• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

MI?DZYZDROJE 2017

Tradycyjnie ju? jak ka?dego roku  klasy trzecie odby?y wycieczk? do Mi?dzyzdrojw. Od 7 do 13 maja trwa?a wspania?a i ...

DZIE? DZIECKA

1 czerwca 2017 roku w naszym gimnazjum ?wi?towali?my dzie? dziecka.

WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

W Roku Brata Alberta wolontariusze Szkolnego Ko?a Caritas pielgrzymowali do miejsca szczeglnie zwi?zanego z tym wielkim ?w...

 • MI?DZYZDROJE 2017

  piątek, 09 czerwca 2017 00:00
 • DZIE? DZIECKA

  piątek, 02 czerwca 2017 12:00
 • WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

  czwartek, 25 maja 2017 10:11
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:616. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:317. Error 9: Invalid character

WYCIECZKA DO BERLINA

Email Drukuj PDF

27 i 28 kwietnia 2017 roku, zorganizowana zosta?a dwudniowa wycieczka do Berlina. Pierwszym punktem programu by? Park Filmowy Babelsberg w Poczdamie, gdzie na uczestnikw wycieczki czeka?o wiele atrakcji. P?yn?c ?dkami zwiedzili?my Ogrd Bajek Janoscha, ogl?dali?my filmy w kinach 4D, a g?wnym punktem programu by? pokaz kaskaderski z r?nymi efektami specjalnymi. Nast?pnie w p?nych godzinach popo?udniowych przyjechali?my na Tropical Islands pod Berlinem. Tam oprcz wszelkich atrakcji wodnych i wspania?ej zabawy czeka?y na nas namioty, w ktrych sp?dzili?my krtk? noc.
Poprawiony: poniedziałek, 12 czerwca 2017 20:15 Więcej…
 

Email Drukuj PDF

11 kwietnia 2017 roku odby?a si? XXXIV edycja Wielkiego Dyktanda Zamkowego. Jest to konkurs ortograficzny dla uczniw gimnazjw oraz szk? ponadgimnazjalnych  powiatu krapkowickiego  a tak?e zaprzyja?nionych szk? spoza powiatu. Nasze gimnazjum godnie  reprezentowa?y uczennice klas drugich i trzecich: Julia Konieczny (IIA), Klaudia Laksy (IIB), Dominika Grzesik (IIB), Sarina Szczepanek(IIB), Wiktoria Mielczarek(IIIB), Ania Nadolska (IIIB), Natalia Nowak (IIIB) oraz Dominika Kubata (IIIA). Wszystkie uczestniczki bardzo dobrze poradzi?y sobie z wyj?tkowo trudnym tekstem autorstwa p. Aleksandry Galli.


Poprawiony: wtorek, 25 kwietnia 2017 10:13 Więcej…
 

AKCJA BAZIE

Email Drukuj PDF

We wtorek 5 kwietnia w godzinach popo?udniowych korytarz szkolny zape?ni? si? wolontariuszami SKC, ktrzy przygotowywali wi?zanki bazi na Niedziel? Palmow?. Pomaga?y nam, jak zawsze, mamy i babcie. Nawi?zali?my 760 bukietw.Wolontariusze rozprowadzali je przed Mszami ?w. w Niedziel? Palmow?. Uzbierane ofiary przeznaczone s? na edukacj? adoptowanej semki dzieci z Burkina Faso. Wi?zanki bazi ofiarowane zosta?y te? mieszka?com Domw Pogodnej Staro?ci w G?ogwku i Otm?cie.

Więcej…
 

TAK POMAGAM!

Email Drukuj PDF

Ju? po raz drugi wielu wolontariuszy Szkolnego Ko?a Caritas zaanga?owa?o si? w oglnopolsk? akcj? zbierania artyku?w spo?ywczych, s?odyczy i ?rodkw czysto?ci dla biednych i potrzebuj?cych. W marcowy weekend tj. 24 pi?tek i 25 sobot? dy?urowali w sklepach DINO i LEWIATAN. Ka?dej grupie wolontariuszy towarzyszy?a osoba z parafialnego Zespo?u Caritas. Zebrane dary podzielono wed?ug potrzeb na mniejsze paczki i rozdano podopiecznym. Wolontariusze zawsze z wielkim zaanga?owaniem i rado?ci? podejmuj? si? podobnych akcji.

Poprawiony: czwartek, 06 kwietnia 2017 07:51 Więcej…
 

Email Drukuj PDF

Zapraszamy do zapoznania si? z informacj? dotycz?c? egzaminu gimnazjalnego 2017, ktry odb?dzie si? w dniach 19, 20, 21 kwietnia.

