• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

MI?DZYZDROJE 2017

Tradycyjnie ju? jak ka?dego roku  klasy trzecie odby?y wycieczk? do Mi?dzyzdrojw. Od 7 do 13 maja trwa?a wspania?a i ...

DZIE? DZIECKA

1 czerwca 2017 roku w naszym gimnazjum ?wi?towali?my dzie? dziecka.

WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

W Roku Brata Alberta wolontariusze Szkolnego Ko?a Caritas pielgrzymowali do miejsca szczeglnie zwi?zanego z tym wielkim ?w...

 • MI?DZYZDROJE 2017

  piątek, 09 czerwca 2017 00:00
 • DZIE? DZIECKA

  piątek, 02 czerwca 2017 12:00
 • WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

  czwartek, 25 maja 2017 10:11
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:616. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:317. Error 9: Invalid character

Email Drukuj PDF

W ?rod? 28 wrze?nia by? wa?nym dniem dla nowych wolontariuszy SKC.

Poprawiony: środa, 12 października 2016 06:48 Więcej…
 

DZIECI Z BURKINA FASO

Email Drukuj PDF

W sobot? 24 wrze?nia wolontariusze Szkolnego Ko?a Caritas wraz z opiekunk? ko?a p. R?? Wilczek uczestniczyli w spotkaniu programu edukacyjnego Da? im nadziej? na Grze ?w. Anny. Program obejmuje duchow? adopcj? dzieci z Burkina Faso. W naszej szkole mamy ju? od dziewi?ciu lat adoptowan? duchowo semk? dzieci.

Poprawiony: środa, 12 października 2016 06:48 Więcej…
 

RAJD ROWEROWY 2016

Email Drukuj PDF

W dniach 20 - 22 wrze?nia odby? si? drugi rajd rowerowy, w ktrym wzi?li udzia? ch?tni uczniowie klas II i III wraz z opiekunami. Uczniowie musieli pokona? ponad 100km na tasie Walce - Jarnot?wek - Walce. W czasie rajdu, ale ju? pieszo uczestnicy zdobyli najwy?szy szczyt Gr Opawskich - Biskupi? Kop?.

Poprawiony: środa, 12 października 2016 06:49 Więcej…
 

WYBORY OPIEKUNA SAMORZ?DU UCZNIOWSKIEGO

Email Drukuj PDF

Dnia 13.09.2016 (wtorek) odby?y si? wybory opiekuna Samorz?du Uczniowskiego. Uczniowie wybrali pani? Beat? Wieczorek, ktrej serdecznie gratulujemy. 

 

PLAN LEKCJI

Email Drukuj PDF

Od 1 wrze?nia 2016 roku obowi?zuje nowy plan lekcji. Zapraszamy do zak?adki plan lekcji.

>>>Plan lekcji<<<

Poprawiony: środa, 21 września 2016 11:17
 

ROZPOCZ?CIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

Email Drukuj PDF

Nowy rok szkolny rozpoczniemy 1 wrze?nia 2016r. o godzinie 800 msz? ?wi?t? w ko?ciele w Walcach. Bezpo?rednio po niej odb?dzie si? inauguracja nowego roku na boisku szkolnym. Uczniowie spotkaj? si? z wychowawcami i zostan? zapoznani z planem dowozw i planem lekcji.

Dowozy 1 wrze?nia:

?u?ela - 655, Stradunia   - 700, Mechnica - 705, Kamionka 710, Twardawa 720, Rozkochw 720, Zabierzw 730, Grocholub 745, Dobieszowice 730, Bro?ec 700, Kramo?w - 705

 

KOMERS KLAS TRZECICH

Email Drukuj PDF

"Jak?e nie pisa? wierszy. Jak?e nie p?on?? w podzi?ce

za dar najpi?kniejszy, za Serce"

Tymi s?owami pragniemy przekaza? najserdeczniejsze ?yczenia za wielk? cierpliwo??, wyrozumia?o?? i trud w?o?ony w nasze wychowanie.

