• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

MI?DZYZDROJE 2017

Tradycyjnie ju? jak ka?dego roku  klasy trzecie odby?y wycieczk? do Mi?dzyzdrojw. Od 7 do 13 maja trwa?a wspania?a i ...

DZIE? DZIECKA

1 czerwca 2017 roku w naszym gimnazjum ?wi?towali?my dzie? dziecka.

WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

W Roku Brata Alberta wolontariusze Szkolnego Ko?a Caritas pielgrzymowali do miejsca szczeglnie zwi?zanego z tym wielkim ?w...

 • MI?DZYZDROJE 2017

  piątek, 09 czerwca 2017 00:00
 • DZIE? DZIECKA

  piątek, 02 czerwca 2017 12:00
 • WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

  czwartek, 25 maja 2017 10:11
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:616. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:317. Error 9: Invalid character

KONKURS - ROCZNICA POWSTANIA ?L?SKIEGO

Email Drukuj PDF

KONKURS!!!

W zwi?zku z przypadaj?c? w tym roku 90. rocznic? III Powstania ?l?skiego, w naszej szkole zostana przeprowadzone konkursy:

1. Szkolny Konkurs Wiedzy o Powstaniach ?l?skich

- materia? obejmuje tre?ci zwi?zane z Powstaniami ?l?skimi i plebiscycie na ?l?sku

-termin konkursu 19.04.2011r.

2. Konkurs plastyczny ''Gra ?wi?tej Anny - miejsce walk i m?cze?stwa''

- technika prac: dowolna

- ostateczny termin oddania prac: 25.03.2011r.

Osoby zainteresowane proszone s? o kontakt z p. D. Bnisch.

Uwaga dla zwyci?zcw przewidujemy atrakcyjne nagrody!!!

Poprawiony: piątek, 18 marca 2011 12:48
 

Email Drukuj PDF
Lp. IMi? i Nazwisko Klasa ILo?? punktw uzyskanuch Ilo?? punktw mo?liwych do zdobycia
1 Herud Piotr Ia 65 75
2 Bonczek Rafa? 3a 67,5 75
3 Barysz Alicja 1b 69 75
4 Brzezinka Angelika 3c 56,5 75
5 Namys?o Pawe? 2d 62,5 75
6 Cicho? Rafa? 3a 60 75

7

Zwior Paulina 1a 67 75
8 Wiesner Fabian 2c 63,5 75
9 Tomeczek Julia 1c 64 75
10 Bia?as Aneta 3c 53,5 75
11 Machura Karolina 2d 52,5 75
12 Macho? Maximilian 2c 54,5 75
13 Dreszer Justyna 3a 54,5 75
14 Jurczyk Damian 3a 64 75
15 Cebula Mateusz 2c 59,5 75
17 Miczka Dawid 3a 60,5 75
18 Jasik Romina 2d 59,5 75
19 Kawka Patryk 3c 60 75
20 Kleszcz Karolina 3c 61 75
21 Burczyk Piotr 2d 65 75
22 Jalowy Sandra 1a 62,5 75
23 Pelka Sandra 2d 69,5 75
24 Wyschka Wiktoria 3b 49,5 75
25 Barton Anita 3c 44 75
26 Kipka Romana 3c 53,5 75
27 Wieczorek Patryk 1a 67 75
28 Nowak Simona 1b 63,5 75
29 Grzesik Dawid 1b 63 75
Poprawiony: środa, 27 kwietnia 2011 15:45
 

Email Drukuj PDF
I miejsce klasa 3b 76,40z?
II miejsce klasa 2a 67,51z?
III miejsce klasa 2d 66,49z?
IV miejsce klasa 3a 29.86z?
V miejsce klasa 1a 26,55z?
VI miejsce klasa 1b 25,87z?
VII miejsce klasa 1c 21,70z?

Klasy: IIb, IIIc nie wzi??y udzia?u w naszej akcji!

Razem zebralismy 294,38z?!

Dzi?kujemy :)

Poprawiony: czwartek, 15 grudnia 2011 12:43
 

PROJEKT EUROPEJSKI W NASZEJ SZKOLE

Email Drukuj PDF

Od dnia 1 listopada 2010r. nasza szko?a uczestniczy w projekcie pn.

Program zaj?? dodatkowych wspieraj?cych rozwj kompetencji kluczowych uczniw szk? gimnazjalnych wojewdztwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki, Priorytet IX Rozwj wykszta?cenia i kompetencjiw regionach, Dzia?anie 9.1/Poddzia?anie 9.1.2.

