkurs Matematyczny. Uczniowie naszego gimnazjum po raz trzeci z rz?du wygrali ten konkurs. W klasyfikacji oglnej uczniowie  PG Walce zdobyli najwi?ksz? ilo?? punktw i tym samym otrzymali po raz kolejny (tym razem ju? na sta?e) Puchar Starosty Krapkowickiego dla Najlepszego Gimnazjum w Konkursie Matematycznym im. T. Knysza.


Poprawiony: sobota, 11 czerwca 2016 10:58 Więcej…
 

PIELGRZYMKA SZKOLNEGO KO?A CARITAS

Email Drukuj PDF

Z okazji Jubileuszowego Roku Mi?osierdzia wolontariusze Szkolnego Ko?a Caritas z pielgrzymowali do Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej i ?agiewnik. Wcze?niej zapoznali si? ze s?u?b? dla drugich w ?yciu Jana Paw?a II i Faustyny Kowalskiej. Mogli?my jeszcze raz do?wiadczy? wielkiej wiary i mi?o?ci do bli?niego. W ?agiewnikach spotkali?my si? z jedn? z sistr, ktra przybli?y?a nam ?ycie ?wi?tej Faustyny. W pielgrzymowaniu towarzyszy?a nam modlitwa i ?piew. Wrcili?my pe?ni wra?e?, wewn?trznej rado?ci i zadowolenia.

Więcej…
 

PREORIENTACJA ZAWODOWA

Email Drukuj PDF

Dnia 20 maja 2016 roku uczniowie klas drugich spotkali si? z przedstawicielami Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Krapkowicach. W ramach zaj?? uczniowie opisywali swoje mocne strony, dokonywali wgl?du w swoje cechy osobowo?ci i mieli okazj? wykazania si? kreatywno?ci?, zapa?em, cechami przywdczymi  w proponowanych ?wiczeniach.


 

Email Drukuj PDF

Dnia 10 maja odby? si? w Prszkowie etap regionalny 22 konkursu recytatorskiego w j?zyku niemieckim Jugend trgt Gedichte vor. Nasz? szko?? reprezentowali: Daria Nowak z klasy III B przygotowywana przez pani? Agat? Makiol? oraz Daniel Streisel z klasy I A, ktry przygotowywany by? przez  pani? Barbar? Liso?. Daria od pierwszej klasy b?d?c uczennic? naszego gimnazjum  prezentowa?a swoje umiej?tno?ci recytatorskie podczas etapw szkolnych i regionalnych, co zaowocowa?o sukcesem w tym roku szkolnym. Jurorzy dostrzegli  jej talent i umiej?tno?ci  przyznaj?c Darii  III miejsce, ktre zapewnia  tytu? finalisty oraz daje mo?liwo?? uczestnictwa w gali fina?owej konkursu, ktra odb?dzie si? w czerwcu.

Serdecznie GRATULUJEMY i ?yczymy dalszych sukcesw! ?miechCa?us

Więcej…
 

UMAJONE KSI??I 2016

Email Drukuj PDF

Umajone ksi??ki 2016

Szkolne ?wi?to Ksi??ki 23 25 maja

Program:

1. Uprawiam neurofitness.

Codziennie w bibliotece szkolnej znajdziesz zestaw zada?, ktrych wykonanie poprawi kondycj? twojego umys?u (?amig?wki, krzy?wki, rebusy, zagadki j?zykowe).
W dniach 23-25 maja przyjd? do biblioteki i wype?nij kupon konkursowy. Codziennie inny zestaw zada?.

2. Podaruj drugie ?ycie swojej ksi??ce.

Je?eli masz w domu ksi??ki, ktre stoj? zapomniane na p?ce i nikomu ju? nie s?u??, przynie? je do biblioteki szkolnej i w?? do przygotowanej skrzynki.
Szczeglnie mile widziane ksi??ki dla dzieci i m?odzie?y.

3. Drugie ?niadanie z ksi??k?.

Na wszystkich przerwach w dniach 23-25 maja mo?esz zje?? swoje drugie ?niadanie w towarzystwie przyniesionej ze sob? (lub wypo?yczonej na miejscu) ksi??ki w s?siaduj?cym z bibliotek? pomieszczeniu.