Kliknij poni?sze ??cze, aby otworzy? dokument w formacie *.pdf

>>> Egazmin gimnazjalny 2017 <<<

Pe?n? informacj? nt. egzaminu gimnazjalnego mo?na znale?? na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej pod adresem:

www.cke.edu.pl/egzamin-gimnazjalny/

Poprawiony: środa, 05 kwietnia 2017 12:19
 

LAUREATKA KONKURSU WIEDZY RELIGIJNEJ

Email Drukuj PDF

17 marca w Opolu odby? si? fina?owy etap konkursu wiedzy religijnej GIMNAZJALISTA. W konkursie tym, z wielkim sukcesem, wzi??a udzia? uczennica Anna Nadolska z kl. III b. Zosta?a tegoroczn? laureatk?. Rozdanie nagrd nast?pi 18 maja w Opolu.

    

Więcej…
 

ZAWODY W PI?CE NO?NEJ

Email Drukuj PDF

30 marca 2017 roku  rozegrane zosta?y zawody powiatowe pi?ki no?nej ch?opcw. W zawodach udzia? wzi??o 5 szk? z powiatu Krapkowickiego. Dru?yna PG Walce odnios?a komplet zwyci?stw wygrywaj?c: PG Walce : PG 1 Krapkowice 2:0

Poprawiony: poniedziałek, 03 kwietnia 2017 15:52 Więcej…
 

Email Drukuj PDF

Szanowni Pa?stwo,

we wtorek 4 kwietnia 2017 r. zapraszamy rodzicw na spotkania zgodnie z nast?puj?cym porz?dkiem:

klasy I i II

Od godz.16.00 do 16.30

spotkanie w sali geograficznej z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach;

Bardzo nam  zale?y na Pa?stwa obecno?ci i wsp?pracy w zakresie profilaktyki u?ywek i cyberprzemocy

Od godz.16.30 - 18.30 indywidualne spotkania z wychowawcami i nauczycielami.

 

klasy III

Od godz. 16.00 do 16.30

- spotkanie przedegzaminacyjne i doradztwo zawodowe dla rodzicw klas III w sali j?zyka niemieckiego;

- Od godz.16.30- 18.30 indywidualne konsultacje z wychowawcami i nauczycielami

Ze wzgl?du na wa?no?? omawianych spraw obecno?? rodzicw klas III obowi?zkowa!

Poprawiony: poniedziałek, 03 kwietnia 2017 15:51
 

CHEMICZNA G?OWA

Email Drukuj PDF

Dnia 09.03.2017r. w Zespole Szk? nr 3 w K?dzierzynie-Ko?lu reprezentacje osiemnastu szk? gimnazjalnych wzi??y udzia? w VI edycji konkursu "Chemiczna g?owa''


Poprawiony: poniedziałek, 27 marca 2017 11:03 Więcej…
 

DYPLOMATYCZNE DYKTANDO

Email Drukuj PDF

W poniedzia?ek 20 marca 2017r. Natalia Nowak z klasy 3b i Julia Konieczny z 2a reprezentowa?y nasz? szko??, bior?c udzia? w dyktandzie dyplomatycznym. By?a to pierwsza edycja konkursu, ktry mia? na celu przybli?enie uczniom tematyki dyplomacji, upowszechnienie poprawno?ci ortograficznej i promowanie staranno?ci j?zykowej. Imprez? zorganizowa? Regionalny O?rodek Debaty Mi?dzynarodowej w Opolu. Uczestnicy - uczniowie gimnazjw wojewdztwa opolskiego - pisali dyktando w reprezentacyjnej sali im. K. Musio?a w opolskim Ratuszu.

Poprawiony: poniedziałek, 27 marca 2017 11:19 Więcej…
 

WYCIECZKA ZAWODOZNAWCZA

Email Drukuj PDF

13 marca 2017r. uczniowie klas trzecich odwiedzili Firm? Bischof+Klein w Walcach. W pierwszej cz??ci spotkania zostali poinformowani o mo?liwo?ci odbywania praktyk zawodowych w nast?puj?cych zawodach: elektryk, elektromechanik, operator  maszyn i urz?dze? do przetwrstwa tworzyw sztucznych, operator urz?dze? przemys?u chemicznego, ?lusarz, drukarz, technik procesw drukowania, technik elektryk. Uczniowie zobaczyli rwnie? jak wygl?da proces produkcyjny i praca na okre?lonych stanowiskach.

Poprawiony: piątek, 24 marca 2017 12:49
 


Strona 3 z 36

DZIE? DZIECKA

 • images/foto_mik/1.jpg
 • images/foto_mik/2.jpg
 • images/foto_mik/3.jpg
 • images/foto_mik/4.jpg
 • images/foto_mik/5.jpg
 • images/foto_mik/6.jpg
 • images/foto_mik/7.jpg
 • images/foto_mik/8.jpg
 • images/foto_mik/9.jpg

Do wakacji...

_________________

Pogoda

Pogoda Walce z serwisu

Data