W ramach projektu uczniowie uczestnicz? w czterech grupach zaj??:

 1. Szkolny O?rodek Kariery (SzOK) preorientacja i doradztwo zawodowe
 2. Dodatkowe zaj?cia z j?zyka angielskiego
 3. Dodatkowe zaj?cia sportowe
 4. Wycieczki edukacyjne

Poprawiony: środa, 01 grudnia 2010 13:33
 

Konkurs o mniejszo?ci

Email Drukuj PDF

konkursUczniowie Publicznego Gimnazjum w Walcach odpowiedzieli na zaproszenie Pos?a na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Pana Ryszarda Galli i wzi?li udzia? w Wojewdzkim Konkursie Wiedzy o Mniejszo?ci Niemieckiej, ktry wsp?organizowali: Towarzystwo Spo?eczno-Kulturalne Niemcw na ?lasku Opolskim oraz Zwi?zek Niemieckich Stowarzysze? Spo?eczno-Kulturalnych. Etap szkolny konkursu odby? si? w PG w Walcach 4 listopada 2010r., natomiast czwrka najlepszych uczniw konkurowa?a z 55 gimnazjalistami z ca?ej Opolszczyzny podczas fina?u 22 listopada w Dobrzeniu Wielkim. Do fina?u zakwalifikowali si?: Anita Barton, Piotr Herud, Romina Jasik i Nadia Malkowska. Po napisaniu testu, ktry obejmowa? 30 pyta? jednog?o?nie stwierdzili , ?e najwi?cej problemw sprawi?y pytania dotycz?ce stanowisk samorz?dowych, ktre zwi?zane by?y z polityk?. Po sprawdzeniu testw i nerwowym oczekiwaniu szanowne jury og?osi?o, ?e Anita Barton zaj??a indywidualnie II miejsce, natomiast dru?ynowo Publiczne Gimnazjum w Walcach zaj??o I miejsce.

Poprawiony: piątek, 09 grudnia 2011 08:11
 

GALA WIELKIEGO DYKTANDA

Email Drukuj PDF

galaPubliczne Gimnazjum w Walcach i Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli J?zyka Niemieckiego o/Opole zorganizowali 18.10.2010 roku Roku J?zyka Niemieckiego I Wielkie Wojewdzkie Dyktando J?zyka Niemieckiego. Patronat honorowy nad dyktandem obj?li: Konsul RFN w Opolu Doktor Peter Eck, Marsza?ek Wojewdztwa Opolskiego Pan Jzef Sebesta, Instytut Goethego w Krakowie i Wjt Gminy Walce Pan Bernard Kubata.

Pomys? dyktanda okaza? si? trafiony, gdy? na zaproszenie odpowiedzia?o a? 168 uczniw. Uczniowie przybyli do Walc na okre?lone godziny dla ka?dej kategorii, napisali dyktando skupiaj?c si? na ka?dym s?owie i znaku interpunkcyjnym i z niecierpliwo?ci? oczekiwali wynikw. Informacja o laureatach dyktanda ukaza?a si? na stronach internetowych organizatorw ju? ko?cem pa?dziernika, jednak lista nie ujawnia?a do ko?ca kolejno?ci zdobytych miejsc. Aby upubliczni? t? tajemnic? , organizatorzy zaprosili laureatw wraz z ich nauczycielami na wielk? gal? rozdania nagrd, ktra odby?a si? 10.11.2010r. w PG w Walcach. Punktualnie o godz. 12.00 przybyli go?cie i uczniowie zostali przywitani Od? do rado?ci przygotowan? przez gimnazjalny chr, pod batut? pani Ewy Magosz. Nast?pnie Pani Dyrektor PG w Walcach Anna Morawiec powita?a zacne osobisto?ci, ktre zaszczyci?y swoj? obecno?ci? gal?. A przybyli do nas: Konsul RFN w Opolu, Dr Peter Eck, Przewodnicz?cy Zarz?du Zwi?zku Niemieckich Stowarzysze? Spo?eczno Kulturalnych w Polsce, Bernard Gaida, przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Krapkowicach pan Marek Niedzielski, Stanis?awa Pamu?a reprezentuj?ca Kuratorium O?wiaty w Opolu, pani Christa Ganterer kierownik J?zykw Obcych Instytutu Goethego w Krakowie, Wjt Gminy Walce Bernard Kubata, Dyrektor Gminnego Zespo?u O?wiaty Pan Bernard Ga?eczka, dyrektor Zespo?u Szk? Oglnokszta?c?cych nr 2 w Opolu, Aleksander Iszczuk oraz inni zacni go?cie, ktrzy u?wietnili swoj? obecno?ci? uroczysto??. Podzi?kowanie za zaproszenie na gal? przes?a? rwnie? Ryszard Galla, Pose? na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ktry nie mg? przyby? osobi?cie, ale na r?ce pani dyrektor przes?a? gratulacje za przeprowadzenie I Wielkiego Wojewdzkiego Dyktanda z J?zyka Niemieckiego i serdeczne powinszowania dla laureatw konkursu.