Uczniowie klas III z rodzicami

Więcej…
 

Email Drukuj PDF

W dniach od 6 do 11 maja 2015 uczniowie klas trzecich uczestniczyli w wycieczce do Mi?dzyzdrojw. W czasie wycieczki uczniowie sp?dzili aktywnie czas nad morzem, a tak?e odwiedzili ciekawe miejsca w Mi?dzyzdrojach i ?winouj?ciu, mi?dzy innymi: Alej? Gwiazd, Muzeum Figur Woskowych, Zagrod? Pokazow? ?ubrw, a tak?e przeszli szkolenie w forcie Gerharda oraz odbyli rejs statkiem do Niemiec. ?miech

Więcej…
 

SPOTKANIE WOLONTARIUSZY SKC

Email Drukuj PDF

Dziewi?ty ju? raz spotkali si? wolontariusze Szkolnego Ko?a Caritas z diecezji opolskiej na Grze ?w. Anny. Uczestniczyli we wsplnej Mszy ?w. i modlili si? o pokj na ?wiecie przy pomniku Jana Paw?a II. Nast?pnie w?drowali do Por?by, aby spotka? si? z siostrami zakonnymi i ich podopiecznymi - lud?mi w podesz?ym wieku. By?a zupa, s?odkie bu?ki, wsplny ?piew, ta?ce, potem wolontariusze poszczeglnych szk? mwili o swojej ca?orocznej pracy. Nasze ko?o zaprezentowa?a Ania Nadolska. Dopisa?a s?oneczna pogoda i u?miech na ka?dej twarzy. Po?egnali?my si?, aby za rok znw si? spotka?.

Więcej…
 

SPOTKANIE Z MISJONARZEM

Email Drukuj PDF

Ju? po raz kolejny go?cili?my Ojca Krystiana Pieczk?, aby przekaza? mu ofiary na duchow? adopcj? dzieci z Burkina Faso. Podobnie jak w latach ubieg?ych uzbierali?my z rozprowadzonych wi?zanek bazi kwot?, ktra z nawi?zk? wystarczy na pokrycie edukacji adoptowanych semki uczniw. Wszyscy wolontariusze Szkolnego Ko?a Caritas z naszego gimnazjum uczestniczyli w tej uroczysto?ci. Spotkaniu towarzyszy? tak?e pokaz prezentacji i wiadomo?ci z Czarnego L?du opowiedziane przez Ojca Krystiana.


Poprawiony: środa, 22 czerwca 2016 20:06
 

DZIE? DZIECKA

Email Drukuj PDF

Dnia 17 czerwca odby?y si? w naszej szkole sp?nione obchody Dnia Dziecka organizowane przez Samorz?d Uczniowski, przeniesione z 1 czerwca ze wzgl?du na wycieczk? klas drugich. Po pierwszej lekcji wszyscy udali si? na boisko, gdzie czeka?y na uczniw oprcz kie?basek z grilla, chrupi?cych bu?eczek i napojw, ciekawe konkurencje sportowe.  Rwnocze?nie rozgrywane by?y mi?dzyklasowe mecze pi?ki no?nej  oraz konkurencje sprawno?ciowe, za ktre klasy zbiera?y punkty. Przerywnikami muzycznymi pomi?dzy konkurencjami sportowymi by? taniec "belgijka", w ktrym ch?tnie i licznie uczestniczyli uczniowie. Pogoda i dobre humory dopisa?y, a DJ Stasiu zadba? o rytmiczn? muzyk?, Po zako?czeniu rozgrywek punkty zosta?y podliczone, a zwyci?skie klasy otrzyma?y dyplomy i czeki ufundowane przez Rad? Rodzicw.   Pierwsze miejsce zdoby?a klasa 3A, drugie miejsce 3B i trzecie klasa 1B. Serdecznie gratulujemy i dzi?kujemy za wspln? zabaw?! Spoko

Poprawiony: wtorek, 21 czerwca 2016 20:23 Więcej…
 


Strona 8 z 36

DZIE? DZIECKA

 • images/foto_mik/1.jpg
 • images/foto_mik/2.jpg
 • images/foto_mik/3.jpg
 • images/foto_mik/4.jpg
 • images/foto_mik/5.jpg
 • images/foto_mik/6.jpg
 • images/foto_mik/7.jpg
 • images/foto_mik/8.jpg
 • images/foto_mik/9.jpg

Do wakacji...

_________________

Pogoda

Pogoda Walce z serwisu

Data