4. Ubierz si? w ksi??k?, czyli sleevface w bibliotece szkolnej - konkurs fotograficzny.

Zadaniem uczestnikw konkursu jest wykonanie zdj?cia (sobie, kole?ance, koledze), ktrego elementem jest ok?adka ksi??ki wmontowana jako cz??? postaci (np. twarzy). Sesja zdj?ciowa odb?dzie si? we wtorek (24 maja) w bibliotece szkolnej.
Szczeg?owe informacje i zg?oszenie uczestnikw u nauczyciela bibliotekarza do 23 maja.

5. Podchody biblioteczne konkurs dru?ynowy (?roda, 25 maja).

Ka?da klasa wystawia jeden dwuosobowy zesp?.
Zg?oszenie zespo?w i omwienie zasad konkursu odb?dzie si? w poniedzia?ek na drugiej lekcji. Zadaniem dru?yn jest przej?cie trasy zgodnie z umieszczonymi w r?nych miejscach szko?y wskazwkami i dotarcie do ukrytego skarbu.

 

NASZE UCZENNICE LAUREATKAMI KONKURSU W NARODOWYM CENTRUM PIOSENKI W OPOLU

Email Drukuj PDF

15 kwietnia w Narodowym Centrum Piosenki w Opolu odby? si? fina? konkursu organizowanego ju? po raz pi?ty przez europos?ank?  pani? Danut? Ja?owieck? Poka? J?zyk : I know I can. Konkurs adresowany by? do gimnazjalistw z wojewdztwa opolskiego i dolno?l?skiego, a zadaniem uczestnikw by?o napisanie zwrotek w j?zyku angielskim do jednego z utworw zaproponowanych przez organizatorw. Nasz zesp? Unicorns w sk?adzie Dominika Kubata oraz Zuzanna Nossol pod opiek? pani Mariany Matwijiw przeszed? eliminacje i wyst?pi? w finale wraz z 10 innymi zespo?ami.


Poprawiony: piątek, 29 kwietnia 2016 13:12 Więcej…
 

ZAPROSZENIE NA DNI OTWARTE W ZAMKU

Email Drukuj PDF


Poprawiony: piątek, 29 kwietnia 2016 12:49
 

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016

Email Drukuj PDF

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016


Harmonogram egzaminw:

18 kwietnia (poniedzia?ek) - g. 9:00 - historia i wos - 60/80 min.

g. 11:00 - j. polski - 90/135 min.

19 kwietnia (wtorek) - g. 9:00 - przedmioty przyrodnicze - 60/80 min.

g. 11:00 - matematyka - 90/135 min.

20 kwietnia (?roda) - g. 9:00 - j. obcy (poziom podstawowy) - 60/80 min.

g. 11:00 - j. obcy (poziom rozszerzony) - 60/90 min.

Wszyscy zdaj?cy stawiaj? si? w szkole o godz. 8:15 (szko?a zapewnia dowz na egzamin

i odwozy po egzaminie).

Ka?da ucze? posiada przy sobie wa?n? legitymacj? szkoln? lub dowd osobisty.

Niezb?dne przybory: d?ugopis/piro z czarnym tuszem/atramentem

linijka (tylko na egzaminie z matematyki)

Zdaj?cy mo?e wnie?? do sali egzaminacyjnej ma?? butelk? wody.

Zabrania si? wnoszenia na sal? egzaminacyjn? wszelkich urz?dze? telekomunikacyjnych, maskotek, s?ownikw, kalkulatorw, pirnikw, torebek itp.

Informacje nt. egzaminu dost?pne s? na stronie: www.cke.edu.pl

W naszej szkole informacji udzielaj? p. dyrektor A. Morawiec i p. Miros?aw Su?ek.

Poprawiony: czwartek, 07 kwietnia 2016 13:10
 


Strona 9 z 36

DZIE? DZIECKA

 • images/foto_mik/1.jpg
 • images/foto_mik/2.jpg
 • images/foto_mik/3.jpg
 • images/foto_mik/4.jpg
 • images/foto_mik/5.jpg
 • images/foto_mik/6.jpg
 • images/foto_mik/7.jpg
 • images/foto_mik/8.jpg
 • images/foto_mik/9.jpg

Do wakacji...

_________________

Pogoda

Pogoda Walce z serwisu

Data