Po przywitaniu i przedstawieniu go?ci, pani Agata Makiola przybli?y?a informacje dotycz?ce organizacji i przebiegu dyktanda. Gala urozmaicona by?a przerywnikami muzycznymi przygotowanymi przez pani? Magosz oraz poezj? deklamowan? przez gimnazjalistw. Po d?ugich chwilach oczekiwa?, emocjach si?gaj?cych zenitu, pani dyrektor PG w Walcach poprosi?a przedstawicieli instytucji patronuj?cych o wr?czenie pi?knych pucharw oraz nagrd rzeczowych.

gala

Poprawiony: środa, 27 kwietnia 2011 15:50
 

Zaj?cia z j. angielskiego

Email Drukuj PDF

W czwartki od 18.11.2010r. od godz.17.00 do 18.30

b?d? odbywa? si? zaj?cia z j?zyka angielskiego.

Ch?tni zaopatruj? si?

w zeszyt i d?ugopis i spotykaj? si? w pracowni komputerowej.

Prowadz?ca zaj?cia mgr M. Matviyiv

Poprawiony: czwartek, 15 grudnia 2011 12:32
 

Email Drukuj PDF

Z najwi?ksz? przyjemno?ci? pragniemy wszystkich poinformowa?,i?miano
laureatw I Wielkiego Wojewdzkiego Dyktanda J?zyka Niemieckiego otrzymuj?:

SZKO?Y PODSTAWOWE

Imi? i nazwisko Szko?a
Anika Lottko SSP wW?grach
Fabian Komor SSP wW?grach
Nadine Schindzielors Zesp? Szkolno - Przedszkolny w Boguszycach
Bartosz Wierzbicki PSP Osowiec
Paulina ?wita?a PSP Dwuj?zyczna nr 2 w Ole?nie

GIMNAZJA

Imi? i nazwisko Szko?a
Marta Gomolla PG Le?nica
Klaudia Koletzko PG nr 1 w K?dzierzynie - Ko?lu
Dennis Piekaru? PG nr 1 w K?dzierzynie - Ko?lu
Pawe? Fronia PG Prszkw
Alicja Barysz PG w Walcach
Piotr Herud PG w Walcach
Paulina Ro?ek PG nr 10 Opole

SZKO?Y PONADGIMNAZJALNE

Imi? i nazwisko Szko?a
Judyta Mehlich ZSZ nr 1 StrzelceOpolskie
Alicja Margu?a ZSO Nr 2 w Opolu
Karina Szymaniec ZSO Nr 2 w Opolu
Rafa?Bochen ZSO Nr 2 w Opolu
Edyta Kompala LO Kluczbork

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i zapraszamy wraz z nauczycielami na gal? rozdania nagrd, ktra odb?dzie si? 10.11.2010r. o godz. 12.00 w Publicznym Gimnazjum w Walcach, ul. Lipowa 2

Natomiast nauczycieli, ktrzy chc? otrzyma? informacj? o ilo?ci b??dw w dyktandach swoich uczniw, prosz? o maila: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Organizatorzy PG Walce i PSNJN o/Opole

Poprawiony: czwartek, 15 grudnia 2011 12:33
 

Testujemy logo strony

Email Drukuj PDF

Od dzisiaj b?dziemy prezentowa? w formie testowej propozycje na nowe logo szkolnej strony. Prosimy o wyrozumia?o??. Nied?ugo wybierzemy najlepsze.

Poprawiony: czwartek, 15 grudnia 2011 12:34
 

Email Drukuj PDF

W dniu 15 pa?dziernika 2010 roku w naszym gimnazjum odby? sie uroczysty apel z okazji Dnia Nauczyciela oraz przywitanie klas pierwszych w murachnaszej szko?y.

Podczas tegorocznej gali ka?demu nauczycielowi uczniowie przyznali nagrod?. Wy?piewano sto lat oraz z?o?ono ?yczenia.

Klasy pierwsze przesz?y wszystkie testy i sta?y si? pe?noprawnymi uczniami PG Walce.

Zdj?cia opublikujemy wkrtce.

Poprawiony: czwartek, 15 grudnia 2011 12:36
 

Email Drukuj PDF

W dniu 4 pa?dziernika odby?y si? wybory opiekuna Samorzadu Uczniowskiego.

Oto wyniki:

1. p. Daros?aw Wieczorek - 82 g?osy

2. p. Beata Wieczorek - 34 g?osy

3. p. Agata Makiola - 17 g?osw

Opiekunem SU zosta? p. Daros?aw Wieczorek. GRATULUJEMY! :)

Poprawiony: czwartek, 15 grudnia 2011 12:37
 
Więcej artykułów…


Strona 35 z 36

DZIE? DZIECKA

 • images/foto_mik/1.jpg
 • images/foto_mik/2.jpg
 • images/foto_mik/3.jpg
 • images/foto_mik/4.jpg
 • images/foto_mik/5.jpg
 • images/foto_mik/6.jpg
 • images/foto_mik/7.jpg
 • images/foto_mik/8.jpg
 • images/foto_mik/9.jpg

Do wakacji...

_________________

Pogoda

Pogoda Walce z serwisu

Data